no-img
بازار فایل

مفاهیم اصلی برش پارچه در نساجی + تصاویر | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
مفاهیم اصلی برش پارچه در نساجی + تصاویر
doc
2017-04-27
3.54 مگابایت
113 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

مفاهیم اصلی برش پارچه در نساجی + تصاویر


فهرست مطالب

عنوان مطلب                                                                                                    صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول : رفتار عمومی برشی پارچه های تاری پودی ………………………… ۴

  • تغییر شکلهای پیچیده پارچه و معرفی پدیده برش ……………………….. ۵
  • تعریف برش پارچه (Shearing)………………………………………… 7

۱-۲-۱- طبیعت برش ……………………………………………………………………….. ۷

۱-۲-۲- مسأله عملی برش …………………………………………………………………… ۱۶

  • منحنی برش پارچه ………………………………………………………………………. ۲۰

۱-۳-۱- منحنی رفت و برگشتی برش ( دو طرفه )…………………………………… ۲۱

۱-۳-۲- منحنی برش یکطرفه …………………………………………………………….. ۲۵

  • خصوصیات برش پارچه ………………………………………………………………. ۲۸

۱-۴-۱- رفتار برش پارچه …………………………………………………………………… ۲۸

۱-۴-۲ رابطه بین تغییر شکل برشی و خمشی پارچه …………………………………. ۳۶

فصل دوم : روشهای آزمایشی برش پارچه های تاری پودی ……………………. ۳۸

۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۲- روش آزمایشی Cusick ………………………………………………………… 44

۲-۳- روش آزمایشی KES (سیتم ارزیابی کاواباتا)………………………………. ۴۹

۲-۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۳-۲- تاریخچه پیدایش دستگاه KES ………………………………………………. 50

۲-۳-۳- معرفی و شناخت آزمایش برش توسط دستگاه KES…………………… 52

۲-۴- روش آنالیز تصویری ………………………………………………………………….. ۵۹

فصل سوم : استفاده از روش آنالیز  المان محدود

در بررسی تغییر فرم برشی پارچه تاری پودی ……………………………………….. ۶۶

۳-۱- مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل تغییر شکل های پیچیده پارچه …………. ۶۷

۳-۱-۱- ساختمان پارچه و فرض پیوستگی آن………………………………………… ۶۸

۳-۱-۲-  سیمای تغییر شکل پارچه………………………………………………………… ۷۰

۳-۱-۳- اندازه گیری کرنش…………………………………………………………………. ۷۲

۳-۱-۴-  اندازه گیری تنش…………………………………………………………………… ۷۴

۳-۱-۵-  روابط تنش – کرنش……………………………………………………………… ۷۵

۳-۱-۶- حالتهای خاص………………………………………………………………………. ۷۶

۳-۱-۷- بررسی اعتبار روابط ……………………………………………………………….. ۷۸

۳-۲- روشهای  المان محدود در مکانیک نساجی………………………………….. ۸۰

۳-۲-۱-  مقدمه…………………………………………………………………………………. ۸۰

۳-۲-۲- اصول آنالیز المان محدود ( با استفاده از نتایج آزمایش KES)…………. 81

۳-۲-۳- محاسبات تئوریک آنالیز برش ………………………………………………… ۸۳

۳-۲-۳-۱- تغییر شکل برش پارچه ……………………………………………………. ۸۳

۳-۲-۳-۲- توزیع کرنش برشی  ……………………………………………………….. ۸۴

۳-۲-۳-۳- توزیع تنش برشی ………………………………………………………….. ۸۶

۳-۲-۳-۴- عناصر ثابت در معادله……………………………………………………… ۸۸

۳-۲-۳-۵- مدول برشی…………………………………………………………………… ۸۹

۳-۲-۳-۶- روش محاسبه مدول برشی (C33) با استفاده از مدول کششی (C22 )…………… 91

فصل چهارم : خصوصیات برشی پارچه های تاری پودی در جهات مختلف پارچه ………….. ۹۲

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۴-۲-  مدلسازی برای خصوصیات برشی غیرهمگون (آنیزوتروپیک )……… ۹۵

۴-۳- نمودارهای قطبی مدل برشی ……………………………………………………….. ۹۷

۴-۳-۱-  صور عمومی‌………………………………………………………………………. ۹۷

۴-۳-۲- اثردانسیته بافت بر روی برش پارچه …………………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۴- ارتباط بین سختی برشی و هیسترسیس در جهات مختلف پارچه ……………… ۱۰۲

 

منابع و مراجع ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

 

 

فهرست اشکال

عنوان شکل                                                                                                      صفحه

شکل ۱- نمایه عمومی برش ………………………………………………………………………  ۸

شکل ۲- برش ساده سازی شده با اعمال نیروی کششی و نمایه شماتیک
نیروهای موثر در پدیده برش پارچه تاری پودی ……………………………………………. ۱۲

شکل ۳- مدل شبکه ای ……………………………………………………………………………. ۱۶

شکل ۴- دستگاه آزمایش گر برشی استفاده شده توسط ‌‌Treloar ( 1956) ، نیروهای موثر در آزمایش برش ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

شکل ۵- منحنی عمومی برش پارچه ( بعد از Cusick 1961 ) ………………….. 22

شکل ۶- منحنی تنش – کرنش پارچه های تاری پودی در حین تغییر شکل برشی…. ۲۷

شکل ۷- منحنی های برش بدست آمده توسط Treloar (1965) ، برای پارچه های پنبه ای با نمونه مربعی شکل ……………………………………………………………………………………………………… ۲۹

شکل ۸- منحنی های برش به دست آمده توسط Treloar (1965) برای پارچه های پنبه ای با نمونه به شکل متوازی الاضلاع  ……………………………………………………………………………………… ۳۰

شکل ۹- منحنی های برشی بدست آمده توسط Treloar (1965) . برای پارچه ویسکوزریون با نمونه متوازی الاضلاع ………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

شکل ۱۰- منحنی های برش به دست آمده توسط Cusick (1961) . مقایسه ای بین پارچه های فاستونی ، ریونی و پنبه ای ………………………………………………………………………………………. ۳۲

شکل ۱۱- منحنی های برش به دست آمده توسط Cusick (1961) . برای پارچه سرژه ای         ۳۲

شکل ۱۲- مدل ارائه شده برای تشریح رفتار برشی پارچه ……………………………… ۳۳

شکل ۱۳- منحنی حاصل از مدل ارائه شده برای تشریح رفتار برش پارچه ………. ۳۳

شکل ۱۴- مقایسه مدل ها با مقادیر مختلف  …………………………………. ۳۶

شکل ۱۵- نمای کلی برش پارچه……………………………………………………………….. ۳۹

شکل ۱۶- تغییر فرم زاویه ای و طولی ……………………………………………………….. ۴۰

شکل ۱۷- اصول آزمایش های برش ………………………………………………………….. ۴۱

شکل ۱۸- نواحی تغییر شکل یافته پارچه تحت اثر نیروی کششی در جهت اریب پارچه………………. ۴۳

شکل ۱۹- دیاگرام نسبت بین نیروی کششی P و ازدیاد طول  در نمونه بریده شده در جهت اریب (۴۵ درجه )……………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

شکل ۲۰- مکانیزم ابتدایی دستگاه برش پیشنهادی  Morner & Olofssom (1957)……………. 47

شکل ۲۱- فرم ابتدائی برش پارچه……………………………………………………………… ۴۷

شکل ۲۲- مکانیزم ابتدایی دستگاه برش یشنهادی  Cusick (1961) …………… 47

شکل ۲۳- نمونه برش یافته با نمایش زوایا و نیروهای برشی………………………….. ۴۷

شکل ۲۴- نمایش کشش در پدپده برش تحت تاثیر کوپل های برشی و وزن فک پایینی ………………. ۴۸

شکل ۲۵- شماتیک دستگاه آزمایشگر KES ………………………………………………. 54

شکل ۲۶- دیاگرام و اصول ارز یابی برشی KES ………………………………………… 55

شکل ۲۷- شیوه عملکرد دستگاه آزمایشگر برشی KES ………………………………. 56

شکل ۲۸- روش آزمایش مرسوم برای تعیین مدول برشی مواد سخت …………….. ۵۷

شکل ۲۹- نیروهای اعمالی روی نمونه پارچه در دستگاه آزمایشگر برشی KES ………. 58

شکل ۳۰- نحوه چیدمان ابزار آزمایش برای آنالیز تصویری …………………………… ۶۰

شکل ۳۱- تصاویر دیجیتالی ثبت شده از نمونه کشیده شده …………………………… ۶۱

شکل ۳۲- تغییرات gray-scale در تصویر دیجیتالی نمونه کشیده شده ………… ۶۳

شکل ۳۳- یک سلول بافت پارچه تاری پودی در نمایی بزرگ شده ………………… ۶۴

شکل ۳۴- برآیند های نیروی تنش و کوپل های نیروی تنش………………………….. ۷۴

شکل ۳۵- مدل المان محدود برای جسم پیوسته دو بعدی………………………………. ۸۱

شکل ۳۶- نمونه پارچه تغییر فرم داده شده ، و ارز یابی شده توسط آنالیز المان محدود ………………… ۸۳

شکل ۳۷- تغییر تنش برشی در طول جهت کوتاه تر نمونه ……………………………. ۸۷

شکل ۳۸- تغییر تنش برشی در طول جهت بزرگتر نمونه ……………………………… ۸۷

شکل ۳۹- نمودار های عمومی قطبی برای سختی برشی پارچه ( G ) …………….. 98

شکل ۴۰- نمودارهای عمومی قطبی برای هیسترسیس برشی پارچه ( ۲HG و ۲HG5 ) ……………. 99

شکل ۴۱- نمودارهای قطبی پارامتر های برش تحت تاثیر دانسیته بافت …………… ۱۰۱

شکل ۴۲- ارتباط بین سختی و هیسترسیس برشی در جهت های مختلف پارچه های تاری پودی … ۱۰۳

 

مقدمه

پارچه های نساجی در هنگام استفاده های معمول و کاربرد های عملی ، مثل پوشش لباس ، مصارف خانگی و مصارف صنعتی ، تحت یک سری از تغییر شکل های پیچیده قرار می گیرد. این تغییر شکل ها شامل : افت پارچه ، چروک یا تا خوردگی ، کیفیت زیر دست، خمش پذیری و دیگر اثراتی است که مرتبط با اصول زیبایی پارچه
می باشند .

پدیده برش، یکی از همین تغییر شکل های پیچیده است که در سطح پارچه اتفاق
می افتد. به نظر می رسد که به این خصوصیت فیزیکی – مکانیکی پارچه به دلیل آنکه در ظاهر دیده نمی شود ، در قیاس با دیگر  فرم های تغییر شکل پارچه ، کمتر توجه شده است . در حالی که باید اذعان نمود که قابلیت منحصر به فرد پارچه برای پوشش سطوح سه بعدی ، در گرو همین پدیده می باشد .

توانایی پارچه برای پذیرش تغییر شکل برشی ، یکی از ملزوماتی است  که پارچه
می تواند به عنوان پوشاک ، بر بدن انسان انطباق داشته باشد ، بدون آنکه ایجاد احساس ناراحتی کند پارچه به عنوان جسمی جدایی ناپذیر از نیاز های بشری مورد استفاده های گوناگون قرار می گیرد ، بدون آنکه اغلب مصرف کنندگان – و یا حتی برخی کارشناسان علم نساجی – اطلاع داشته باشند که کاربرد های ویژه پارچه در قیاس با دیگر مواد جهان پیرامون ، به پدیده برش مربوط است . رفتار برشی پارچه
– با توجه به منابع موجود – نسبت به دیگر خصوصیات  و رفتار های پارچه کمتر  مورد ارزیابی قرار گرفته است و البته تا کنون هیچ استاندارد اجرائی برای آن تعیین نگردیده است .

منظور از انتخاب این موضوع برای سمینار کارشناسی ارشد اینجانب ، آشنایی شنونده یا خواننده با مفاهیم اساسی برش ، این پدیده مهم فیزیکی مکانیکی پارچه و دخیل در کاربرد های معمول و روزمره پارچه می باشد .

برای نیل به این هدف ، در فصل اول مفهوم برش پارچه تاری پودی ، رفتار و منحنی مربوطه از نگاهی ساده در چند بخش مختلف به تفصیل تشریح می شود و در ادامه ارتباط برش با تغییر شکل خمشی پارچه ، روشن می گردد .

در فصل دوم ، به روش های آزمایشی مهمی که تا کنون برای ارزیابی خصوصیات  برشی  پارچه های تاری پودی در منابع ذکر شده اند ، پرداخته می شود ؛ که از این دست می توان به دستگاه آزمایش گر برشی Kawabata اشاره نمود که هم اکنون به عنوان روش پیشرو برای تعیین مقادیر مختلف برش ،  استفاده می گردد . همچنین در این فصل شیوه آنالیز تصویری برش پارچه که در سال ۲۰۰۵ ، به شیوه عکس برداری از پروسه برش مقادیر آن ردرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *