no-img
بازار فایل

ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از نازل | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از نازل
doc
2017-04-27
599 کیلوبایت
69 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از نازل


چکیده :

از دیر باز متخصصین صنایع مختلف سعی بر آن داشته اند تا بتوانند بیشتر موضوعات و حوادث را قبل از به وجود آمدن پیش بینی نمایند تا جلوی ضررهاواز بین رفت فرصت ها را بگیرند، امروزه این تلاش وارد حوزه ی رفتاری واحساسات انسان ها نیز شده است . علم نساجی در این میان نیز سهیم می باشد .زیر دست پارچه  خصوصیتی از پارچه است که معمولا خریداران پوشاک این خصوصیت را در هنگام تهیه البسه ، از لمس  بین انگشتان تشخیص داده و با توجه به احساس خوشایندی که از آن دارند آن البسه را برای خرید انتخاب می کنند . در این پروژه سعی بر آن شده است تا این احساس را به خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه ارتباط داده و در انتها فرمولی منطقی و ریاضی با استفاده از نرم افزار spss بدست آورده که باتوجه به داشتن چند خصوصیت مورد آزمایش پارچه ، نمره ای به زیر دست پارچه داده می شود.

در تحقیق حاضر روش بیرون کشیدن پارچه از درون یک حلقه مورد بررسی قرار گرفته و برای اولین بار از یک حلقه لاستیکی انعطاف پذیر همراه با یک نازل صلب فلزی استفاده شده است. منحنی نیرو-ازدیاد طول حاصل از استفاده از نازل لاستیکی دارای شکل یکنواخت تری بوده است. به کارگیری رگرسیون چند متغیره نشان از امکان پیش گوئی زیردست پارچه توسط معادله ای که در آن مواردی چون زاویه اصطکاک ، نمره ی تار ، نمره ی پود ، تجعد پود ، نوع بافت ، شیب نمودار بدون لاستیک ، شیب انطباق دو نمودار کاربرد نازل  لاستیکی و صلب اثر داده می شوند با ضریب همبستگی ۹۳۳/۰ قابل پیش بینی می باشد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                             صفحه

 

فصل اول:مطالعات کتابخانه ای                                                                                                                          ۱

۱- ۱- سیر تاریخی بررسی زیر دست                                                                                                              ۲

۱-۱-۱- بررسی زیر دست پارچه توسط پیرس                                                                                              ۲

۱-۱-۲- سیستم کاواباتا                                                                                                                                  ۳

۱-۱-۲-۱- اندازه گیری ذهنی زیر دست پارچه :                                                                                       ۴

۱-۱-۲-۲- ارزیابی واقعی زیر دست پارچه :                                                                                                                ۵

۱-۱-۳- روش ارزیابی سریع                                                                                                                           ۷

۱-۱-۴- اندازه گیری زیر دست با استفاده از دستگاه استحکام سنج :                                                   ۸

۱-۱-۴-۱ – آزمایش کششی :                                                                                                                        ۸

۱-۱-۴-۲- آزمایش خمش :                                                                                                                           ۸

۱-۱-۴-۳- آزمایش برشی :                                                                                                                            ۹

۱-۱-۴-۴- فشار وضخامت پارچه :                                                                                                               ۹

۱-۱-۴-۵- آزمایش اصطکاک :                                                                                                                      ۹

۱-۱-۵- اندازه گیری زیر دست با استفاده از عبور از نازل :                                                                       ۱۲

۱-۲- خواص مرتبط با زیر دست پارچه :                                                                                                          ۱۴

۱-۲-۱- آویزش:                                                                                                                                                  ۱۴

۱-۲-۲- ضخامت و وزن پارچه:                                                                                                                        ۱۵

۱-۲-۳- پرزینگی:                                                                                                                                               ۱۷

۱-۲-۴- پوشانندگی                                                                                                                                           ۱۷

۱-۲-۵- مقاومت خمشی:                                                                                                                                  ۱۸

۱-۲-۶– چین خوردگی پارچه:                                                                                                                       ۱۹

۱-۲-۷- سختی و انعطاف پذیری:                                                                                                                    ۲۰

فصل دوم :تجربیات                                                                                                                                              ۲۱

۲-۱- وسایل مورد استفاده :                                                                                                                              ۲۲

۲-۱-۱- دستگاه ها :                                                                                                                                          ۲۲

۲-۱-۱-۱- دستگاه اندازه گیری استحکام :                                                                                                  ۲۲

۲-۱-۱-۲- دستگاه اندازه گیری طول خمش :                                                                                                           ۲۶

۲-۱-۱-۳- دستگاه اندازه گیری ضخامت پارچه :                                                                                      ۲۸

۲-۲- مواد اولیه مورد استفاده :                                                                                                                        ۲۸

۲-۳- آزمایشات انجام شده :                                                                                                                            ۳۰

۲-۳-۱ -آزمایشات عبور پارچه از حلقه :                                                                                                       ۳۰

۲-۳-۲ -آزمایش ارزیابی زیر دست نمونه ها توسط اشخاص :                                                                     ۳۵

۲-۳-۲-۱- متوسط درجه ی زیر دست :                                                                                                         ۳۷

فصل سوم :بحث ونتیجه گیری                                                                                                                          ۳۹

۳-۱- رگرسیون چند متغیره مرحله ای (Stepwise)                                                                                  ۴۰

۳-۱-۱- به طرف جلو (Forward) :                                                                                                              ۴۰

۳-۱-۲-به طرف عقب (Backward) :                                                                                                          ۴۱

۳-۲- دستور کار با نرم افزار:                                                                                                                            ۴۳

۳-۲- نتیجه گیری کلی                                                                                                                       ۵۱

۳-۳- پیشنهادات جهت ادامه ی پروژه :                                                                                             ۵۲

ضمائم                                                                                                                                                                     ۵۳

منابع                                                                                                                                                                      ۷۳

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                                                                صفحه

 

جدول (۲-۱) مشخصات نمونه ها ی مورد آزمایش                                                                                         ۲۹

جدول (۲-۲) مشخصات بدست آمده از آزمایش بر روی نمونه ها                                                                ۳۴

جدول (۲-۳) نتایج رتبه بندی زیر دست توسط افراد                                                                                    ۳۶

جدول (۲-۴)  نتایج متوسط زیر دست                                                                                                             ۳۸

جدول (۳-۱) علامت های اختصاری به کار رفته در نرم افزار                                                                       ۴۲

جدول (۳-۲) Regression                                                                                                                          ۴۴

جدول (۳-۳) Model Summary                                                                                                               ۴۵

جدول (۳-۴) ANOVA                                                                                                                                    ۴۶

جدول (۳-۵)Coefficients                                                                                                           ۴۷-۴۸-۴۹

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                                                                                                صفحه

 

شکل (۱-۱) فک نگهدارنده ی نازل که نمونه ی پارچه از آن در حال بیرون آمدن می باشد.                                ۱۴

شکل (۲-۱) دستگاه استحکام سنج به همراه فک حمل کننده ی نازل                                                    ۲۴

شکل (۲-۲) نازل  به کارفته ی به قطر ۳٫۵cm                                                                                           ۲۵

شکل (۲-۳) نازل لاستیکی به کارفته دارای سوراخی به قطر۲٫۵cm                                                     ۲۵

شکل (۲-۴) دستگاه به کار رفته در پروژه به همراه نازل ولاستیک                                                          ۲۶

شکل (۲-۵) دستگاه اندازه گیری طول خمش                                                                                               ۲۷

 


 

فصل اول

۱- ۱- سیر تاریخی بررسی زیر دست [۱]

۱-۱-۱- بررسی زیر دست پارچه توسط پیرس

اولین اندازه گیری ها در رابطه با خواص پارچه به سال ۱۹۴۳ برمی گردد که توسط پیرس بر روی خواص خمشی و فشاری به عنوان زیر دست پارچه انجام گرفت .

پیرس برای اندازه گیری سختی پارچه از روشی استفاده کرد که تا به امروز نیز استفاده می شود وآن اندازه گیری طول خمشی پارچه است . این کمیت را می توان به صورت طولی از پارچه که در اثر وزن خود خم می شود تعریف کرد . این پارامتر خود نشاندهنده ی آویزش پارچه سخت تر بوده و هر چه پارچه سخت تر باشد ، طول خمش پارچه بیشتر است

از طول خمش و وزن واحد سطح پارچه ، کمیت دیگری به نام سختی خمشی پارچه به صورت رابطه ی زیر بدست می آید :

سختی خمشی

وزن پارچه

طول خمش

که در این مورد در بخش بعدی توضیح داده می شود

خصوصیت دیگری که به هنگام لمس کردن پارچه احساس می گردد ضخامت پارچه است که خود به مقدار فشردگی پارچه بستگی دارد بدین جهت این احساس ترکیبی از ضخامت وسختی می باشد . بنابراین بهتر است سختی مواد با ضخامت های مختلف با هم مقایسه و کمیت دیگری به نام مدول خمشی که مستقل از ابعاد مورد آزمایش اندازه گیری بصورت رابطه ی زیر محاسبه گردد :

مدول خمشی

سختی خمشی

T (mm)ضخامت پارچه

خصوصیات دیگری که پیرس بررسی نمود خواص فشاری پارچه بود . به منظور بدست آوردن مقدار عددی آن ، ضخامت را تحت دو فشار مشخص اندازه گرفت و میزان اختلاف را به اختلاف ضخامت را به عنوان اندازه ی سختی پارچه و یا مقاومت فشاری (H) در نظر گرفت .

در مورد بعضی دیگر از خصوصیات فیزیکی نیز بحث های جداگانه ای را مورد مطالعه قرار داد  و به این نتیجه رسید که اغلب این کمیات به همین خواص خمشی وفشاری بستگی دارد بنابراین برای تخمین زیر دست پارچه باید خواص خمشی و فشاری مورد مطالعه قرار گیرد .

 

۱-۱-۲- سیستم کاواباتا

در روش های اولیه ، زیر دست پارچه از طریق لمس آن توسط کارشناسان ماهر و متخصص ارزیابی شده که این سیستم احتیاج به سال ها تجربه داشته و به طور آشکار می توانسته است تحت تاثیر سلیقه شخصی افراد قرار گیرد .

پروفسور کاواباتا از کشور ژاپن سعی نمود تا سیستم اندازه گیری زیر دست بر پایه ی ماشین را به جای سیستم اندازه گیری زیر دست توسط متخصص که نتایج ثابت وجدیدی می دهد  رامعرفی نماید . بنابر نظرات کاواباتا زیر دست پارچه را می توان از خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه بدست آورد . رفتار فیزیکی و مکانیکی پارچه در ازدیاد  طول و نیروی کم بر زیر دست موثرند . بدین معنی که این نیرو و ازدیاد طول نباید به اندازه ای باشد که موجب زوال پارچه شود . و رفتار پارچه در این نواحی بهدرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *