no-img
بازار فایل

پایان نامه نظام آموزشي ژاپن و آمريكا | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

پایان نامه نظام آموزشي ژاپن و آمريكا
zip
2016-07-15
48000 تومان
0 فروش
48000 تومان – خرید

پایان نامه نظام آموزشي ژاپن و آمريكا


چکیده

از زمانی که خط به عنوان یکی از اختراعات بشر پا به عرصه وجود نهاد آموزش و پرورش را نه به عنوان نهاد اجتماعی بلکه به صورت تقلید روز به روز از بزرگسالان،شامل آشنایی با فنون لازم،اسطوره ها وآگاهی عمومی شروع شد.اما از اواخر قرن نوزدهم با افزایش جمعیت و با ششکل گیری و تقویت اندیشه همگانی ،آموزش در قالب نهاده اجتماعی«آموزش و پرورش»تجلی یافت. بدین صورت کار کردهای مختلف آموزش و پرورش در همه جا به صورت تداوم فرهنگ ،انتقال اندیشه ها از نسلی به نسل دیگر،پرورش نیروهای جدید برای پذیرش نقش های فعال پذیرفته شد.

مقاله حاضر دارد تا با تبین ویژگی های اصلی آموزش و پرورش در آمریکا و ژاپن،آموزش را در دو فرهنگ متفاوت تعریف کرده و به تفاوت های ان دو اشاره میشود.

مقدمه

آموزش و پرورش تعاریف گوناگونی دارد.گونا گونی تعاریف غالبأ ناشی از پیچیدگی و چند وجهی بودن امر آموزش و پرورش است.گاهی فراگرد کسب و علم و معرفت و در مواردی نتیجه چنین فراگردی آموزش وپرورش نامیده میشود .گاهی هم در تعریف آمورش و پرورش به هر دو جنبه فوق اشاره میشود.جامعه شناسی آموزش و پرورش را غالبأ به عنوان یک نهاد اجتماعی مورد مطالعه قرار میدهد.این مفهوم بر کلیت نظام آموزش و پرورش و سازمان های آن،یا اشکالی و مراحل مختلف آموزش،شامل آموزش و پرورش ابتدایی،متوسطه،فنی حرفه ای،تخصصی و عالی دلالت دارد.آموزش و پرورش در معنای وسیعتر،ساخت و کار رسمی جامعه برای حفظ و انتقال فرهنگ و مترادف با جامعه پذیری یا اجتماعی کردن است.(علاقبند،47:1383)

آنتونی گیدنز در تعریف آموزش و پرورش آورده است«انتقال دانش از یک نسل به نسل دیگر به وسیله آموزش و پرورش مستقیم»اگر چه فرایندهای آموزش در تمام جوامع وجود دارد تنها در دوره مدرن است که آموزش و پدورش همگانی شکل آموزش رسمی را به خود میگیرد یعنی آموزش در محیط های آموزش تخصصی که در آن افراد سالیانی چند از زندگی خود را می گذراند. (گیدنز،786:1382)

در واقع آموزش و پرورش را می توان هم به عنوان یک فرایند تعریف کرد و هم به عنوان یک نهاد اجتماعی .به عنوان یک فرایند،هر زمان که شاهد تغیری در رفتار جسمانی یا ذهنی فرد باشیم، آموزش و پرورش حاصل شده است. در این معنا مثلأ تلویزیون دارای تاثیر آموزشی است. در حالی که به عنوان یک نهاد اجتماعی،آموزش و پرورش ترکیبی از مدرسه و افرادی است که به طرق مختلف در چار چوب مدرسه با یکدیگر در کنش و واکنش اند. بدین ترتیب،بخشی از فرایند آموزش و پرورش در چارچوب نهاد اجتماعی مدرسه صورت میگیرد ولی بخش دیگر خارج از مدرسه و در چار چوب جامعه کلی تحقق می یابد مثلأ از طریق وسایل ارتباط جمعی(شارع پور،9:1386)

می توان گفت که آموزش و پرورش نهادی اجتماعی که از یک سو با ماهیت انسانی و تکوین شخصیت فرد رابطه مستقیم دارد و از سوی دیگر با هر گونه تحرک و دگر گونی اجتماعی در ارتباط است.(گلشن فومنی،21:1375)درباره نویسنده

حامد 42 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.