no-img
بازار فایل

تصفيه فاضلاب | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

تصفيه فاضلاب
zip
2016-06-21
14000 تومان
2 فروش
14000 تومان – خرید

تصفيه فاضلاب


فهرست

چکیده     6

مقدمه     9

فصل اول            14

منابع توليد فاضلاب در صنايع چوب و كاغذ       14

1-1- منابع تولید فاضلاب در کارخانه   16

1-1- الف – منابع تولید فاضلاب در واحد پخت    16

1-1- ج – منابع تولید فاضلاب در واحدهای ماشین کاغذ     17

1-1- د – منابع فاضلاب درواحد بازیابی مواد شیمیایی       17

1-1- هـ – منابع دیگر          18

1-2- تقسیم بندی انواع فاضلابهای تولید شده در کارخانه چوب وکاعذ            19

1-2- الف – فاضلاب قلیایی کارخانه     19

1-2- ب – فاضلاب الیافدار کارخانه     20

فصل دوم 21

اصول كلي در تصفیه پساب   21

2-1- پارامترهای فیزیکی – شیمیایی فاضلابها    23

غلظت کل جامدات TDS       23

بو         23

رنگ      23

درجه حرارت        24

چربی و روغن      24

PH        24

BOD 5   24

COD     25

ترکیبات نیتروژن و فسفر      25

قلیائیت    25

غلظت مواد سمی   26

اکسیژن محلول      26

2- 2- تصفیه فیزیکی          27

2-2-الف – آشغالگیرها         27

2-2- ب – واحد چربی گیری 28

2-2- ج – مخازن متعادلساز   30

2-3- تصفیه شیمیایی          33

2-3- الف – انعقاد در فرآیندهای شیمیایی و تعیین ماده شیمیایی مناسب            34

2-3- الف – I – عوامل موثر در انعقاد و لخته سازی         35

2-3- الف – II – منعقد کننده های متداول           36

2-3- ب – واحد اختلاط سریع و پارامترهای طراحی         36

2-3- ج – واحد فلوکولاسیون یا لخته سازی و پارامترهای طراحی     38

2-3- د – مخازن ته نشینی    39

مزایا      40

معایب     41

2-4- تصفیه بیولوژیکی       43

2-4- الف – تقسیم بندی سیستمهای بیولوژیک از نظر محیط شیمیایی:            44

2-4- ج – سیستمهای مهم تصفیه فاضلاب از طريق بيولوژيك          45

2-4- ج – I – سیستمهای هوازی- رشد تعلیقی      47

2-4- ج  II – سیستمهای هوازی-رشد فیلمی        48

2-4- د – فرآیند لجن فعال و انواع مختلف آن      49

شكل 2-3 : يك نمونه از فرايند لجن فعال           51

انتخاب نوع راکتور 52

شكل 2-4 : راكتور لجن فعال 53

– درجه حرارت     53

– نیازهای غذایی    53

– زمان ماند هیدرولیکی :      54

– غلظت مواد سمی :           55

2-5- مطالعات انجام شده در رابطه با تصفیه پساب در صنایع چوب وکاغذ       55

فصل سوم            61

آزمایشات مربوط به فرآیند تصفیه در کارخانه چوب و کاغذ 61

اندازه گیری COD  65

اندازه گیری رنگ   65

اندازه گیری MLSS و MLVSS          65

اندازه گیری TS     67

اندازه گیری SVI    67

اندازه گیری 5 BOD           67

فصل چهارم          68

فرآیند تصفیه در صنایع چوب و کاغذ   68

4-1- تصفیه پساب صنعتی   69

4-1- الف – تصفیه فیزیکی   70

4-1- ب – تصفیه بیولوژیکی 72

4-1- ج – تصفیه شیمیایی     76

4-1- ج  I – واحد تولید مواد شیمیایی   77

4-1- ج – II – تغلیظ کننده ها 78

4-1- ج – III – فیلتر پرس Filter Press          79

4-2- مطالعات تصفیه بیولوژیکی فاضلاب        80

4-2- الف – مطالعات تصفیه سیستم ناپیوسته       80

4-2- ب – مطالعات تصفیه سیستم ICR 85

4-3- جمع بندی نتایج          87

4-4- پیشنهادات     88

فصل ششم            90

طراحی چند نمونه از واحدهای تصفیه پساب       90

5-1- راکتور لجن فعال        91

اصول طراحی      91

فرضیات ساده کننده :           94

اهداف:    95

5-2- کلاریفایر اولیه           98

اصول طراحی :    98

5-3- مخزن ته نشینی          100

اصول طراحی :    100

اهداف :   101

ضمائم و پیوست    103

نمودارها  104

شماتیک واحد های تولید       104

نمای واحدها روی مانیتور اتاق کنترل  104

تصاویر   104

چکیده

تصفیه بیولوژیکی پساب کارخانه چوب و کاغذ

با توجه به آلاینده بودن مواد شیمیایی فاضلاب برای جلوگیری از نشر هرگونه آلودگی از طریق رودخانه ها به بسترهای آبی و جهت جلوگیری از انتقال هرگونه عوامل مسمومیت به آبزیان منطقه و با توجه به این که استفاده از عوامل شیمیایی نظیر لخته سازهای شیمیایی و یا پلیمری بخودی خود موجب افزایش هزینه تصفیه فاضلاب میگردد ،لذا استفاده از فیلترها و رآکتورهای بیولوژیکی پدیده نوینی جهت مقابله با عوامل آلاینده زیست محیطی میباشند . زیرا بازدهی مناسب و کاهش هزینه های مصرف مواد شیمیایی موجب بهبود یافتن روش های تصفیه میگردد .

            اساس کار این روش استفاده از میکروارگانیزمهای بی هوازی ،با بسترلجن فعال جهت هضم و حذف ترکیبات آلاینده آلی فاضلاب میباشد . در این پروژه مطالعاتی در زمینه استفاده از لجن فعال بستر مرداب و حوضچه های ته نشینی جهت کاهش BOD و COD فاضلاب انجام شد . نمونه های مورد آزمایش به مدت 22 روز در کشت بی هوازی مورد آزمایش قرار گرفتند ،نتایج رضایتبخشی حاصل شد گرچه جهت بهبود شرایط بیولوژیکی و زیست محیطی میکروارگانیزمها ،مواد غذایی غنی بمیزان 1/0 درصد استفاده گردید .

            نتایج بدست آمده از بستر مرداب ما را بر آن داشت که نسبت به استفاده از آن در یک برج آکنده جهت کشت ارگانیزم بصورت فیلم برآییم ،تا روند تجزیه ترکیبات آلی را در برج آکنده فوق مورد بررسی قراردهیم . نتایج پژوهشی نشان میدهد ،استفاده از برج اکنده موفقیت های چشمگیری را جهت تصفیه بیولوژیکی كارخانجات چوب و كاغذ به ارمغان خواهد آورد .

            اين موضوع ما را بر آن داشت كه آزمايشات مختلفي را با انواع پساب توليد شده در كارخانه چوب و كاغذ به كمك بستر لجن فعال انجام داده و نتايج بدست آمده را مورد بررسي و مقايسه قرار دهيم . در ادامه تحقيقات ،مطالعات انجام شده در مورد تصفيه پساب در دنيا و كارهاي انجام شده در اين زمينه را مورد بررسي قرار داده و ميزان پيشرفت تكنولوژي دنيا و تكنولوژي تصفيه پساب صنايع چوب و كاغذ در كشور ما را مورد ارزيابي قرار مي دهيم .

مقدمه

            اهمیت کاغذ و محصولات ساخته شده در دنیای مدرن امروز برای همه معلوم و مشهود است . هیچ محصولی تاکنون به اندازه کاغذ و مشتقات آن در کلیه فعالیتهای بشر امروزی نقش موثر و تداوم بخشی نداشته است . محصولات کاغذ در بایگانی و ذخیره اطلاعات ،تحریر ،چاپ ،هنر ،تبلیغات ،بسته بندی و … به صورت نامحدود بکار گرفته می شود . به همین دلیل شاهد تحقیقات و پیشرفت در تمام زمینه های تکنولوژی تولید خمیر و کاغذ در جهان می باشیم و امروزه کمپانی های بزرگ در این صنعت رقابت تنگاتنگی در رابطه با ارائه محصولات متنوع تر و قابل عرضه تر به بازار مصرف داشته و در عین حال با کم کردن هزینه در مصارف انرژی مواد و نیروی انسانی سعی در دست گرفتن بازار و کنار زدن رقبای دیگر می باشد . علاوه بر اینها صنعت کاغذسازی در ایجاد فرصتهای جدید شغلی و بکارگیری نیروهای مجرب و نیمه مجرب نقش موثری را ایفا می نماید .

            یکی از فاکتورهای شاخص پیشرفت یک کشور مصرف سرانه کاغذ می باشد . برای مثال آمار موجود گویای آن است که کشور آمریکا با مصرف سرانه 226 کیلوگرم بیشترین مصرف و کشور کنیا با مصرف سرانه زیر 1/0 کیلوگرم کمترین مصرف را داشته اند . کشور ما با مصرف سرانه 14 کیلوگرم در ردیف نیمه پایین این جدول قرار دارد .

            همه صنایع ،هم به صورت جامد و هم به صورت مایع ،فاضلاب تولید می کند . بخش مایع این ,فضولات ،یا فاضلاب اساساً همان آب مصرفی جامعه است که در نتیجه کاربردهای مختلف آلوده شده است . از نظر منابع تولید ،فاضلاب را می توان ترکیبی از مایع یا فضولاتی دانست که توسط آب از مناطق مسکو-نی ،اداری و تاسیسات تجاری و صنعتی حمل شده و ، بر حسب مورد ،با آبهای زیرزمینی ،آبهای سطحی و سیلابها آمیخته است . اگر فاضلاب تصفیه نشده انباشته شود ،تجزیه مواد آلی آن ممکن است منجر به تولید مقدار زیادی گاز-های بدبو شود . علاوه بر آن ،فاضلاب تصفیه نشده معمولاً حاوی میکروارگانیزمهای بیماریزای فراوانی است که در دستگاه گوارش انسان زندگی می کنند و یا در برخی فضولات صنعتی موجودند . فاضلاب ،شامل مواد مغذی نیز هست که می تواند سبب تحریک رشد گیاهان آبزی شود ، وممکن است ترکیبات سمی نیز داشته باشد ،بنابه این دلایل انتقال سریع و بدون دردسر فاضلاب از منابع تولید ،و سپس تصفیه و دفع آن نه فقط مطلوب بلکه در جوامع صنعتی ضروری است .

            فاضلابی که از شهرها و قصبات جمع آوری می شود نهایتاً باید به آبهای موجود و یا به زمین بازگردد . باید در هر حالت به سوال پاسخ داده شود که چه مواد آلوده کننده ای در فاضلاب و به چه مقدار باید حذف شود تا سلامت محیط حفظ گردد ،این عمل مستلزم یررسی شرایط و نیازهای محلی همراه با کاربرد اطلاعات علمی و قضاوت مهندسی بر اساس آخرین تجارب و رعایت شرایط و مقررات ایالتی و کشوری میباشد .

            اگر چه از زمانهای قدیم به جمع آوری آبهای سطحی و زهکشی مبادرت ورزیده شده است ولی جمع آوری فاضلاب به اوایل قرن 18 میلادی مربوط می شود . تصفیه اصولی فاضلاب از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 میلادی آغاز شد. در نیمه دوم قرن نوزدهم با تکامل تئوری میکروبی توسط Koch و Pasteur  عصر جدیدی در زمینه بهداشت آغاز گشت قبا از این تاریخ اثر آلودگی در ایجاد بیماریها ناشناخته بوده و از علم در حال تکامل میکروب شناسی نیز برای تصفیه فاضلاب کمتر استفاده میشد .

            در اواخر قرن هیـجدهم در آمریکا بخاطر عدم وجود مشکل, تخـلیه فاضلابها در آبها (مانند اروپا) و بخاطر وجود زمین های وسیع و مناسب برای تخلیه چندان اهمیتی داده نمیشد . در اوایل قرن نوزدهم توجه به امر بهداشت باعث شد تا نیاز به اتخاذ تصمیمات موثر در زمینه فاضلاب بیشتر احساس شود .

 

            در طـول 20 تا 30 سال گذشته تعداد صنـایعی که فاضـلابهای خود را در شبـکه فاضلاب خانگی تخلیه می کنند بطور فزاینده ای افزایش یافته است . بخاطر اثرات سمی ناشی از وجود این فاضلابها مسئله اصلی ترکیب فاضلاب صنعتی و فاضلاب خانگی مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفته است . در آینده در بسیاری از جوامع این فاضلابها در تاسیسات جداگانه ای تصفیه شده و یا قبل از تخلیه در شبکه فاضلاب شهری به نحوی که اثرات زیان آور خود را از دست دهند ،تحت تصفیه مقدماتی قرار میگیرند .درباره نویسنده

رضا 85 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.