no-img
بازار فایل

پایان نامه مهلت اجرای تعهدات قراردادی | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه مهلت اجرای تعهدات قراردادی
doc
2016-07-15
تعداد صفحه: 152
50000 تومان
1 فروش
50000 تومان – خرید

پایان نامه مهلت اجرای تعهدات قراردادی


چکیده

مهلت اجرای تعهدات قراردادی از جمله مباحث سنتی است که می توان گفت از تاریخ پیدایش مبادلات در روابط انسانی، زمان اجرای آن نیز مطرح بوده است و از جمله مسائلی که بعد از انعقاد قرارداد تولید اختلاف می کند، مسئله راجع به مهلت اجرای تعهدات قراردادی است.

طرفین قرارداد آزاد هستند که میان انعقاد عقد و اجرای آن فاصله نهند و در حقیقت همان اراده هایی که سبب ایجاد تعهد شده اند در خصوص زمان اجرای آن نیز کارگزار است اصولاً توافق در خصوص مهلت تعهدات قراردادی برای طرفین قرارداد لازم الاتباع بوده و هر یک از طرفین عقد ملزم به رعایت مفاد قرارداد می باشند.

مهلت برای اجرای تعهدات قراردادی علی الاصول و به طور معمول توسط طرفین قرارداد تعیین     می شود. و چنانچه طرفین قرارداد، ضمن عقد در این خصوص تعیین تکلیف ننمایند. قانون و یا عرف و عادت در این مورد ایفاء نقش خواهند کرد.

تعهدات قراردادی فارغ از منبع تعیین مهلت بایستی در مهلت مقرر اجرا گردد. عدم اجرای به موقع تعهد قراردادی در مهلت مقرر به اشکال مختلفی همچون اجرای زودتر از موعد، تأخیر در اجرا و یا عدم اجرای تعهدات قراردادی به وقوع می پییوندد و سبب وقوع تخلف و تحقق مسئولیت قراردادی و لزوم جبران خسارت و در مواردی ایجاد حق فسخ برای متضرر از عدم انجام تعهد در مهلت مقرر می شود.

طرفین قرارداد ملزمند که مهلت تعیین شده برای اجرای تعهد را رعایت کنند لیکن هر آغازی را سرانجامی است و مهلت تعیین شده برای اجرای تعهدات ناشی از قرارداد روزی به سببی از اسباب به پایان  می رسد. این اسباب می تواند انقضاء مهلت، انصراف از مهلت سقوط مهلت و سایر اسباب باشد.

کلمات کلیدی: مهلت ، تعیین ، اجراء ، تعهدات ، قرارداد

 

 مقدمه

نگارش رساله تحقیقی در رشته حقوق دارای ویژگی مخصوصی است که شاید در تمامی رشته های علوم انسانی نتوان به وضوح این ویژگی را مشاهده کرد این ویژگی ها باعث گردیده که بسیاری از نویسندگان حقوقی رفته رفته به این باور برسند که حقوق علاوه بر اینکه یک علم است به نوبه خود یک هنر و یک فن نیز می باشد.

از این منظر معلومات حقوقی به مثابه ابزارهایی هستند که حقوقدانان با استفاده از آنها می توانند با توجه به نیازهای روزمره نوین جامعه خود ابداعات و اختراعات حقوقی جدیدی را به جامعه خود تقدیم نمایند، به همین جهت است که هر از چند گاهی به موازات پیشرفت جوامع و گسترش روزافزون ارتباطات اجتماعی تحقیق بر روی موضوعات حقوقی که زمانی به عنوان مسائل بدیهی مطرح می شده است، ضروری به نظر آید.

مهلت اجرای تعهدات قراردادی نیز یکی از موضوعات بحث برانگیزی است که به موازات تطور و پیشرفت جامعه، مطالعه و تحقیق بر روی مسائل پیرامون آن را ضروری می نماید. مسائلی همچون عوامل ایجاد مهلت برای اجرای تعهدات قراردادی، چگونگی تعیین مهلت،‌ اشکال مختلفی که سبب تخلف از مهلت تعیین شده می گردد و نیز آثاری که از این تخلف به بار می آید و همچنین است اسبابی که سبب پایان مهلت های تعیین شده می گردند از جمله مسائلی هستند که نیاز به تحقیق و بررسی دارد.

در این رساله ما به دنبال این پرسش اصلی هستیم که تعیین مهلت اجرای تعهدات قراردادی تابع چه عواملی است و تخلف از مهلت های تعیین شده چه آثار و پیامدهایی به دنبال دارد.

شایان ذکر است که اراده طرفین عامل منحصر تعیین مهلت اجرای تعهدات قراردادی نمی باشد در مواردی قانون و عرف نیز تعیین کننده مهلت اجرای تعهدات قراردادیند ؛ تعیین مهلت اجرای تعهدات قراردادی تأثیر مطلوبی بر مطلوبیت و ارزش موضوع تعهد دارد به همین دلیل تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی به اقتضاء و نحوه ارتباط مهلت تعیین شده با موضوع تعهد می تواند موجب پیدایش خیار فسخ قرارداد و یا باعث ایجاد و حق مطالبه خسارت برای طرف زیان دیده از تأخیر است.

فلذا با توجه به اینکه موضوع رساله حاضر تاکنون در حقوق داخلی با این عنوان به طور مستقل مورد تحقیق قرار نگرفته، حقیر نیز به خاطر همین امر و همچنین علاقه به حقوق تعهدات و ارتقای علمی خود و معلوم نمودن مجهولات خویش در این زمینه موضوع رساله حاضر را برگزیدم. برای همین امر موضوع رساله مزبور را در سه فصل، که فصل اول مربوط است به تبین مهلت اجرای تعهدات قراردادی مشتمل بر دو بخش که بخش اول راجع به کلیات قرارداد و تعهد است و در بخش دوم نیز به مهلت اجرای تعهد پرداخته شده است،‌فصل دوم به عوامل تعیین مهلت و آثار تخلف از آن اختصاص یافته که فصل مزبور نیز به دو بخش عوامل تعیین مهلت (موضوع بخش اول) و اشکال و آثار تخلف از مهلت تعیین شده ( موضوع بخش دوم) منقسم گشته، و النهایه فصل سوم نیز مختص اسبابی است که سبب پایان مهلت اجرای تعهدات قراردادی می باشد که این فصل نیز به چهار بخش تقسیم شده است بخش اول راجع به انقضاء مهلت و بخش دوم به انصراف از مهلت و در بخش سوم به سقوط مهلت اختصاص یافته و سایر اسباب نیز موضوع بخش چهارم از فصل سوم رساله حاضر است.

بنابراین با توجه به مطالب بیان شده در این رساله سعی بر آن شده تا حد امکان تحقیقی مفید و موثر ارائه گردد قضاوت در خصوص میزان موفقیت منحصراً منوط به نظر اساتید و داوران محترم و اربابان علم حقوق است.

 

فهرست

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۲

 

فصل اول : تبین مهلت اجرای تعهدات قراردادی

بخش اول : قرارداد و تعهد…………………………………………………………………… ۵

مبحث اول: مفهوم قرارداد و عقد و مقایسه آن با عقود معین……………………….. ۵

گفتار اول : تعریف قرارداد……………………………………………………. ۵

گفتار دوم : مقایسه قرارداد با عقود معین……………………………………. ۷

مبحث دوم : اقسام قرارداد……………………………………………………………….. ۹

گفتار اول :تقسیم قراردادها از نظر موعد انجام تعهدات………………….. ۹

گفتار دوم- تقسیم قرارداد بر حسب وابستگی تحقق به زمان …………… ۱۲

گفتار سوم : تقسیم از حیث مطلق و مشروط بودن عقد…………………… ۱۷

مبحث سوم : مفهوم تعهد ……………………………………………………………….. ۱۸

گفتار اول : تعریف تعهد………………………………………………………. ۱۸

مبحث چهارم : اقسام تعهد……………………………………………………………….. ۲۲

گفتار اول : تعهدات قراردادی………………………………………………… ۲۳

گفتار دوم: تعهدات غیرقراردادی…………………………………………….. ۲۵

بخش دوم : مهلت اجرای تعهد………………………………………………………………… ۳۱

مبحث اول : مفهوم مهلت و مقایسه آن با نهادهای مشابه……………………………. ۳۱

گفتار اول : مفهوم مهلت………………………………………………………. ۳۱

گفتار دوم: اقسام مهلت……………………………………………………….. ۳۶

مبحث دوم : ماهیت حقوقی مهلت اجرای تعهدات قراردادی ……………………… ۴۰

مبحث سوم : ویژگیهای مهلت اجرای تعهدات قراردادی…………………………… ۴۲

 

فصل دوم : عوامل تعیین مهلت و آثار تخلف از آن

بخش اول : عوامل تعیین کننده مهلت اجرای تعهدات قراردادی…………………………. ۴۸

مبحث اول : اصل فوری بودن اجرای تعهد …………………………………………… ۴۸

مبحث دوم : اصل حاکمیت اراده ……………………………………………………… ۵۰

گفتار اول : تعیین مهلت با توافق طرفین…………………………………….. ۵۲

گفتار دوم : تعیین مهلت به وسیله عرف و عادت………………………….. ۵۶

مبحث دوم: چگونگی توافق تعیین مهلت اجرای تعهدات قراردادی………………. ۵۸

گفتار اول : تعیین مهلت به عنوان قید موضوع تعهد……………………….. ۵۹

گفتار دوم :تعیین مهلت به عنوان شرط موضوع تعهد……………………… ۶۰

گفتار سوم : ضابطه کلی در مقام شک در قید یا شرط بودن مهلت……. ۶۱

بخش دوم: اشکال و آثار تخلف از مهلت تعیین شده …………………………………….. ۶۲

مبحث اول : اشکال تخلف از مهلت تعیین شده………………………………………. ۶۲

گفتار اول : اجرای تعهد زودتر از مهلت تعیین شده……………………….. ۶۴

گفتار دوم : تأخیر در اجرای تعهد……………………………………………. ۶۷

گفتار سوم : عدم اجرای تعهدات قراردادی………………………………… ۷۱

گفتار چهارم : اعمال حق حبس ……………………………………………………….۷۳

مبحث دوم : آثار تخّلف از مهلت تعیین شده برای اجرای تعهدات قراردادی…… ۸۰

گفتار اول : تحقق مسئولیت قراردادی متخلف……………………………… ۸۰

گفتار دوم : عوامل موثر بر مسئولیت قراردادی ……………………………. ۹۶

گفتار سوم : فسخ……………………………………………………………….. ۱۰۱

گفتار چهارم : آثار قراردادی تخلف از مهلت اجرای تعهد قراردادی….. ۱۰۸

فصل سوم : اسباب پایان مهلت اجرای تعهدات قراردادی

بخش اول : انقضاء مهلت………………………………………………………………………. ۱۱۴

مبحث اول : مهلت تأخیری ……………………………………………………………… ۱۱۴

گفتار اول : موعد معین…………………………………………………………. ۱۱۴

گفتار دوم : تعهدات عندامطالبه………………………………………………. ۱۱۵

گفتار سوم : مهلت با سررسید نا معلوم………………………………………. ۱۱۶

مبحث دوم : مهلت پایان بخش…………………………………………………………. ۱۱۷

گفتار اول : موعد معین ………………………………………………………… ۱۱۷

گفتار دوم : حادثه معین………………………………………………………. ۱۱۷

بخش دوم : انصراف از مهلت…………………………………………………………………. ۱۱۸

مبحث اول : ویژگی انصراف از مهلت…………………………………………………. ۱۱۸

مبحث دوم : موارد انصراف از مهلت …………………………………………………………..۱۱۹

بخش سوم : سقوط مهلت………………………………………………………………………. ۱۲۰

مبحث اول : ورشکستگی………………………………………………………………… ۱۲۰

مبحث دوم : اعسار………………………………………………………………………… ۱۲۳

مبحث سوم : موت مدیون……………………………………………………………….. ۱۲۵

مبحث چهارم : کاهش تضمین ها……………………………………………………… ۱۲۷

بخش چهارم : سایر اسباب…………………………………………………………………….. ۱۲۹

مبحث اول : توافق طرفین………………………………………………………………… ۱۲۹

مبحث دوم : حکم قانونگذار……………………………………………………………. ۱۳۰

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………… ۱۳۳

منابع عربی…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷

فرهنگ لغت نامه ها…………………………………………………………………………………. ۱۳۹

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۲

 

فصل اول : تبین مهلت اجرای تعهدات قراردادی

بخش اول : قرارداد و تعهد…………………………………………………………………… ۵

مبحث اول: مفهوم قرارداد و عقد و مقایسه آن با عقود معین……………………….. ۵

گفتار اول : تعریف قرارداد……………………………………………………. ۵

گفتار دوم : مقایسه قرارداد با عقود معین……………………………………. ۷

مبحث دوم : اقسام قرارداد……………………………………………………………….. ۹

گفتار اول :تقسیم قراردادها از نظر موعد انجام تعهدات………………….. ۹

گفتار دوم- تقسیم قرارداد بر حسب وابستگی تحقق به زمان …………… ۱۲

گفتار سوم : تقسیم از حیث مطلق و مشروط بودن عقد…………………… ۱۷

مبحث سوم : مفهوم تعهد ……………………………………………………………….. ۱۸

گفتار اول : تعریف تعهد………………………………………………………. ۱۸

مبحث چهارم : اقسام تعهد……………………………………………………………….. ۲۲

گفتار اول : تعهدات قراردادی………………………………………………… ۲۳

گفتار دوم: تعهدات غیرقراردادی…………………………………………….. ۲۵

بخش دوم : مهلت اجرای تعهد………………………………………………………………… ۳۱

مبحث اول : مفهوم مهلت و مقایسه آن با نهادهای مشابه……………………………. ۳۱

گفتار اول : مفهوم مهلت………………………………………………………. ۳۱

گفتار دوم: اقسام مهلت……………………………………………………….. ۳۶

مبحث دوم : ماهیت حقوقی مهلت اجرای تعهدات قراردادی ……………………… ۴۰

مبحث سوم : ویژگیهای مهلت اجرای تعهدات قراردادی…………………………… ۴۲

 

فصل دوم : عوامل تعیین مهلت و آثار تخلف از آن

بخش اول : عوامل تعیین کننده مهلت اجرای تعهدات قراردادی…………………………. ۴۸

مبحث اول : اصل فوری بودن اجرای تعهد …………………………………………… ۴۸

مبحث دوم : اصل حاکمیت اراده ……………………………………………………… ۵۰

گفتار اول : تعیین مهلت با توافق طرفین…………………………………….. ۵۲

گفتار دوم : تعیین مهلت به وسیله عرف و عادت………………………….. ۵۶

مبحث دوم: چگونگی توافق تعیین مهلت اجرای تعهدات قراردادی………………. ۵۸

گفتار اول : تعیین مهلت به عنوان قید موضوع تعهد……………………….. ۵۹

گفتار دوم :تعیین مهلت به عنوان شرط موضوع تعهد……………………… ۶۰

گفتار سوم : ضابطه کلی در مقام شک در قید یا شرط بودن مهلت……. ۶۱

بخش دوم: اشکال و آثار تخلف از مهلت تعیین شده …………………………………….. ۶۲

مبحث اول : اشکال تخلف از مهلت تعیین شده………………………………………. ۶۲

گفتار اول : اجرای تعهد زودتر از مهلت تعیین شده……………………….. ۶۴

گفتار دوم : تأخیر در اجرای تعهد……………………………………………. ۶۷

گفتار سوم : عدم اجرای تعهدات قراردادی………………………………… ۷۱

گفتار چهارم : اعمال حق حبس ……………………………………………………….۷۳

مبحث دوم : آثار تخّلف از مهلت تعیین شده برای اجرای تعهدات قراردادی…… ۸۰

گفتار اول : تحقق مسئولیت قراردادی متخلف……………………………… ۸۰

گفتار دوم : عوامل موثر بر مسئولیت قراردادی ……………………………. ۹۶

گفتار سوم : فسخ……………………………………………………………….. ۱۰۱

گفتار چهارم : آثار قراردادی تخلف از مهلت اجرای تعهد قراردادی….. ۱۰۸

فصل سوم : اسباب پایان مهلت اجرای تعهدات قراردادی

بخش اول : انقضاء مهلت………………………………………………………………………. ۱۱۴

مبحث اول : مهلت تأخیری ……………………………………………………………… ۱۱۴

گفتار اول : موعد معین…………………………………………………………. ۱۱۴

گفتار دوم : تعهدات عندامطالبه………………………………………………. ۱۱۵

گفتار سوم : مهلت با سررسید نا معلوم………………………………………. ۱۱۶

مبحث دوم : مهلت پایان بخش…………………………………………………………. ۱۱۷

گفتار اول : موعد معین ………………………………………………………… ۱۱۷

گفتار دوم : حادثه معین………………………………………………………. ۱۱۷

بخش دوم : انصراف از مهلت…………………………………………………………………. ۱۱۸

مبحث اول : ویژگی انصراف از مهلت…………………………………………………. ۱۱۸

مبحث دوم : موارد انصراف از مهلت …………………………………………………………..۱۱۹

بخش سوم : سقوط مهلت………………………………………………………………………. ۱۲۰

مبحث اول : ورشکستگی………………………………………………………………… ۱۲۰

مبحث دوم : اعسار………………………………………………………………………… ۱۲۳

مبحث سوم : موت مدیون……………………………………………………………….. ۱۲۵

مبحث چهارم : کاهش تضمین ها……………………………………………………… ۱۲۷

بخش چهارم : سایر اسباب…………………………………………………………………….. ۱۲۹

مبحث اول : توافق طرفین………………………………………………………………… ۱۲۹

مبحث دوم : حکم قانونگذار……………………………………………………………. ۱۳۰

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………… ۱۳۳

منابع عربی…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷

فرهنگ لغت نامه ها…………………………………………………………………………………. ۱۳۹

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………. ۱۴۰موضوعات :
,

درباره نویسنده

حامد 42 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.