no-img
بازار فایل

مهارت شغلی مدیر آموزشگاه | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
مهارت شغلی مدیر آموزشگاه
doc
2017-04-27
295 کیلوبایت
129 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

مهارت شغلی مدیر آموزشگاه


مقدمه                                                                                                                            ۱

فصل اول                                                                                                                    ۳

۱ ) توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن ؛                                                               ۳

۱/۱ ) آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن ( سیستم های باز و بسته و کارکردهای آن ها )؛       ۴

۲/۱ ) آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکردهای سازمانهای رسمی و غیررسمی ؛       ۹

۳/۱ ) شناسایی سبک های مدیریتی، آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد آنها ؛                                   ۱۳

 

فصل دوم                                                                                                                    ۲۲

۲ ) توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزش و کارکردهای آن                                             ۲۲

۱/۲ ) شناسایی : مفهوم آموزش و آموزشهای رسمی و غیررسمی سازمان نیافته ؛                                 ۲۴

۲/۲ ) شناسایی ویژگی های آموزش های فنی و حرفه ای و شناسایی نقش سازمان                 ۲۵

آموزش فنی و حرفه ای در نظام آموزشی کشور ؛

۳/۲ شناساییی مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن، جایگاه مدیریت آموزشی در                  ۳۰

آموزشگاههای فنی و حرفه ای و آشنایی با اصول مدیریت آموزشی و کارکردهای آن؛

 

فصل سوم                                                                                                                    ۳۲

توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های موسسات کارآموزی ؛                                              ۳۲ شناسایی : ویژگی ها، قوانین و مقررات تأسیس ؛                                                                     ۳۴

فرایند اخذ مجوز ؛                                                                                                          ۳۵

اصول اجرای مقررات وآییم نامه های تأسیس آموزشگاههای فنی و حرفه ای ؛                                   ۳۷

آشنایی با مسایل و مسئولیت های حقوقی مدیریت آموزشگاه.                                              ۳۸

۳ ) قوانین و مقرّرات تأسیس آموزشگاه های فنی و حرفه ای :                                                           ۴۰

فهرست

 

عنوان                                                                                             صفحه

فصل چهار                                                                                                                   ۴۱

توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها ؛                                                                ۴۱

۱ . ۴ ) دوره های اجرائی قابل اجرا در آموزشگاه ؛                                                                        ۴۲

۲ . ۴ ) اصول تشخیص و انتخاب کار در آموزشی آموزشگاه ؛                                            ۴۵

۳ . ۴ ) فرآیند برنامه ریزی آموزشی استاندار مهارت آموزشگاه ؛                                         ۴۶

۴ . ۴ ) اصول تدوین اهداف کلی و جزئی دوره آموزشی آموزشگاه ؛                                              ۵۳

۵ . ۴ ) اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی آموزشگاه ؛                                                    ۵۴

۶ . ۴ ) اصول تأمین امکانات آموزشی آموزشگاه ؛                                                                         ۵۵

۷ . ۴ ) اصول مدیریت بر اجرای دوره های آموزشی آموزشگاه.                                           ۵۶

 

فصل پنجم                                                                                                                   ۵۸

توانایی ارزشیابی از دوره های آموزشی ؛                                                                           ۵۸

شناسایی :                                                                                                                     ۵۹

اصول ارزشیابی جامع و فراگیر ( ارزشیابی پایانی، نظرسنجی از فراگیر و مدرس)؛                    ۵۹

اصول ارزشیابی از اثربخشی آموزشی.                                                                               ۶۰

 

فصل ششم                                                                                                                    ۷۲

۱ ) پایه های اساسی آیین نگارش ؛                                                                                               ۷۳

۲ ) مقررات مکاتبات اداری ؛                                                                                          ۷۳

۳ ) اصول استناد به قوانین و مقررات ؛                                                                               ۷۷

فهرست

 

عنوان                                                                                             صفحه

فصل هفتم                                                                                                                   ۷۹

توانایی برقراری روابط انسانی ؛                                                                                         ۷۹

– مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن ؛                                                                       ۸۰

–  عوامل موثر ارتباطی ؛                                                                                                   ۸۰

–  موانع ارتباطی ؛                                                                                                           ۸۲

– اصول برقراری روابط انسانی ؛                                                                                       ۸۴

– آشنایی با اصول روان شناسی عمومی ؛                                                                          ۸۶

– آشنایی با جامعه شناسی عمومی.                                                                                               ۹۱

 

فصل هشتم                                                                                                                  ۹۳

۱ ) اصول مقدماتی حسابداری عمومی ؛                                                                             ۹۴

۲ ) مراکز مالی و اداری مرتبط با آموزشگاه ؛                                                                   ۱۰۰

۳ ) تعرفه های آموزشی ؛                                                                                                          ۱۰۱

۴ ) درآمد و هزینه ها ؛                                                                                                 ۱۰۳

۵ ) اصول نظارت بر امور مالی آموزشگاه.                                                                       ۱۰۵

 

فصل نهم                                                                                          ۱۰۷

توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار ؛                                     ۱۰۷

۱ ) حوادث شغلی و علل بروز آنها ؛                                                                               ۱۰۸

۲ ) بهداشت محیط کار با وسایل ایمنی و بهداشت کار وکاربرد آنها ؛                                            ۱۰۹

۳ ) شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی                              ۱۱۱

بهداشت کار؛

۴ ) عوارض جانبی و اصول انجام کمک های اولیه ؛                                                                    ۱۱۳

۵ ) آتش سوزی و اصول انجام آتش نشان ؛                                                                               ۱۱۶

۶) منابع و ماخذ                                                                                                           ۱۲۷

مقدمه :

 تغییر ساختار زندگی اجتماعی از زندگی گروهی و محدود خانوادگی و ایلی و قبیله ای به زندگی در جوامع گسترده و متنوع در نهادها و سازمان ها با تکالبف و وظایف مختلف افراد و ایفای نقش انسانها در فرآیند اداری سازمان ها و نهاد به عنوان یک عضو از هزاران و میلیونها عضو باعث به وجود آمدن کارکردهایی در درون سیستم های سازمانی گردید و امروزه شاهد صدها اداره و سازمان و نهاد و موسسه و شرکت و … هستیم که هر کدام با هدف ایفای بخشی از نیازهای اساسی و غیراساسی درصدد تأمین نیازهای متنوع و سیری ناپذیر انسانی در دنیای خاکی تحت عنوان ادامه زندگی تشکیل یافته اند و خود اعضای این تشکل ها در عین تأمین نیاز دیگران خود نیز از موهبت و امتیاز زندگی برخوردارند و روابط و مناسبات و رویکردها و کارکردها و نگرش ها و گرایش ها و انتظارات و توقعات و تکالبف و وظایف و ایفای نقش و برنامه ریزی و سازماندهی و نظارت و کنترل و ارزیابی ها و حتی شکل گیری و حیات و انحلال و تغییر هویت محتوایی و یا تقویت و توسعه حوزه کاری آنها همه و همه تحت عنوان آشنایی مدیریت مفهوم و تبیین می شود و خود مدیریت دارای پیچیدگی ها و شرایط و مقتضیات پیچیده و گوناگونی است که از زمان شکل گیری سازمان ها و نهادها تعاریف و وظایف و حیطه و شرح وظایف و فلسفه و معانی فراوانی برای مفهوم مدیریت به صورت نظریه و تئوری و مبانی و نحوه اجرا و محاسن ومعایب آورده اند. و امروزه مدیریت آنچنان اهمیت و اثربخش است که اگر همه مبانی و امکانات و بودجه و نیروی انسانی لازم در گردش و اداره مجموعه ای مهیا و برقرار باشد اما مدیریت و رهبری سازمان دارای دانش و معرفت مدیریت نباشد.

علیرغم همه مقدمات و حتی اقبال از محصولات و کارکردها به زودی جایگاه خود را از دست خواهد داد. و برعکس اگر مجموعه ای فاقد امکانات لازم و منابع و مأخذ اولیه و فرآیند درونی سازمان هم آشفته و برون داد و نتایج و محصولات و تولیدی تقاضا و مقبولیت لازم را نداشته اما مدیریت آن دارای تدابیر رهبری و توانایی لازم در اداره همه جانبه مجموعه و عالم به شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی باشد. با اتخاذ اصول و روش های و متدها و سازماندهی های خاص و بکارگیری از عوامل انسانی در ساعات خاص برای مقام و منزلت خاصی باشد. به زودی شاهد اوج و شکوفایی مجموعه و جذب و جلب دیگران و توسعه و رشد فرآیند درونی سازمان و مجموعه در تولید و توزیع و ارائه خدمات و نیز رضایت شغلی کارکنان و بهره وری درونی سازمان و تأثیرگذاری در اجتماع می گردد. به همین دلیل در این گزارش به بخشی از تعاریف و زمینه ها و عوامل و کارکردهای درونی و بیرونی مدیریت در سازمانها و تشکل ها می پردازیم.

فصل ۱

 ۱ ) توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن ؛

 ۱/۱ ) آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن ( سیستم های باز و بسته و کارکردهای آن ها )؛

 ۲/۱ ) آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکردهای سازمانهای رسمی و غیررسمی



درباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *