no-img
بازار فایل

پایان نامه بررسی تنش آستانه ای بر روی فلزات و آلیاژها + شکل | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه بررسی تنش آستانه ای بر روی فلزات و آلیاژها + شکل
doc
2017-04-27
926کیلو بایت
تعداد صفحه:66
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

پایان نامه بررسی تنش آستانه ای بر روی فلزات و آلیاژها + شکل


 

چکیده :

 

بررسی ماهیت تنش آستانه ای،روش های اندازه گیری تئوری وعملی ،عوامل موثر وچگونگی محاسبه تنش آستانه ای از جمله مسایل مهمی است که کمتردرمقالات به آن اشاره شده است.هرچند مقالات ومنابع مرتبط با تنش آستانه ای بسیارمحدود است لیک در این پروژه سعی گردیده تا حدودی با این مبحث آشنا شویم .

آنچه در مورد تنش آستانه ای به نظر می رسد این مطلب است که با خزش ارتباطی نزدیک داشته ومی توان با استفاده از نمودارهای خزش آن را تحلیل کرد.

در واقع می­توان گفت تنش آستانه ای به دلیل اندر کنش نابجایی ها با ذرات واثر متقابل آنها برهم ایجاد می شود.به بیان دیگر عدم تقارن نیروی صعود ناشی از عدم تقارن شبکه علت اصلی پیدایش تنش آستانه ای است. این تنش را می توان با استفاده از روش برونیابی برروی نمودار         تنش- کرنش ویا باروابط موجود بدست آورد. از جمله پارامترهای موثر بر آن دما می باشد که با افزایش آن تنش آستانه ای بشدت افت می کند.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

 

چکیده

فصل اول :مقدمه

۱- مقدمه ……………………………….. ۱

۱-۱- فولادهای کم آلیاژی…………………… ۱

۱-۱-۱- اثرات افزودنی های میکروآلیاژ کننده… ۱

۱-۱-۲- انواع گوناگون فولادهای فریت – پرلیت میکروآلیاژ  ۲

۱-۱-۲-۱-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم … ۲

۱-۱-۲-۲-فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم …. ۵

۱-۱-۲-۳-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم – نیوبیوم    ۶

۱-۱-۲-۴- فولادهای مولیبدن – نیوبیوم …….. ۷

۱-۱-۲-۵-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم – نیتروژن    ۷

۱-۱-۲-۶-فولادهای میکروآلیاژ شده تیتانیوم … ۸

۱-۱-۲-۷-فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم – تیتانیوم    ۱۱

۱-۲-نکته :……………………………… ۱۱

فصل دوم :مروری بر منابع

۲-۱- معرفی معادلات  خزش:………………….. ۱۲

۲-۲- بررسی تنش آستانه ای در آلیاژAl-0/03wt%Sc…. 14

۲-۳_ بررسی تنش آستانه ای در آلومینیوم ۵۰۸۳ اصلاحی  ۱۶

۲-۳-۱- وابستگی سرعت کرنش حالت پایدار به تنش. ۱۵

۲-۳-۲- وابستگی تنش در حالت پایدار به دما…. ۲۰

۲-۳-۳- مشاهده ریزساختار………………… ۲۱

۲-۳-۴-  آزمایش وجود تنش آستانه‌ای………… ۲۳

۲-۳-۵-  منشا تنش آستانه‌ای………………. ۲۵

۲-۳-۶-  انرژی فعالسازی واقعی……………. ۲۶

۲-۳-۷- نتایج  ………………………… ۲۷

أ

۲-۴- بررسی تش آستانه ای در کامپوزیت ۵% حجمی Al 2124-Sic    ۲۷

۲-۴-۱- ماده آزمایش ……………………. ۲۸

۲-۴-۱-۱- آزمایش مکانیکی……………….. ۲۹

۲-۴-۱-۲- آزمایش ریزساختار……………… ۲۹

۲-۴-۲- منحنی‌های خزش……………………. ۳۰

۲-۴-۳- آزمایش‌های سرعت کرنش ثابت…………. ۳۲

۲-۴-۴- وابستگی سرعت خزش حداقل به تنش در دماهای مختلف  ۳۲

۲-۴-۵- وابستگی سرعت خزش حالت پایدار به دما.. ۳۳

۲-۴-۶- تفسیر رفتار خزش به صورت یک تنش آستانه‌ای    ۳۴

۲-۴-۷- منشأ تنش آستانه‌ای……………….. ۳۶

۲-۵- بررسی تنش آستانه ای درکامپوزیتAl–۶Mg–۱Sc–۱Zr–۱۰ vol.% SiCp 39

۲-۵-۱ – وابستگی تنش آستانه‌ای به دما……… ۴۳

۲-۵-۲- نتایج………………………….. ۴۴

۲-۶-بررسی تنش آستانه ای برای خاصیت فوق خمیری درآلیاژهای Al-Mg-Zn……………………………………….. 44

۲-۷-بررسی تنش آستا نه ای در سوپرپلاستیک …….. ۴۸

۲-۷-۱- توضیحات ابتدایی برای ناحیه I………. 50

۲-۷-۲- پیشرفت‌های تفسیر ناحیه I…………… 51

۲-۷-۳- تنش آستانه‌ای تحت ناخالصی…………. ۵۱

۲-۷-۴- نتایج………………………….. ۵۴

۲-۸- روشهای اندازه گیری تنش آستانه ای………. ۵۵

۲ -۸-۱-روش عملی با استفاده از آزمایش خزش…. ۵۵

۲-۸-۲-روش تئوری با استفاده از مدلهای موجود.. ۵۶

۲-۹-اثر دما برتنش آستانه ای ………………. ۵۷

۲-۱۰-اثر تاریخچه بارگذاری برروی تنش آستانه ای . ۵۹

فصل سوم : نتیجه گیری

۳-۱-نتیجه گیری …………………………. ۶۲

۳-۲-پیشنهاد…………………………….. ۶۳

منابع ………………………………….. ۶۴

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                      صفحه

 

شکل (۱-۱): اثر میزان سرد کاری روی افزایش استحکام تسلیم ناشی از قوی ساختن رسوب در یک فولاد ۱۵/۰ درصد وانادیوم…………. ۳

شکل(۱-۲): اثر کاربید نیوبیوم روی استحکام تسلیم برای اندازه های متفاوت ذرات کاربیدنیوبیوم ……………………… ۵

شکل (الف ۱-۳):در زبری دانه آستنیت طی گرم کردن مجدد و بعد از نورد گرم برای نگهداری به مدت ۳۰ دقیقه که مقدار تیتانیوم بین۰۸۰/۰% و ۰۲۲/۰% درصد می باشد………………………………….. ۹

شکل (۱-۳-ب ): وابستگی استحکام دهی رسوب روی اندازه متوسط رسوب (X) و کسر آن مطابق با تئوری و مشاهدات آزمایشی برای افزودنی های میکروآلیاژ کننده ی داده شده………………………………. ۱۰

شکل (۲-۱):نمودار خزش –تنش آلیاژ Al-6Mg-2Sc-1Zr………… 12

شکل (۲-۲) :هندسه مدل صعود برای آلیاژ آلومینیوم……. ۱۵

شکل (۲-۳):اثر تنش اعمالی بر سرعت حرکت نابجایی ها….. ۱۵

شکل(۲-۴): منحنی‌های تنش واقعی- کرنش واقعی برای ۵۰۸۳Al.. 18

شکل(۲-۵): مثال آزمایش‌های افزایش تنش و منحنی خزش برای ۵۰۸۳Al     ۱۸

شکل (۲-۶):نمودار کرنش در برابر تنش جریانی در حالت پایدار درمقیاس لگاریتمی……………………………………… ۱۹

شکل (۲-۷):مشاهدات TEM از  ۵۰۸۳Al  تا کرنش واقعی ۲٫۳در (a,b) 570=Tو  (C)450=Tکلوین………………………………….. ۲۲

شکل(۲-۸)  :وابستگی تنش آستانه‌ای واقعی را به دما نشان می‌دهد     ۲۴

شکل (۲-۹):مدول برشی بر تنش موثر دربرابر معکوس دمای مطلق   ۲۶

شکل (۲-۱۰):(a)نمونه منحنی خزش برای کامپوزیت Sic2124 Al vol%5PM. (b) سرعت خزش به عنوان تابعی از کرنش خزش برای کامپوزیت Sic2124 Al vol%5PM (c ) تنش به عنوان تابعی از کرنش برای کامپوزیت Sic-2124 Al vol%5PM 31

شکل۲-۱۱: (a) سرعت خزش حالت پایدار به عنوان تابعی از تنش اعمالی (مقیاس لگاریتمی) برای کامپوزیت Sic-2124 Al vol%5PM در K 678 و ۶۴۸ و ۶۱۸ (b) توان تنش ظاهری برای خزش در کامپوزیت  Sic-2124 Al vol%5PM  به عنوان تابعی از تنش اعمالی در K 648 ؛ برای مقایسه مستقیم داده‌های Al2124PM هم آمده است. ………………………………………… ۳۳

شکل (۲-۱۲): انرژی فعالسازی ظاهری برای خزش Qa در کامپوزیت Sic-2124 Al vol%5PM  به عنوان تابعی از تنش اعمالی؛ برای مقایسه مستقیم داده‌های Al2124PM هم آمده است…………………………… ۳۴

پ

 

شکل(۲-۱۳) : مقادیر تخمینی (τ۰/G)  به صورت لگاریتم (τ۰/G) دربرابر۱/T 37

شکل(۲-۱۴): نمودار جریان تنش با سرعت کرنش حداقل برای کامپوزیت Al–۶Mg–۱Sc–۱Zr–۱۰ vol% SiC (نشانه‌های بسته نشان دهنده داده‌های خزش است درحالیکه نشانه‌های توخالی نشان دهنده داده‌های آزمایش کششی است.). ۴۱

شکل(۲-۱۵): (a) نموداری که نشان دهنده تخمین تنش آستانه‌ای برای خزش نابجایی)۵=n) است و (b) تغییرات سرعت خزش وابسته به دما با تنش موثر طبیعی برای کامپوزیت شکل یافته Al–۶Mg–۱Sc–۱Zr–۱۰ vol% SiC….. 42

شکل( ۲-۱۶): تغییر تنش آستانه‌ای با دما برای کامپوزیت Al–۶Mg–۱Sc–۱Zr–۱۰ vol% SiC و آلیاژ Al–۶Mg–۲Sc–۱Zr که وابستگی دمایی را نشان می‌دهد. ۴۳

شکل (۲-۱۷):نمایش آهنگ کرنش در برابر تنش واقعی برای تعیین تنش آستانه ای (a,b)پودر متالورژی zk61وآلیاژهای مسلح zk60 و(c,d)آلیاژ AZ91 و(e,f) آلیاژ AZ61,(h,g ) آلیاژ AZ31…………………………….. 46

شکل (۲-۱۸)وابستگی تنش آستانه ای به دما ………….. ۴۷

شکل (۲-۱۹): نمایش شماتیک رابطه s شکل بین تنش و سرعت کرنش (مقیاس لگاریتمی) که اغلب مشخصه رفتار تشکیل آلیاژهای ریزدانه سوپرپلاستیک است و (b) روابط شماتیک مربوط به این رفتار، شکل‌پذیری و نقش لغزش مرزی در کرنش کل………………………………………. ۴۹

شکل( ۲-۲۰- ((a) نمودار لگاریتم τ۰/G به عنوان تابعی از ۱/T برای آلیاژهای مختلف Zn-22% Al. داده‌ها برای حاوی۱۲۰و۴۲۳و۱۴۶۰ و ۴۰ ppm  (b) نمودار τ۰/G به عنوان تابعی از مقدار Fe در Zn-22% Al در دمای ۴۳۳ کلوین .. ۵۲

شکل(۲-۲۱):روش برون یابی برای تنش آستانه ای……….. ۵۵

شکل (۲-۲۲):تاثیر دما بر تنش آستانه ای در دماهای ۴۲۳و۴۷۷و۵۳۳ کلوین…………………………………………….. ۵۸

شکل(۲-۲۳):اثر دما برروی منحنی نرخ کرنش – تنش……… ۵۸

شکل (۲-۲۴) :نمودار تاثیر دما بر تنش آستانه ای از طریق تئوری وعملی …………………………………………….. ۵۹

شکل (۲-۲۵): تغییرات نسبت کرنش با زمان آزمایش خزش….. ۶۰

شکل(۲-۲۶):تغییرات با تنش برای آزمایشهای متعارف ودر تنش متفاوت ……………………………………………

عنوان                                                                                                       صفحه

 

جدول۱-۱:اثر مقدار منگنز روی قوی ساختن رسوب فولاد میکروآلیاژ شده وانادیوم با ترکیب پایه ۰۸/۰ درصد کربن و ۳۰/۰ درصد سیلیسیوم    ۵

جدول۲-۱:تنش آستانه­ای در دماهای مختلف…………. ۲۴

جدول ۲-۲ :تنش آستانه­ای بر حسب دما……………. ۳۶

جدول ۲-۳: مدلهای مختلف تنش آستانه ای…………. ۵۶

جدول ۲-۴: نتایج حاصل برای تنش آستانه ای در دماهای مختلف  ۵۶موضوعات :

درباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


    دیدگاه ها


    پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *