no-img
بازار فایل

بررسی و طراحی مبلمان شهری یکپارچه | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
بررسی و طراحی مبلمان شهری یکپارچه
doc
2017-04-27
121کیلو بایت
تعداد صفحه:167
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

بررسی و طراحی مبلمان شهری یکپارچه


۱- شناخت فرصتها ونیازها ۹

۱-۱- جستجوی نیازها : ۹

توسعه تاریخی : ۱۰

مبلمان شهری یکپارچه : ۱۳

۳- سابقه تاریخی ۱۳

۱-۳- خیابان وشهر ۱۴

۱-۱-۳- پیش از انقلاب صنعتی ۱۵

۲-۱-۳- انقلاب صنعتی وپس از آن ۱۶

۲-۳- مبلمان شهر ۱۸

۳-۱- صورت مساله ۲۲

“طراحی کیوسک تلفن برای شهرکهای مسکونی” ۲۳

۴-۱- برنامه ریزی ۲۴

“جدول زمانبندی اجرای پروژه” ۲۴

۱-۲- شناخت گروه استفاده گر ۲۴

نیاز : ۲۸

نیازهای اولیه: ۲۸

نیازهای مراتب پایین و بالا: ۲۹

۱- نیازهای فیزیولوژیکی ۲۹

۲- نیاز به امنیت ۳۰

۳- نیاز اجتماعی ۳۰

۴- نیاز به احترام ۳۰

مشخصات و ویژگیهای نیاز: ۳۱

مشخصات نیازهای روانی: ۳۱

مشخصات نیازهای مادی ۳۳

انگیزه های فردی ۳۴

انگیزه های اجتماعی ۳۴

انگیزه های اقتصادی ۳۴

انجام تحقیقات کاربردی وثبت وقایع ۳۵

معرفی روش تحقیق: ۳۵

روش مشاهده : ۳۶

معایب روش مشاهده : ۳۶

محاسن روش مشاهده : ۳۷

روش پرسشنامه ۳۸

روش آماری ۳۸

الف – مشاهده سطحی ۳۸

ب- مشاهده دقیق ۳۹

مصاحبه: ۴۳

نتایج حاصله از اجرای تحقیق: ۴۴

روش مشاهده : ۴۴

مشاهده سطحی : ۴۴

مشاهده دقیق : ۴۵

پرسشنامه: ۴۹

نتیجه: ۴۹

نتیجه مصاحبه: ۵۱

۳-۲- بررسی روابط اجتماعی تعمیر کار, فروشنده ی تلفن و خریدار: ۵۵

۴-۲- بررسی روابط اقتصادی از لحاظ طبقات اجتماعی ۵۶

۳- تعیین اهداف ۵۸

۱-۳- اهداف اولیه: ۵۸

اهداف ثانویه: ۶۰

محدودیتها ۶۱

بررسی عوامل انسانی ۶۱

۱- تخریبگرایی, یک پدیده اجتماعی ۶۲

۱-۱- سابقه و تعریف وندالیسم ۶۲

۲-۱- احساس تملک ۶۴

۳-۱- انواع تخریبگرایی های رایج ۶۵

۱-۳- تخریبگرایی مال اندوز ۶۵

۲-۳-۱- تخریبگرایی تاکتیکی ۶۶

۳-۳-۱- تخریبگرایی انتقامجو ۶۶

۴-۳-۱- تخریبگرایی تفریحی ۶۷

۵-۳-۱- تخریبگرایی خصومت ۶۸

۲- تخریبگرایی, عامل تاثیر گذار بر طرحی ۶۹

آنتروپومتری: ۷۲

آنتروپومتری ۷۲

تاریخچه آنتروپومتری: ۷۳

تجزیه وتحلیل آنتروپومتری در کیوسک تلفن: ۷۴

ابعاد بدن مردان و زنان بزرگ سال: (جدول شماره ۱) ۷۵

اندازه های ساختاری گوناگون بدن مردان در زنان بزرگ سال: (جدول شماره ۲) ۷۶

اندازه های کاربردی بدن مردان و زنان بزرگ سال: (جدول شماره ۳) ۷۶

اندازه های سرو ودست (جدول شماره ۴) ۷۶

زوایا ومیزان حرکت دست: (جدول شماره ۵) ۷۷

وضعیت کاری بدن مردان و زنان: (جدول شماره ۶) ۷۷

میزان حرکت در میزان چرخش مفاصل بدن: (جدول شماره ۷) ۷۷

ارگونومی ۷۷

تعریف ارگونومی ۷۷

تاریخچه ارگونومی ۷۹

کاربرد ارگونومی ۸۰

تجزیه وتحلیل ارگونومیکی کیوسک تلفن شهری: ۸۴

الف – عوامل فیزیکی: ۸۴

– بررسی وجود شرایط عملکردی خطرناک: ۸۵

– آسیب های بصری نوروتشعشات ۸۵

الف. موارد مربوط به جسم قابل رویت ۸۵

ب. موارد مربوط به منبع نور و روشنایی ۸۶

روشنائی به شیوه طبیعی: سرچشمه اصلی روشنائی طبیعی (آفتاب) ۸۷

۲- روشنایی به شیوه مصنوعی: ۸۷

الف – کیفیت نور درمورد مصرف باید منظم و هماهنگ باشد. ۸۸

ب- روشنایی باید ثابت و بی حرکت باشد. ۸۸

ج- نباید روشنای باعث ناراحتی دیدن چشم و بازتابش شدید گردد. ۸۸

د- در محل کار و تولید نباید سایه, ممانعتی برای دیدن به عمل آورد. ۸۹

ه- سطح کار و تولید با توجه به دید انسان باید هماهنگ شود. ۸۹

– آسیب هاس سمعی و شدت صوت. ۸۹

ب- عوامل شیمیایی: ۹۰

ج- عوامل بیولوژیکی: ۹۱

– عملکرد ارگونومیک رنگ ۹۱

الف – ایمنی: ۹۲

ب – قابلیت دیده شدن: ۹۲

ج – دوام و بقای ظاهر محصول: ۹۲

د- هویت و شناسایی ۹۳

ه – سازگاری ۹۴

و – تعمیر و نگهداری ۹۵

– عومل روانی: ۹۵

بررسی عوامل محیطی ۹۶

بررسی محیطی ۹۶

شرایط اقلیمی و جوی حاکم بر محیط: ۹۸

بررسی روابط محیط بر محصول: ۹۸

بررسی روابط محصول بر محیط: ۱۰۰

بررسی روابط محصول بر محیط را می توان به دو دیدگاه تقسیم کرد: ۱۰۰

بررسی عوامل اقتصادی ۱۰۲

بازار: ۱۰۲

پروسه های بازاریابی: ۱۰۳

طبقه بندی محصول از نظر حجم تولید ۱۰۴

ب- روشنایی باید ثابت و بی حرکت باشد ۱۰۴

فصل اول : ۱۰۶

درک فضای شهری ۱۰۶

سردرگمی های فضا ۱۰۸

فضای مطلق و رابطه ای ۱۰۹

فضا وتوده ۱۱۳

فضای فیزیکی و اجتماعی ۱۱۸

فضای ذهنی و واقعی ۱۲۰

فضای انتزاعی و دارای تفاوت ۱۲۶

فضا و مکان ۱۳۹

نتیجه گیری ۱۴۷

فصل چهارم: ۱۵۲

سازگاری با محیط زیست ۱۵۲

درآمد ۱۵۲

۱-۱- طراحی سبز به مثابه یک اندیشه ۱۵۵

۲-۱ . نقش و مسؤولیت طراح ۱۵۷

۳-۱- طراحی سبز و سیمای خیابان ۱۶۰

۳- کوریتیبا، تجربه پیروز اندیشه سبز ۱۶۴

۱-۲- طراحی با طبیعت

– شناخت فرصتها ونیازها

۱-۱- جستجوی نیازها :

باتوجه به رشد روز افزون شهرها وتوسعه هر چه بیشتر شهر نشینی در تمام جهان و بخصوص کشورعزیزمان نیاز های شهری شهروندان در کانون توجه هرچه بیشتر قرارمی گیرد.

فشارهای روز مره وارد بر شهروندان یک شهر به اندازه‌های بالاست که وظیفه طراحان شهری ایجاب می کند با در نظر گرفتن نیازهای شهروندان در سطح شهر وایجاد فضای مناسب برای شهروندان تلطیف هر چه بیشتر فضای شهری بکوشد. امروزه نیازهای شهروندان با گذشت زمان کاملا تغییر یافته . شهروندان شهر های بزرگی مانند تهران در دنیا در شهرکهای مسکونی خاصی زندگی می کنند که در داخل ویا حومه شهر قرار دارندو اکثر آنها بیشتر برای انجام کار از شهرکهای اطراف شهر ونقاط حاشیه شهر خود را به مرکز شهر می رسانند. با گسترش شهر ووسعت دامنه آن وهمین طور مزایای انبوه سازی مسکن روز به روز بر نیاز به این شهرکها افزوده می شود وتعداد آنها نیز با همین نیازرو به افزایش است.

این شهرکها در واقع شهرهایی هستند دراشل کوچک آنها تمام نیازهای یک شهر را دارند ولی باید این مسئله را مد نظر قرار داد که نیازهای این شهر در واقع نیاز شهروندان این شهرکها نیازهای خاصتری می باشد این توسعه روز افزون شهری از یک جهت وازجهت دیگر نیاز به ارتباطات در زندگی مدرن شهری امری بدیهی می باشد. امروزه بسیاری ازشهروندان از تلفن همراه در سراسر دنیا بهره مندند ولی باید اعتراف کرد تلفن همراه به هیچ وجه نتوانسته نقش تلفن های عمومی شهری را ایفا کند وشهروندان را از این تلفنها بی نیاز کند وبا وجود تلفنهای همراه تلفنهای عمومی داخل شهرها هنوز یک نیاز واقعی محسوب می شود وجزئ کارامد ترین تجهیزات شهری می شود.در نتیجه در شهرکهای مسکونی نیز کیوکسهای تلفن عمومی می باشد که می‌توان به طور خاص طراحی آنرا برای این شهرکها مورد مطالعه قرار داد.

برای این کار لازم است که اطلا عات بیشتری در مورد مبلمان شهری وجایگاه طراحی مبلمان شهری در فضاهای شهری داشته باشیم .به طور کاملا مشخص امروزه مبلمان شهری جزء لاینفک یک شهر می باشد و از اهمیت خاصی درشهرها برخوردار است. البته این موضوع از ابتدای قرن بیستم وانقلاب صنعتی در انگلستان ومتعاقب آن در اروپا که باعث شکل گیری شهرهای مدرن شد کاملا احساس می شود .برای شناخت بیشتربه مبلمان شهری اندکی در مورد توسعه تاریخی مبلمان شهری خواهیم نوشت ولی بطور  کلی باید بدانیمدرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *