no-img
بازار فایل

آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان
doc
۱۳۹۶-۰۲-۰۷
173 کیلوبایت
253 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان


فصل اول. ۸

مقدمه. ۹

۱-۱- بیان مساله. ۱۰

۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۱۵

۱-۳- اهداف تحقیق.. ۲۰

۱-۴- فرضیه های پژوهش…. ۲۰

۱-۵- متغیرهای پژوهش…. ۲۰

تعریف اصطلاحات… ۲۱

۱-۶- تعاریف نظری‌و عملیاتی متغیرها ۲۱

۱-۶-۱- مهارتهای مدیریت بر استرس…. ۲۱

تعریف عملیاتی.. ۲۲

۱-۶-۲- سبک کنارآیی اجتنابی.. ۲۳

تعریف عملیاتی.. ۲۳

۱-۶-۳- سبک اسناد منفی.. ۲۴

۱-۶-۴- سلامت روانی.. ۲۴

تعریف عملیاتی.. ۲۵

۱-۶-۵- دانش آموز. ۲۵

۱-۶-۶- پایه تحصیلی.. ۲۵

خلاصه. ۲۶

فصل دوم. ۲۷

مقدمه. ۲۸

۲-۱- استرس یا فشارروانی.. ۲۸

۲-۲- تعریف استرس…. ۲۹

۲-۳- مدلهای استرس…. ۳۰

۲-۳-۱- مدل محرک… ۳۰

۲-۳-۲- مدل پاسخ.. ۳۱

۲-۳-۳- مدل تعاملی.. ۳۶

۲-۴- ارزیابی های شناختی.. ۳۷

۲-۵- استرس زاهای بالقوه ۳۹

۲-۵-۱- فجایع ( وقایع آسیب زا ) ۳۹

۲-۵-۲- تاثیر وقایع مهم زندگی.. ۴۰

۲-۵-۳-گرفتاریهای روزانه. ۴۱

۲-۶- استرس نوجوانی.. ۴۵

۲-۶-۱- تأثیر محیط.. ۴۷

۲-۶-۲- نشانه های استرس در نوجوانی.. ۵۱

۲-۷- تعریف کنار آمدن. ۵۵

۲-۷-۱-کنارآمدن از دیدگاههای مختلف…. ۵۶

۲-۷-۲- نظریه لازاروس درباره کنارآمدن. ۵۶

۲-۷-۳- شیوه های مختلف کنار آیی.. ۵۹

۲-۷-۴-۱-کنارآیی مسئله مدار: ۵۹

۲-۷-۴-۲-کنارآیی هیجان مدار: شامل.. ۶۰

۲-۸- عوامل موثر بر استرس و کنارآیی.. ۶۳

۲-۸-۱- حمایت اجتماعی.. ۶۳

۲-۸-۲- تفاوتهای فردی.. ۶۷

۲-۸-۲-۱- شخصیت نوع A.. 68

۲-۸-۲-۲- اضطراب و روان رنجورخویی.. ۶۹

۲-۸-۲-۳- سخت رویی.. ۷۱

۲-۸-۲-۴- خوش بینی در مقابل بدبینی.. ۷۴

۲-۸-۳- عزت نفس…. ۷۵

۲-۹- سبک اسناد. ۷۶

۲-۹-۱- سبک اسناد خوش بین/ بدبین.. ۸۰

۲-۹-۲- سبک اسناد و رابطه آن با سلامت و سبک های کنارآیی.. ۸۱

۲-۱۰- سلامت روان و ابعاد آن. ۸۶

۲-۱۰-۱- مفهوم سلامت روان. ۹۱

۲-۱۰-۲- بیماری  روانی و سلامت روان : مدلت حالت کامل.. ۹۶

۲-۱۱- آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس…. ۹۹

۲-۱۱-۱- مقدمه ای بر استرس و کنارآیی.. ۱۰۱

۲-۱۱-۲- راهکارهای ذهنی و عقلانی جهت کنارآیی با استرس…. ۱۰۳

۲-۱۱-۳- روشهای فیزیکی کنار آمدن با استرس…. ۱۰۷

۲-۱۱-۴- مهارتهای مطالعه، آمادگی برای امتحان و مدیریت بر زمان. ۱۰۹

۲-۱۱-۵- مهارتهای ارتباطی و میان فردی.. ۱۱۱

۲-۱۱-۶- تقویت اعتماد به نفس،عزت نفس ومقابله با افسردگی و نگرانی.. ۱۱۳

۲-۱۱-۶-۱- آموزش مجدد سبک اسناد در افسردگی.. ۱۱۶

۲-۱۲- مروری بر پژوهشهای پیشین.. ۱۱۸

الف- آموزش مهارتهای مدیریت براسترس: ۱۲۴

خلاصه. ۱۳۱

فصل سوم. ۱۳۲

مقدمه. ۱۳۳

۳-۱- جامعه آماری.. ۱۳۳

۳-۲- نمونه پژوهش…. ۱۳۳

۳-۳- شیوه نمونه‌گیری.. ۱۳۳

۳-۴- ابزارهای اندازه‌گیری.. ۱۳۴

۳-۴-۱- مقیاس کنارآیی نوجوانان. ۱۳۵

سبک اول یا حل مشکل کنارآیی بارور. ۱۴۰

سبک دوم، مراجعه به دیگران. ۱۴۰

سبک سوم، کنار آمدن نابارور (اجتنابی) ۱۴۱

نحوه نمره گذاری.. ۱۴۲

اعتبار و پایایی مقیاس  کنارآیی نوجوانان. ۱۴۴

۳-۴-۲- مقیاس  – R90-SCL.. 146

توصیف ابعاد ۹ گانه آزمون R – ۹۰ – SCL.. 149

الف-  شاخص ضریب ناراحتی (PSDI) 159

ب – علامت شناسی کلی علائم مرضی ( GSI) 160

ج – جمع علائم مرضی (PST) 160

نمره گذاری آزمون  – R90-SCL.. 160

پایایی آزمون  – R90-SCL.. 161

اعتبار آزمون  – R90-SCL.. 162

۳-۴-۳- پرسشنامه اسنادی در کودکان ونوجوانان. ۱۶۴

روایی و اعتبار پرسشنامه. ۱۶۵

۳-۵- روش اجرای پژوهش…. ۱۷۰

۳-۶- طرح تحقیق.. ۱۷۱

۳-۷- روشهای آماری در تحلیل داده ها ۱۷۲

خلاصه. ۱۷۴

فصل چهارم. ۱۷۵

مقدمه. ۱۷۶

۴-۱- داده های توصیفی  پژوهش…. ۱۷۶

۴-۲- آزمون فرضیه های پژوهش…. ۱۹۵

خلاصه فصل چهارم. ۲۰۵

فصل پنجم. ۲۰۶

مقدمه. ۲۰۷

۵-۱- خلاصه و نتیجه گیری.. ۲۰۷

۵-۲- بحث و جمع بندی (بحث دریافته ها) ۲۱۵

۵-۳- محدودیت های پژوهش…. ۲۲۰

۵-۴- پیشنهادات… ۲۲۱

پیشنهادات بکار بسته: ۲۲۲

پیشنهادهایی جهت پژوهشهای بعدی: ۲۲۳

فهرست منابع فارسی.. ۲۲۴

References. 229

برگه تکلیف خانگی:  آگاهی از استرس روزانه. ۲۳۳

سوالهایی برای پرسش از خود: ۲۳۳

فرم خودکنترلی هیجانی ( منطقی) ۲۳۵

ناخشنوی و افسردگی.. ۲۴۱

مقابله با نگرانی واضطراب… ۲۴۶

۱- اثرات نگرانی برتفکر. ۲۴۶

۲- تاثیر نگرانی براحساسات… ۲۴۶

۳- تاثیر نگرانی بررفتار. ۲۴۷

۴- تاثیر نگرانی بر بدن. ۲۴۷

حل نگرانی.. ۲۴۸

مروری بر دوره شیوه های کنار آمدن با استرس…. ۲۵۰

آموزش تنفس و انبساط.. ۲۵۳

تنفس  شکمی: ۲۵۳

تمرین ۱: ببینید چگونه نفس می کشید: ۲۵۳

تمرین ۲: تغییر تنفس از سینه فوقانی به شکمی.. ۲۵۳

تمرین ۳: تن آرامی پیشرفته (پیشرونده) ۲۵۴

موضوع تحقیق :

بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان و …

فصل اول


مقدمه

انسان در زندگی روزمره خود با استرس ها و فشارهای متعدد ی روبرو است. دوران نوجوانی که ا ز آن به نام دوره بحران طوفان و استرس تا دوره زایش دوباره یاد کرده اند یکی از حوادث  پراسترس زندگی هر فردی است. نوجوان در این دوره از طرفی با گذر از دوره کودکی به بزرگسالی با تغییرات وسیع جسمانی و رشد شناختی مواجه بوده و از طرف دیگر با مسائلی همچون رشد هویت، دستیابی به استقلال از خانواده در عین حفظ ارتباط با آن، پذیرفتن نقش‌های اجتماعی در ارتباط با گروه همسالان و تصمیم‌گیری درباره آینده و شغل روبرو است. دوران نوجوانی زمان کشف یا آگاهی از ارزشهای فرهنگی و معنوی ودوران  تضادها وتعارض‌ها، تخیل و رویاها وسن مشکلات و مسائل اوست.  استرس های نوجوانی گستره ای  از وقایع روزمره‌ای  همچون، انجام ندادن تکالیف مدرسه، نداشتن آمادگی کافی برای امتحان، گم کردن وسایل و اختلاف با دوست همکلاسی تا وقایع عمده ای همچون طلاق والدین، اعتیاد یکی از والدین، بیماری یا مرگ یکی از اعضای خانواده را دارد. به اعتقاد هولمز[۱] و راهه[۲] (۱۹۶۷) هر حادثه ای که نیاز به سازگاری قابل ملاحظه ای در زندگی فرد داشته باشد ممکن است استرس زا باشد. آنچه  که این موضوع را با اهمیت تر جلوه می‌کند، شیوه کنار آمدن با این استرس زا هاست. برخی افراد به هنگام وقوع مشکل تمام نیرو و اندیشه خود را در جهت حل مشکل بسیج می‌نمایند وبرخی بر عکس به عوارض  و پیامدهای مشکل می پردازند به گونه ای که تنها سعی می‌کنند از پیامدهای هیجانی آن بکاهند، در حالیکه مشکل همچنان به قوت خود حل نشده باقی است. درهر صورت، استرس بر این دو دسته افراد آثار متفاوتی برجای می‌گذارد. دسته اول افرادی سازگارتر کم استرس تر و خوش بین ترند چون به مشکل به عنوان موضوعی حل شدنی می نگرند و دسته دوم رنجورتر  مضطرب تر، افسرده تر وبدبین ترند چرا که استرس‌ها را همچون کوهی  که سایه خود را بر زندگی آنها گسترانیده، می بینند. در این میان نوجوانان با دلمشغولی هایی همچون تکلیف مدرسه، سازگاری با گروه همسالان، برآورده کردن تقاضاهای والدین ، انتخاب رشته تحصیلی و آمادگی برای کنکور دانشگاه و اندیشیدن به آینده تحصیلی و شغلی  مواجهند که هر یک به نوبه خود فشار روانی عدیده ای را به زندگی‌شان تحمیل می‌‌کند. در این میان آنچه که اهمیت و ضرورتش را نمایان می‌سازد قدرتمند کردن نوجوانان به شیوه ها و راهکارهایی صحیح در جهت کنار آمدن با این استرس زاهاست، تا بتوانند از این مراحل با حفظ سازگاری و سلامت روان عبور کرده و با مشکلات به عنوان پدیده‌هایی حل شدنی مواجه شوند، نه آنکه از آنها اجتناب کنند.

۱-۱- بیان مساله

نوجوانی دوره ای بین کودکی و بزرگسالی است که او را با زنجیره ای از موانع تحولی و چالش های عدیده ای روبرو  می‌سازد. درابتدا تکالیف طبیعی همچون تحول هویت و دستیابی  به استقلال و سازگاری با همسالان وجود دارد. مرحله دوم گذر از کودکی به بزرگسالی است که باتغییرات فیزیولوژیکی در بدن و تحول شناختی مشخص می‌شود. این مرحله زمانی است که فرد نیازمند انجام نقش های اجتماعی در رابطه با همسالان و افرادی از جنس مخالف، انجام تکالیف مدرسه وتصمیم گیریهایی در رابطه با شغل می‌باشد (فرایدنبرگ[۳]،۱۹۹۷). از آنجا که تغییرات و و

[۱] . Holmes

[۲] . Rahe

[۳] . Frydenbergدرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 − دو =