no-img
بازار فایل

پایان نامه مطالعه هيدروكليماي حوضه آبريز رودخانه آغلاغان چاي به منظور برنامه ريزي كنترل سيلاب | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

پایان نامه مطالعه هيدروكليماي حوضه آبريز رودخانه آغلاغان چاي به منظور برنامه ريزي كنترل سيلاب
zip
2016-07-15
60000 تومان
0 فروش
60000 تومان – خرید

پایان نامه مطالعه هيدروكليماي حوضه آبريز رودخانه آغلاغان چاي به منظور برنامه ريزي كنترل سيلاب


چکیده

حوضه آبریز رودخانه آغلاغان یکی از زیر حوضه های آبریز رودخانه بالخلو در استان اردبیل بوده که در دامنه جنوب شرقی کوهستان سبلان قرار گرفته است. این حوضه از شمال به ارتفاعات سبلان، از جنوب به بالخلی چای و از شرق به حوضه آبریز رودخانه کمال آباد(جوراب چای) و از غرب به حوضه آبریز بیوک چای از سرشاخه های آجی چای محدود بوده وخود دارای پنج زیر حوضه می باشد.

حوضه آبریز رودخانه آغلاغان در این مطالعه از نظر هیدروکلیمای مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق از داده های چهار ایستگاه هواشناسی سینوپتیک و دو ایستگاه بارانسنجی در خصوص مطالعه اقلیم استفاده شده است که بالاترین دما در قسمتهای پایین دست حوضه و بیشترین بارشها در بالادست حوضه اتفاق می افتد، فصل بهار پربارانترین فصل سال بوده واغلب ریزشهای جوی بصورت رگباری می باشد.

از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تعیین محدوده حوضه، محاسبه مساحت و محیط حوضه و هر یک از زیرحوضه ها، نمایش موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه، تهیه نقشه های طبقات ارتفاعی، شیب زمین، رده بندی آبراهه ها، تیپ خاک ، زمین شناسی و اینترپولیشن داده های هواشناسی جهت تهیه نقشه همدما، همباران استفاده گردیده است.شکل حوضه کشیده بوده و زمان تمرکز برای حوضه با استفاده از روشscs 7/14 ساعت بوده که نشان می دهد وضعیت سیل خیزی در منطقه از شدت چندانی برخوردار نیست. در داخل حوضه دو ایستگاه هیدرومتری ( ایستگاه هیدرومتری لای و نیر) وجود دارد که در این تحقیق از داده های ایستگاه هیدرومتری نیر بدلیل اینکه در مصب خروجی رودخانه قرار دارد استفاده گردیده استف که نتیجتاً مشخص شد فروردین ماه پرآبترین فصل سال بوده و دلیل آنهم ذوب برف ارتفاعات و سطح حوضه می باشد.

 

واژه های کلیدی: حوضه آبریز، هیدروکلیما، زمان تمرکز ، رژیم جریان وGIS

 

مقدمه

آب به عنوان مظهر زندگي، مهمترين عنصری است كه در طبيعت وجود داشته و همواره فكر بشر را به خود مشغول كرده است. مهار و استفاده ازآب از گذشته هاي دور تاريخي از مظاهر تمدن بوده است. ايجاد بندها و سدهاي مختلف و پل هاي قديمي نشان دهنده اهميت اين مسئله در كشور مي باشد. رودخانه ها اصلي ترين منبع توليد كننده آب براي انسان و ساير موجودات به شمار مي آيند.

اولين تمدنها در كنار رودخانه هاي دجله و فرات در سرزمين بين النهرين شكل گرفت. كاهنان ارتفاع آب رودخانه نيل را در سالهاي در حدود چهار هزار سال پيش اندازه گيري مي كردند و بر اساس آن پيش بيني هاي لازم از نظر ميزان توليد كشاورزي و دريافت عوارض از زارعين صورت مي گرفت.

اهميت رودخانه ها به حدي است كه حتي در مناطقي كه از بارش زيادي برخوردار مي باشند شاهد شكل گيري جوامع انساني در حاشيه رودخانه ها هستيم. به عنوان مثال مي توان به شهرهاي مسكو و پاريس اشاره كرد. در عين اينكه بعضي از تمدنها با آب شكوفا شده اند وپاره اي از آنها بر اثر عدم استمرار در تامين آب يا استفاده ناصحيح از آب، شوري اراضي و يا وقوع سيل هاي مهيب از بين رفته اند(مهدوي، 1378).

سيل از جمله پديدهائي است كه بشر از زمانهاي دور با آن آشنا مي باشد. اثرات مخرب سيل در گذشته به مراتب كمتر بوده است كه از علل آن مي توان به كمبود جمعيت و در نتيجه محدود بودن صنايع، زمينهاي كشاورزي و فعاليتهاي بشري در منطقه دشت سيلابي در ادوار گذشته اشاره كرد.

امروزه افزايش جمعيت و در نتيجه بالا بودن نيازهاي غذايي، مسكن و نيازهاي تفريحي از يك سو و از سوي ديگر وجود زمينهاي حاصلخيز و امكانات دسترسي به آب در حاشيه رودخانه ها باعث افزايش جمعيت در اين مناطق شده است(تلوری، 1376).

افزايش و تراكم جمعيت و دارايي ها در مناطق مستعد سيل گيري موجب شد تا تمهيداتي جهت كاهش اثرات زيانبار سيلابها انديشيده شود. در اين راستا تعيين پهنه هائي كه در معرض سيل قرار مي گيرند و يا خسارتهاي كه ممكن است در اثر وقوع سيل با دوره برگشت معين رخ دهد براي سياست گذاري و مديريت مناطق مورد نظر ضروري به نظر مي رسد.

در اين ميان امروزه نقشه هاي پهنه بندي سيل از اطلاعات پايه و مهم در مطالعات طرحهاي عمراني در دنيا محسوب شده و قبل از هر گونه سياست گذاري و اجراي طرحهاي توسعه، تهيه آن در دستور كار سازمان هاي ذيربط قرار مي گيرد(زینی وند، 1379).

 

 

فصل اول: کلیات تحقیقصفحه1-1-مقدمه21-2-موقعيت جغرافيايي منطقه مورد تحقيق31-3-تعريف و تحديد موضوع71-4-بيان مسئله تحقيق91-5-پيشينه تحقيق101-6-اهميت موضوع و ضرورت تحقيق141-7-اهداف تحقيق141-8-سوال تحقيق و فرضیات15 فصل دوم: زمین شناسی و لیتولوژی حوضه 2-1-تكامل ساختماني آذربايجان172-2-تحول مورفولوژیکی توده آتشفشانی سبلان202-3-لیتولوژی سنگهای برونزده منطقه21   فصل سوم : ويژگيهاي اقليمي حوضه  3-1-عوامل اقليمي كنترل كننده اقليم ايران263-1-1-عرض جغرافيايي263-1-2-موقعيت نسبي273-1-2-1-فرابار سيبري توپوگرافي283-1-2-2-توده هواي مديترانه293-1-3-توپوگرافي303-2-بررسي مشخصات اقليم حوضه313-2-1-دما333-2-1-1-رژيم دما343-2-1-2-میانگین حداكثر و حداقل دما343-2-1-3-حداكثر و حداقل مطلق دما363-2-2-رطوبت نسبي423-2-3-بارش463-2-3-1-پراكندگي و رژيم بارندگي463-2-3-2-بررسي دامنه تغييرات بارشهاي سالانه503-2-3-3-ميانگين بارش متحرك 3و5 ساله513-2-3-4-آزمون دنباله ها523-2-3-5-توزيع گامبل533-2-3-6-حداكثر بارش محتمل به روش آماري563-2-4-نمودار آمبروترميك573-2-5-نمودار اقليمي ترنت وايت حوضه583-2-6-باد613-2-7-موقعيت اقليمي منطقه623-2-7-1-تعيين اقليم منطقه به روش دمارتون633-2-7-2-تعيين اقليم منطقه به روش آمبرژه643-2-7-3-تعيين اقليم منطقه به روش كوپن66   فصل چهارم : خصوصیات فیزیکی و هیدروگرافی حوضه   مقدمه684-1-عوامل تاثير گذار بر هيدرولوژي حوضه684-1-1-ژئومورفومتري حوضه694-1-1-1-مساحت حوضه704-1-1-2-محيط حوضه704-1-1-3-طول آبراهه اصلي714-1-1-4-شكل حوضه734-1-1-4-1-ضريب شكل حوضه734-1-1-4-2-ضريب فشردگي744-1-1-4-3-نسبت دايره اي754-1-1-4-4-ضريب كشيدگي754-1-1-4-5-مستطیل معادل764-1-1-5-شبکه رودخانه های حوضه774-1-1-5-1-شکل شبکه زهکشی794-1-1-5-2-رده بندی آبراهه ها794-1-1-5-3-نسبت انشعاب824-1-1-6-ارتفاع حوضه834-1-1-7-نیمرخ طولی و شیب آبراهه اصلی894-1-1-8-شیب متوسط حوضه914-1-1-9-جهت حوضه914-1-1-10-زمان تمرکز944-1-2-تحلیل هیدرولوزی کمی حوضه974-1-2-1-شبکه ایستگاههای هیدرومتری حوضه974-1-2-2-بررسی رواناب حوضه974-1-2-2-1-آمار هیدرومتری آغلاغان چای و رواناب سالیانه994-1-2-2-2-سیر فصلی رواناب1014-1-2-3-ویژگی آبهای زیرزمینی حوضه و نحوه بهربرداری از آنها102   فصل پنجم : خاک و پوشش گیاهی 5-1-خاک حوضه1055-2-تاثیر عوامل انسانی در فرسایش خاک حوضه1075-2-1-بهره برداری بی رویه از مراتع حوضه1075-2-2-کشت دیم در اراضی شیب دار1075-2-3-کشت آبی1085-2-4-احداث راه و بهره برداری غیر اصولی از معادن1085-3-پوشش گیاهی حوضه مورد مطالعه1115-3-1-مقدمه1115-3-2-تحلیل اجمالی جغرافیای گیاهی حوضه1125-3-3-مطالعه فلورستیک حوضه113   فصل ششم : سیلاب و تمهیدات مدیریتی 6-1-قابلیت سیلابی آبراهه ها1186-2-محاسبه دبی اوج و حجم سیلاب1196-3-محاسبه هیدروگراف واحد 2 ساعته حوضه به روش اشنایدر1226-4-تعیین مناطق مهم سیلابی1256-5-خسارات سیل در مناطق مسکونی1266-6-خسارات سیل در آبراهه های فرعی1266-7-مدیریت سیلاب و کاهش خسارات1266-7-1-روشهای جلوگیری از خسارات سیل1266-7-2-مسائل مدیریت و مجرا127   فصل هفتم : بحث و نتیجه گیری129   منابع و ماخذ144چکیده انگلیسی146

 

فهرست جداولصفحهجدول شماره(1-1): مشخصات زیر حوضه های آغلاغان چای7جدول شماره(3-1): مشخصات ایستگاههای حوضه مورد مطالعه31جدول شماره(3-2): میانگین دمای ماهانه و سالانه ایستگاههای حوضه33جدول شماره(3-3): معدل حداکثر دمای ماهانه و سالانه ایستگاههای حوضه35جدول شماره(3-4): معدل حداقل دمای ماهانه و سالانه ایستگاههای حوضه35جدول شماره(3-5): معدل حداکثر مطلق دمای ماهانه ایستگاههای حوضه36جدول شماره(3-6): معدل حداکثر مطلق دمای ماهانه ایستگاههای حوضه37جدول شماره(3-7): معدل درصد رطوبت نسبی ایستگاههای منتخب42جدول شماره(3-8): معدل بارندگی ماهانه ایستگاههای منتخب47جدول شماره(3-9): بارش فصلی و درصد آن در حوضه47جدول شماره(3-10): توزیع گامبل حوضه برای بارشهای 24 ساعته54جدول شماره(3-11): ضریب تناوب در توزیع گامبل55جدول شماره(3-12): محاسبه مقدارQ برای ایستگاههای حوضه65جدول شماره(4-1): مشخصات هیپسومتری حوضه آغلاغان چای84جدول شماره(4-2): موقعیت ایستگاههای هیدرومتری حوضه97جدول شماره(4-3): میانگین حجم جریان ماهانه حوضه آغلاغان چای100جدول شماره(4-4): فهرست مهمترین گونه های گیاهی حوضه114جدول شماره(4-5): فهرست فلور حوضه رودخانه آغلاغان116جدول شماره(5-1): دبی حداکثر روزانه و لحظه ای ایستگاه نیر120جدول شماره(5-2): دبی حداکثر لحظه ای رودخانه آغلاغان با دوره های بازگشت مختلف121

 

 

فهرست نمودارهاصفحهنمودار شماره(3-1): تغییرات عناصر حرارتی ایستگاه اردبیل38نمودار شماره(3-2): تغییرات عناصر حرارتی ایستگاه مشگین شهر38نمودار شماره(3-3): تغییرات عناصر حرارتی ایستگاه سراب39نمودار شماره(3-4): تغییرات عناصر حرارتی ایستگاه میانه39نمودار شماره(3-5): تغییرات عناصر حرارتی ایستگاه نیر40نمودار شماره(3-6): تغییرات عناصر حرارتی ایستگاه سرعین40نمودار شماره(3-7): میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه اردبیل43نمودار شماره(3-8): میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه مشگین شهر43نمودار شماره(3-9): میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه سراب44نمودار شماره(3-10): میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه میانه44نمودار شماره(3-11): میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه نیر45نمودار شماره(3-12): میانگین ماهانه رطوبت نسبی کل ایستگاههای حوضه45نمودار شماره(3-13): درصد بارش فصلی حوضه48نمودار شماره(3-13/1): گرادیان بارندگی منطقه مورد مطالعه49نمودار شماره(3-14): میانگین بارش 3و5 ساله ایستگاه نیر51نمودار شماره(3-15): آزمون دنباله ها- ایستگاه نیر52نمودار شماره(3-16): توزیع گامبل حوضه55نمودار شماره(3-17): آمبروترمیک حوضه آغلاغان57نمودار شماره(3-18): ترنت وایت حوضه آغلاغان60نمودار شماره(3-19): اقلیم نمای آمبرژه64نمودار شماره(4-1): منحنی هیپسومتری حوضه آغلاغان چای85نمودار شماره(4-2): نیمرخ طولی و شیب متوسط آبراهه حوضه آغلاغان90نمودار شماره(4-3): میانگین حجم جریان ماهانه رواناب در حوضه آغلاغان100نمودار شماره(4-4): درصد توزیع فصلی حجم جریان در حوضه آ؛لاغان چای101

 

 

 

فهرست نقشه هاصفحهنقشه شماره(1-1): موقعیت عمومی حوضه آغلاغان چای4نقشه شماره(1-2): زیر حوضه های آغلاغان چای6نقشه شماره(2-1): لیتولوژی حوضه آغلاغان چای22نقشه شماره(2-2): زمین شناسی حوضه آغلاغان چای23نقشه شماره(3-1): توزیع ایستگاههای مورد مطالعه32نقشه شماره(3-2): خطوط هم دمای حوضه آغلاغان چای41نقشه شماره(3-3): خطوط همباران دامنه شرقی سبلان50نقشه شماره(4-1): آبراهه اصلی حوضه آغلاغان چای72نقشه شماره(4-2): شبکه هیدروگرافی حوضه آغلاغان80نقشه شماره(4-3): رده بندی ابراهه های حوضه به روش استراهلر81نقشه شماره(4-4): توپوگرافی حوضه آغلاغان با خطوط تراز 500متری86نقشه شماره(4-5): توپوگرافی حوضه آغلاغان چای87نقشه شماره(4-6): سه بعدی حوضه آغلاغان88نقشه شماره(4-7): درصد شیب حوضه92نقشه شماره(4-8): جهت دامنه های حوضه93نقشه شماره(4-9): موقعیت ایستگاههای هیدرومتری حوضه98نقشه شماره(4-10): خاکشناسی حوضه آغلاغان چای110

 

 درباره نویسنده

حامد 42 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.