no-img
بازار فایل

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی -اقتصادی و…در جامعه


بازار فایل

ادامه مطلب

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی -اقتصادی و…در جامعه
zip
۱۳۹۶-۰۲-۰۷
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی -اقتصادی و…در جامعه


نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و … در جامعهمقدمه: ۵

مقدمه: ۶

فصل اول. ۱۰

طرح تحقیق.. ۱۰

۱-۱- بیان مساله: ۱۱

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۱۳

۱-۳- فرضیه: ۱۹

۱-۴- اهداف تحقیق: ۲۰

۱-۵- پیشینه تاریخی: ۲۱

پیشینه مطالعات در رابطه با زنان در ایران. ۲۸

۱-۶- روش شناسی تحقیق: ۳۱

۱-۷- محدودیتهای پژوهش: ۳۷

۱-۸- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها: ۳۸

فصل دوم. ۴۳

کلیات و مبانی نظری پژوهش…. ۴۳

۲-۱- توسعه و اهداف آن «دیدگاههای نظری» ۴۴

۲-۲- توسعه با تاکید بر نقش زنان: ۵۱

۲-۳- دیدگاههای موجود در تئوری زن و توسعه: ۵۶

۲-۴- نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی.. ۶۶

۲-۴-۱- اهمیت اشتغال زنان در مناطق روستایی.. ۶۸

۲-۴-۲- جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی.. ۷۲

۲-۴-۳- نقش زنان روستایی در دامداری: ۷۸

۲-۴-۴- صنایع دستی.. ۸۳

۲-۴-۴-۱- تاریخچه صنایع روستایی در ایران. ۸۳

۲-۵-۴-۲- اهداف ایجاد صنایع روستایی.. ۸۶

۲-۴-۴-۳- نقش زنان روستایی در تولید صنایع دستی.. ۸۶

۲-۴-۴-۴- اثرات صنایع روستایی بر اشتغال زنان روستایی ایران. ۸۷

۲-۵- اهرم آموزش و کیفیت بهره‌گیری زنان: ۹۰

۲-۶- توسعه پایدار و نقش محوری زیست محیطی زنان روستایی: ۹۴

۲- مشکلات اقتصادی – اجتماعی زنان روستایی: ۱۰۱

۳- عدم مشارکت زنان روستایی در تشکلهای مردمی: ۱۰۲

۴- کمبود متخصصان زن برای آموزش زنان روستایی: ۱۰۴

۵- عدم مشارکت زنان روستایی در طرحهای اجرایی: ۱۰۴

۶- مسائل فرهنگی زنان روستایی: ۱۰۵

۷-مشکلات مربوط به دسترس نبودن خدمات آموزشی- ترویجی برای زنان روستایی: ۱۰۶

فصل سوم. ۱۰۹

کلیات و ویژگیهای طبیعی تالش…. ۱۰۹

۳-۱- موقعیت، حدود و وسعت: ۱۱۳

۳-۲- توپوگرافی: ۱۱۵

۳-۳- اقلیم. ۱۱۹

۳-۳-۱- شرایط اقلیمی منطقه: ۱۱۹

۳-۳-۲- درجه حرارت: ۱۲۰

۳-۳-۳- بارندگی: ۱۲۱

۳-۳-۴- رطوبت نسبی: ۱۲۳

۳-۳-۵- تبخیر: ۱۲۳

فصل چهارم. ۱۲۵

نگرشی بر جغرافیای انسانی تالش…. ۱۲۵

۴-۱- توزیع و تراکم جمعیت: ۱۲۶

۴-۲- ساخت جنسی و سنی.. ۱۲۷

۴-۳- نیروی انسانی و اشتغال. ۱۲۹

۴-۳-۱- جمعیت شاغل بر حسب گروههای عمده فعالیت: ۱۳۱

۴-۴- جمعیت و تغییرات آن: ۱۳۱

۴-۵- عناصر جمعیتی.. ۱۳۴

۴-۵-۱- میزان موالید در شهرستان تالش: ۱۳۴

۴-۵-۲- باروری: ۱۳۴

۴-۵-۳- مرگ و میر: ۱۳۵

۴-۵-۴- رشد جمعیت در شهرستان تالش: ۱۳۶

۴-۵-۵- مهاجرت در شهرستان تالش: ۱۳۶

۴-۶- وضع سواد و کیفیت آموزش…. ۱۳۸

۴-۶-۱- بررسی وضع سواد در شهرستان تالش: ۱۳۸

۴-۶-۲- آموزش: ۱۴۰

۴-۶-۳- نهضت سوادآموزی: ۱۴۱

۴-۷- بهداشت و درمان. ۱۴۴

۴-۸- شاخصهای بهداشتی.. ۱۴۵

فصل پنجم. ۱۴۶

چگونگی تاثیرگذاری زنان روستایی تالش بر توسعه منطقه. ۱۴۶

۵-۱- عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعالیتهای روستایی منطقه. ۱۴۷

۵-۱-۱- بستر اکولوژیکی و عمومی منطقه مورد مطالعه: ۱۴۷

۵-۱-۲- بستر جمعیتی روستاهای منطقه مطالعاتی: ۱۵۰

۵-۱-۳- متغیرهای اکولوژیکی- اقتصادی در روستاهای شهرستان تالش: ۱۵۳

۵-۱-۴- سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی روستا: ۱۵۵

۵-۱-۵- نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی: ۱۵۹

۵-۱-۵-۱                   –  دامداری و پرورش طیور: ۱۵۹

۵-۱-۵-۲- زنبورداری: ۱۶۶

۵-۱-۵-۳- نوغانداری: ۱۶۸

۵-۱-۵-۴- صنایع روستایی: ۱۷۱

۵-۲- ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه. ۱۷۶

۵-۲-۱- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه: ۱۷۶

۵-۲-۲- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها: ۱۷۹

۵-۲-۳- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان: ۱۹۳

۵-۲-۴- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه: ۱۹۷

۵-۲-۵- نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی وخانوادگی: ۲۰۴

۵-۳- نقش  زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست: ۲۱۱

فصل ششم. ۲۱۷

نتیجه گیری و پیشنهادات… ۲۱۷

پیشنهادات: ۲۱۹

آموزش زنان = آموزش جامعه. ۲۱۹

پیوستها ۲۲۲

نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه: ۲۲۲

سیاست ملی‌زنان روستایی جمهوری اسلامی ایران: ۲۲۷

هدف ۱٫٫ ۲۲۹

حفظ کیان خانواده: ۲۲۹

سیاستها: ۲۲۹

هدف ۲٫٫ ۲۳۰

کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی: ۲۳۰

سیاستها: ۲۳۰

هدف۳٫٫ ۲۳۲

رشد سواد آموزی و گسترش تسهیلات آموزشی: ۲۳۲

هدف ۴٫٫ ۲۳۳

تأمین نیازهای بهداشتی: ۲۳۳

هدف ۵٫٫ ۲۳۴

ارتقای منزلت زنان روستایی: ۲۳۴

فهرست  منابع مأخذ فارسی: ۲۳۶

فهرست منابع و ماخذ لاتین: ۲۴۱

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و … در جامعه
مقدمه:

جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه‌ای اتخاذ گردیده است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما می‌باشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم کار جنسیتی تاکید می‌ورزد ضرورت طرح اینگونه سوالات از یک سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بکارگیری قواعد و قوانین اجتماعی در تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی بوده و از سوی دیگر به این دلیل بوده است که جهت انجام اصلاحات لازم برای رسیدن به چهارچوب عملی و نتیجه‌گیری صحیح از مسایل خاص اجتماعی- فضایی الزاماً بکارگیری ابزارها و تکنیکهای خاص این علم ضرورت می‌یابد.

بدین منظور در سال ۱۹۸۴ اولین کتابی که با دیدگاه جغرافیا و جنسیت تدوین شده بود به چاپ رسید این کتاب در حال حاضر خارج از چاپ می‌باشد.[۱]

ظهور علاقه‌ها و توجه بیشتر به شناخت موقعیت زنان در جغرافیای بریتانیا عمدتاً در اواخر ۱۹۷۰ آغاز گردید. در ایالات متحده و بریتانیا ابتدا در جهت برخورداری زنان و دسترسی برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاکید بیشتری صورت می‌گرفته و در پی آن زنان در تحقیقات جغرافیایی توجه بیشتر را کسب نمودند.[۲]

به دنبال آن به سرعت یک جغرافیای فمنیست واضحتری توسعه یافت که نه تنها بر موارد مطالعه جغرافیا بلکه به روش به کار رفته برای سازماندهی این دانش به منظور جلب نظرات بیشتر به امور زنان با دید انتقادی می‌نگریست. این انتقادات بیشترین بحثها را در طی ۱۵ سال در توسعه جغرافیا برانگیخته است.[۳]

جغرافی دانان فمنیست مدت زیادی این مساله را که در نظم حاکم توسط مردان نتایج جدی را در بر داشته و اینکه چه چیزی به عنوان دانش جغرافیای واقعی به حساب می‌آید و هم چه کسی می‌تواند چنین دانشی را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند که جغرافیا یک سری فرضیات نامعین درباره اینکه مردان و زنان چه کاری انجام می‌دهند و اینکه آن نظمی که بر فضاها، مکانها و چشم‌اندازها متمرکز شده یک نظم مردانه است را مطرح می‌کند.

با توجه به مسایل مربوط به زنان مانک و هانس[۴]در مقاله‌ای روشنگر نه تنها بر اتخاذ دیدگاهی جغرافیایی بر چنین نظراتی تاکید داشته بلکه بر ضرورت موقت کردن انتقالی را که بر اساس نظر مولفین توسط انحرافات بوجود آمده در جریان فمنیستی غیر قابل دسترس شده است اقرار ورزیده‌اند.

این اشتباه خواهد بود که گمان شود جغرافیدانان بطور کلی با مسایل زنان درگیر نیستند، هر چند که در واقع غالب کارهایشان در مورد زنان آشکارا به سمت مردان گرایش می‌یابد، برای مثال در مطالعه مسایل مهاجرت اگر نویسندگان و مولفین مهاجرت زنا

[۱] – Women and Geography study group of the Institue of British Geographers. Geography and Gender. An Introuduction of femienist Geography (Hutchinson, london 1984)

[۲] – Berman,m “Sexdiscrimination in Geograhy: The case of Ellen churchill semple, professional Geography 29 (1974 pp8-11)

[۳] – Rose, Gillian “Femenism and Geography. polity pressGambridge 1993.

[۴] – کتاب مذکور به شرح زیر است

  1. monk and susan Honson,

on not edclding half of the human from Human Geography, profe ssionall Gegraghy vol 34 (1989) No. 1, pp 11-23.موضوعات :
برچسب‌ها :

درباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


    دیدگاه ها


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    20 + پنج =