no-img
بازار فایل

تونل سازی و انواع آن | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

تونل سازی و انواع آن
zip
2016-06-21
20000 تومان
0 فروش
20000 تومان – خرید

تونل سازی و انواع آن


فهرست

1-1- آشنایی         8

1-2- مراحل تونل سازی      8

1-3- طبقه بندی تونلها        9

1-3-1- تونلهای حمل و نقل  9

1-3-2- تونلهای صنعتی      9

1-3-3- تونلهای معدنی        10

1-4- تاریخچه تونل سازی    10

1-5- تونل سازی در زمان حاضر       11

1-5-2- تونل سازی با استفاده از هوای فشرده     11

1-5-3- تونل سازی با استفاده از ماشینهای تونل کنی        12

مبانی طراحی سیستم نگهداری تونلها    13

– انواع سیستمهای نگهداری   13

– روشهای طراحی سیستمهای نگهداری 14

1. روشهای تحلیلی 15

2. روشهای مشاهده‌ای         15

3. روشهای تجربی 15

– عوامل و معیارهای موثر در طراحی  16

1. عمر کاری تونل 16

2. ایمنی عملیاتی:  17

4. هزینه‌های عملیاتی و نگهداری       17

5. پرداخت نهایی سطح تونل 18

6. نشت آب          18

– اجرای سیستم نگهداری      18

1. شاتکریت         19

– انواع شاتکریت   20

– شاتکریت با تور فلزی       20

– اجزای شاتکریت  21

3. آب     22

4. نسبت آب به سیمان         23

5. شتاب دهنده‌ها    23

– ترکیب شاتکریت  25

– مقاومت شاتکریت            25

– کنترل کیفیت شاتکریت      27

– نحوه اجرای شاتکریت       28

1. آماده سازی و مخلوط کردن           28

2. آماده سازی سطح            29

4. مراحل اجرا      30

– طراحی تجربی شاتکریت    31

– طراحی تحلیلی شاتکریت    32

1. روش دیر (Deer) و همکاران       33

2. روش هور (Heuer)      33

نگهداری با بتن      36

– مزایا و معایب بتن            36

2. معایب 37

– انواع بتن           38

1. براساس وزن مخصوص   38

2. براساس نوع ماده چسباننده 38

3. براساس مورد استعمال     39

4. براساس مقدار سیمانی که در تهیه بتن به کار می‌رود     39

5. براساس میزان آب موجود در بتن    40

– اجزای تشکیل دهنده بتن     40

1. سیمان 40

الف- سخت شدن سیمان و عوامل موثر در آن      41

ب- انواع سیمان و مصارف آنها          42

ج- تعیین مشخصات سیمان    43

2. آسیب  44

4. مصالح سنگی    45

الف- شن 46

5. سایر اجزاء       46

– خواص اساسی بتن           47

الف- رابطه بولومی            49

11-5-2- تراکم     51

11-5-3- تحرک و روانی بتن           51

11-6- تعیین ترکیب بتن      52

11-6-1- نحوه نمایش ترکیب بتن       53

ب- طریقه مطلق    53

11-6-2- تعیین ترکیب بتن به روشهای تجربی   54

11-7- طرز تهیه و استفاده از بتن       55

11-7-1- حمل و نقل بتن     57

11-7-2- بتن ریزی           58

11-7-3- عملیات بعد از بتن ریزی     60

11-7-4- بلوک‌ها و قطعات بتنی        61

11-8- بتن مسلح   62

11-8-1- انواع بتن مسلح     64

11-8-2- تکنولوژی بتن مسلح           66

ج- آماده کردن قالب و بتن ریزی         67

د- سخت شدن بتن   68

11-8-3- حمل و نقل و انبار کردن قطعات بتن مسلح        69

11-9- نگهداری تونل با قطعات پیش ساخته بتنی 69

11-9-5- نقش اجزای فولادی در مقاومت قطعات بتنی      71

11-9-6- انواع اتصالات قطعات بتنی  72

11-9-7- خواص تسلیم پذیری قطعات بتنی        72

11-10- نگهداری تونل به روش بتن ریزی درجا            74

11-10-1- قالب بندی         77

11-10-2- بتن ریزی         80

11-10-3- دو غابکاری       81

11-11- طراحی آستری بتنی            82

مطالعه ساختگاه تونل           83

2-1- آشنایی         83

طراحی تونل        87

3-2- شکل و ابعاد مقطع تونل           87

3-2-1- تونلهای معادن        87

3-2-2- تونلهای راه            88

3-2-3- تونلهای راه آهن      90

3-2-4- تونلهای مترو         93

3-3- امتداد تونل   93

3-3-2- تونلهای راه            93

3-3-3- تونلهای راه آهن      94

3-3-4- تونلهای مترو         94

3-4- شیب تونل    94

3-4-2- تونلهای راه            94

3-4-3- تونلهای راه آهن      95

3-4-4- تونلهای مترو         95

نقشه برداری و کنترل مسیر تونلها       96

10-1- آشنایی       96

10-2- شبکه اولیه نقشه برداری         96

10-3- کنترل هندسه تونل    97

10-3-1- کنترل مسیر         97

10-3-2- کنترل قطعات سیستم نگهداری           99

حفر تونل به وسیله ماشین     101

حفر تونل به کمک سپر        106

12-1- آشنایی       106

12-2- شرایط استفاده از سیستم سپر     108

12-2-1- خاکهای ضعیف غیر چسبنده  108

12-2-2- خاکهای رسی ضعیف و خمیری         108

12-2-3- خاکهایی که تحت فشار آب قرار دارند   108

12-5- سیستم حفاری          109

12-5-1- حفاری در شن و ماسه روان  109

12-5-2- حفاری در زمینهای پایدار     109

12-5-3- حفاری در زمینهای خمیری   110

12-5-4- حفاری به وسیله ماشینهای تونل کنی   110

حفر تونل به وسیله ماشینهای بازویی    111

13-1- آشنایی       111

13-2- اجزای دستگاه          112

13-2-1- بدنه       112

13-2-2- موتور    113

13-2-3- بازو      113

13-2-4- سر مته   114

13-2-5- ناخنهای حفار       115

13-10- عملکرد ماشین در شرایط مختلف         117

حفر تونل به وسیله ماشینهای تمام مقطع            118

14-3- انواع ماشینهای تمام مقطع       120

14-2-1- ماشینهای T.B.M  120

14-2-2- ماشینهای حفر چاه  120

14-2-3- ماشینهای حفر دویل            121

14-3- قسمتهای مختلف ماشین           121

14-3-1- بدنه       122

14-3-2- صفحه حفار         123

14-4- نحوه کار ماشین        123

14-4-1- عمل حفر            123

14-4-2- تخلیه مواد           126

14-4-3- تعویض ابزار برش            127

14-4-4- نگهداری تونل      128

احداث تونل به روش کندوپوش           128

15-2- موارد کاربرد           131

15-2-1- تونلهای زیر سطح ایستایی    131

15-2-2- تونلهای کوهستانی 133

15-2-3- مناطق شهری       134

15-2-4- شرایط ویژه         135

15-3- روش حفاری           135

15-3-1- حفاری در ترانشه‌های کم عمق           136

15-3-2- حفاری در ترانشه‌های عمیق  136

15-4- روشهای اجرا          137

15-5- روش گودبرداری با دیواره شیروانی       137

15-6- روش میخ کوبی دیواره           138

15-7- روش نگهداری دیواره با سپر فولادی      139

15-8- روش استفاده از پایه‌های فولادی (روش دیواره برشی)          140

15-9- روش دیوار سازی بتنی          142

15-9-1- روش استفاده از گل            142

15-9-2- روش استفاده از پایه‌های حائل            145

15-9-3- روش دیوارهای حفاری شده  145

15-10- روش استفاده از دیواره پیش ساخته       146

15-11- کنترل آب زیرزمینی            148

15-12- غیر قابل نفوذ کردن تونل      149

احداث تونل در زمینهای سست           151

16-2- روشهای اجرا          152

16-3- روش سنتی 152

16-3-1- اجرای طاق         154

16-3-2- ساختمان دیوارهای جانبی     156

16-3-3- احداث کف بند      157

16-4- روش آمریکایی        158

16-5- روش انگلیسی         158

16-6- روش آلمانی            159

16-7- روش اتریشی          159

16-8- روش بلژیکی          161

1-1- آشنایی

در تعاریف قدیمی تونل به عنوان یک راهرو طویل زیر زمینی تعریف شده است، تعاریف دیگر تونل به شرح زیر است:

راهرو زیر زمینی افقی که از هر دو طرف به هوای آزاد مرتبط است، به طور کلی مقصود از تونل، کلیه راهروهای زیرزمینی است که برای استخراج مواد معدنی، رفت و آمد اتوموبیلها، حرکت قطارها، انتقال لوله و کابل و نیز انتقال آب، احداث می‌شود.

1-2- مراحل تونل سازی

مراحل احداث و آماده سازی تونلها به شرح زیر است:

الف: تهیه طرح تونل

ب: نقشه برداری مسیر و تحقیقات مهندسی

ج: حفر تونل

د: نگهداری موقت تونل

ه: انجام خدمات فنی از قبیل تهویه، آبکشی، روشنایی و نظایر آن

و: نگهداری دائم تونل

اگر تمام شرایط مناسب باشد، تونل سازی کار آسانی است اما سوابق کار نشانگر آن است که در بسیاری موارد به علت شرایط ویژه، احداث تونل با مشکلات مهمی روبرو شده و حتی در بعضی موارد حفر تونل متوقف شده است.

1-3- طبقه بندی تونلها

به طور کلی تونلها را می‌توان به سه دسته تونلهای حمل و نقل، تونلهای صنعتی و تونلهای معدنی تقسیم کرد:

1-3-1- تونلهای حمل و نقل

این تونلها به قصد رفتن و آمد افراد و حمل مواد احداث شده و خود به گروههای زیر تقسیم می‌شوند:

الف: تونلهای راه آهن

ب: تونلهای راه

ج: تونلهای پیاده رو

د: تونلهای ناوبری

ه: تونلهای مترو

1-3-2- تونلهای صنعتی

این تونلها به منظور انتقال مواد و تاسیسات احداث می‌شوند و گروه تونلهای زیر را دربرمی‌گیرند:

الف: تونلهای مربوط به نیروگاههای آبی

ب: تونلهای انتقال آب

ج: تونلهای استفاده همگانی و پناهگاهها

د: تونلهای فاضلاب

ه: تونلهای طرحهای صنعتی

و: تونلهای انبارهای نظامی

ز: تونلهای دفن زباله‌های اتمی

1-3-3- تونلهای معدنی

این تونلها که به منظور احداث شبکه معادن حفر می‌شوند شامل تونلهای زیر هستند:

الف: تونلهای گشایشی معدن

ب: تونلهای اکتشافی

ج: تونلهای استخراجی

د: تونلهای خدماتی

ه: تونلهای زهکشی

1-4- تاریخچه تونل سازی

قدیمی‌ترین تونل شناخته شده در حدود 4000 سال پیش در بین النهرین حفر شده، این تونل به طول km 1 و ابعاد 5/4* 6/3 متر از زیر رود فرات می‌گذشت و قصر پادشاهی بابل را به معبد اختصاصی متصل می‌‌ساخت. در سال 525 قبل از میلاد، پیکرات، برای تهیه آب تونلی احداث کرد که هردوت مورخ یونانی 60 سال پس از اتمام آنرا در ردیف یکی از سه ساختمان بزرگ یونان به شمار آورد. در ایران از چند هزار سال پیش، به منظور استفاده از آبهای زیر زمینی تونلهایی موسوم به قنات حفر شده است که طول بعضی از آنها به 70 کیلومتر می‌رسد. تعداد قناتهای ایران بالغ بر 50000 رشته برآورد شده است. به جرات می‌توان گفت که ایرانیان قدیم، پیشرو حفر تونلهای انتقال آب یا قنات بوده‌اند و در این زمینه تجربیات گرانقدری داشته‌اند که حاصل آنها، حفر قناتهای متعدد و طویل و عمیق است. نکته جالب آن است که این تونلها، با وسایل بسیار ابتدایی حفر شده‌اند. با اختراع باروت و سایر مواد منفجره، حفر تونل در سنگهای نسبتا سخت هم ممکن شد و سرعت حفاری نیز افزایش یافت.

1-5- تونل سازی در زمان حاضر

پیشرفت و تکامل صنعت تونل سازی عمدتا به پیشرفتهایی است که در زمینه حفاری صورت گرفته است. البته ابداعاتی که در زمینه نگهداری و تحکیم مواد سنگی صورت گرفته است نیز در این زمینه نقش مهمی دارند.

1-5-1- تونل سازی با استفاده از سپر

شاید‌بتوان گفت که استفاده‌از سپر‌محافظ برای‌حفر تونلها، یکی از‌مهمترین پیشرفتهای اخیر صنعت تونل سازی است، وجود سپر محافظ به عنوان یک حریم ایمنی، در حفر تونل در زمینهای نرم، به ویژه تونلهای زیر آبی، بسیار موثر است. استفاده از سپر، دو‌امتیاز عمده را در پی دارد، نخست، تامین شرایط ایمنی در زمینهای سس و ضعیف و دیگر کاهش و یا حذف سیستم نگهداری موقت چوبی در جبهه کار تونل.

1-5-2- تونل سازی با استفاده از هوای فشرده

 

در مورد حفر تونلهای زیر آبی، استفاده از سیستم هوای فشرده به واقع انقلابی را در این زمینه وجود آورد. با افزایش فشار هوا در داخل تونل به گونه‌ای که از ارتفاع نظر فشار آبهای ورودی بیشتر شود، می‌توان از ورود آنها به داخل تونل جلوگیری کرد و بدین ترتیب عملیات تونل سازی را در محیطی تقریبا خشک، انجام داد. البته افزایش فشار هوا در داخل تونل به حدود 4/2 تا 7/2 بار محدود است زیرا افراد قادرند بدون مشکلات جدی، این‌فشار را تحمل کنند. این فشار معادل 24 تا 27 متر ارتفاع آب است. یک محدودیت دیگر در اجرای این روش، وجود لایه‌های شنی آبدار یا مواد مشابه دیگر است که طی آن در اثر نشست هوا به داخل خلل و فرج این لایه‌ها، فشار موثر هوا در حد قابل توجهی کاهش می‌یابد.درباره نویسنده

رضا 85 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.