no-img
بازار فایل

حداقل دستمزد و روش های تعیین آن | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
حداقل دستمزد و روش های تعیین آن
doc
2017-04-27
38 کیلوبایت
24 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

حداقل دستمزد و روش های تعیین آن


حداقل دستمزد و روش های تعیین آن. ۲

مقدمه: ۳

۱- مفاهیم و تعاریف.. ۳

۲- هدف از تعیین حداقل دستمزد. ۴

مهمترین اهداف تعیین حداقل مزد: ۵

۳- تاریخچه حداقل دستمزد: ۵

مقاوله نامه ها و توصیه نامه های تصویب شده در مورد حداقل دستمزد. ۶

۴- ضوابط و معیارهای تعیینو تعدیل و دوره تعدیل حداقل دستوزد: ۸

۴-۱- ضوابط و معیارهای مطرح شده در توصیه نامه شماره ۱۳۵٫ ۸

۴-۱-۱- نیاز کارگران و خانواده های آنان. ۸

۴-۱-۲- سطح عمومی دستمزدها در کشور ۸

۴-۱-۳- هزینه زندگی و تغییرات آن. ۹

۴-۱-۴- مزایای تامین اجتماعی.. ۹

۴-۱-۵- استانداردهای نسبی زندگی دیگر گروه های اجتماعی.. ۹

۴-۱-۶- عومل اقتصادی.. ۹

۴-۲- تجارب کشورهای مختلف.. ۱۱

۴-۲-۱- ایران. ۱۱

۴-۲-۲- استرالیا ۱۱

۴-۲-۳- آمریکا ۱۱

۴-۲-۴- اندونزی.. ۱۲

۴-۲-۵- ژاپن.. ۱۲

۴-۲-۶- فرانسه. ۱۲

۴-۲-۷- فیلیپین.. ۱۳

۵-گسترش اعمال حداقل دستمزد ها ۱۳

۵-۱- حداقل دستمزد ملی.. ۱۳

۵-۲- حداقل دستمزد منطقه ای.. ۱۳

۵-۳- حداقل دستمزد در شاخه های مختلف فعالیت های اقتصادی.. ۱۴

۵-۴- حداقل دستمزد در حرف مختلف.. ۱۴

۵-۵- گستره حداقل دستمزد به صورت ترکیبی.. ۱۴

۶- کشورهای فاقد نظام حداقل دستمزد. ۱۴

۷- آثار تعیین حداقل دستمزد. ۱۵

۷-۱- اثر بر اشتغال. ۱۵

۷-۲- اثر بهره وری.. ۱۶

۷-۳- اثر بر قیمت ها ۱۷

۷-۴- اثر بر سطح سایر مزدها ۱۷

۷-۵- اثر بر کارفرمایان. ۱۸

۷-۶- اثر بر بودجه دولت.. ۱۸

۷-۷- اثر بر فقر ۱۸

۸- سیاست های مکمل حداقل دستمزد. ۱۹

معافیت های مالیات بر درآمد. ۱۹

تعیین حداقل دستمزدها از طریق چانه زنی جمعی انجمن های کارفرمایی و اتحادیه کارگری.. ۱۹

۸-۳- برنامه های کمک به کارفرما ۱۹

تعیین حداقل دستمزدهای پایین تر برای گروه های خاص… ۲۰

۸-۴- سیاست های فعال بازار کار ۲۱

نتیجه: ۲۱

منابع: ۲۳

ضمائم (بریدهای از جراید) ۲۴
حداقل دستمزد و روش های تعیین آن

در این مقاله سعی شده به طور خلاصه موضوع حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا تعریف مختلف حداقل دستمزد روزانه و سپس به هدف از تعیین آن پرداخته شده است. در ادامه به تاریخچه حداقل دستمزد و مقوله نامه ها و توصیه نامه های تصویب شده مربوطه اشاره شده است. در قسمت بعد مقاله ضوابط و معیارهای تعیین و تعدیل و دوره تعدیل دستمزد و همچنین تجارب کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دیگر، آثار مربوطه و سیاست های مکمل جهت دستیابی به هدف مورد نظر تعیین حداقل دستمزد و کاهش اثر منفی اجتماعی آورده شده است.


مقدمه:

حداقل دستمزد ازبحث انگیزترین موارد قانونی کار در کشور است که هر سال هنگام تعدیل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زیادی می شود که گاهی شکل حادی نیز به خود می گیرد. حداقل دستمزد در ایران به صورت یه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می شود که به ندرت بین آنها همخوانی وجود دارد؛ به همین دلیل درباره حداقل مزد سال ۱۳۸۲، در روز آخر اسفند ۱۳۸۱ توافقی اجباری حاصل شد.

در این تحقیق سعی می شود که حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و در هر قسمت تجارب سایر کشورها نیز جهت پربارتر شدن بحث ذکر شود.

۱- مفاهیم و تعاریف

تعاریف مختلفی از حداقل دستمزد ارائه شده است که برخی از آن ها عبارتند از:

حداقل دستمزد عبارت است از نرخ های مزدی که از طریق قانون یا کذاکرات دسته جمعی برقرار می شود و با مزدهای پایین تر از نرخ ها نمی توان کارگران را استخدام کرد یا به عبارت دیگر مزدها نمی توانند و نباید از این حد پایین تر باشند و پرداخت آن باید به صورت نقدی باشد و پرداخت های غیر نقدی که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود بر حداقل مزد است.

منظور از حداقل مزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیروی کار، قدرت چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی، صرفا بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگرو خانواده او تعیین می شود.

ماده ۴۱ فصل سوم قانون کار نیز حداقل دستمزد را به این صورت تعریف می کند: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می شود تامین نماید.

در هیچ یک از مقاله نامه ها و توصیه نامه های مصوب سازمان بین المللی کار در زمینه حداقل دستمزد و حمایت از مزد از واژه حداقل دستمزد تعریفی ارائه نشده است.

اما در یکصد و هشتمین نشست کارشناسان سازمان بین المللی کار، تعاریف زیر در این خصوص ارائه شده است:

حداقل دستمزد نشان دهنده پایین ترین سطحمزدی است که بر اساس عرف و یا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن یا صلاحیت کارگر در تصدی شغل، تعیین می شود ویا حداقل مزد عبارت از مزدی است که در هر کشور اعتبار قانونی دارد و با تصدی شغل، تعینمی شود و ضمانت های کیفری (یا ضمانت های متناسب دیگر) به اجرا در می آید.

حداقل پرداختی به یک کارگر جهت کار انجام گرفته یا خدمت ارائه شده در یم دوره مفروض (اگر مبنای زمان باشد یامحصولدرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *