no-img
بازار فایل

پایان نامه نقد و تفسیر داستانهای تمثیلی هدایت و آل احمد (آب زندگی ، سرگذشت کندوها ، نون و القلم ) | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه نقد و تفسیر داستانهای تمثیلی هدایت و آل احمد (آب زندگی ، سرگذشت کندوها ، نون و القلم )
doc
2016-10-19
168کیلو بایت
تعداد صفحه:165
17000 تومان
0 فروش
17000 تومان – خرید

پایان نامه نقد و تفسیر داستانهای تمثیلی هدایت و آل احمد (آب زندگی ، سرگذشت کندوها ، نون و القلم )


چکیده:

هدف از نگارش این رساله به دست ‌دادن روشی برای تفسیر روایات تمثیلی ادب فارسی است.

پس از آوردن مقدمه ای در باب دلالت های حقیقی و مجازی کلام، فصل اول درباره ی تمثیل از دیدگاه بلاغت قدیم و نقد ادبی جدید، انگیزه های بیان تمثیلی و مقایسه ی آن با بیان رمزی آورده شده است. فصل دوم مروری بر ویژگی های بنیادین قصه ها و تطبیق عناصر داستان های منتخب در این رساله با این ویژگی هاست و سرانجام در فصل های سوم تا پنجم داستان «  آب زندگی» نوشته‌ی صادق هدایت و «سرگذشت کندوها» و « نون القلم» نوشته ی جلال آل احمد تفسیر تمثیلی شده اند. در جریان تفسیر داستان ها،. جهان بینی و افکار نویسنده.، آرا و اندیشه های او که در دیگر آثارش منعکس شده و نیز شرایط اجتماعی و سیاسی زمان نگارش داستان لحاظ شده است.

پیش گفت

پیش از شروع مراحل اداری و آموزشی، نیت نویسنده ی این رساله آن بود که گذری کلی بر تمثیل های امروز ادب فارسی داشته باشد و به انگیزه های تمثیل گرایی و روی آوردن داستان نویسان معاصر به افسانه های تمثیلی بپردازد. برای حصول این مقصود لازم بود که بر تاریخ ادبیات معاصر نظری بیندازیم و مقاطعی از زمان را که تراکم افسانه های تمثیلی در آن ها بیشتر از دوره های دیگر بود، مشخص کنیم. به همین منظور در ابتدا از هر یک از این مقاطع زمانی یکی دو داستان انتخاب و به شورای محترم استادان گروه زبان و ادب فارسی پیشنهاد شد. این داستان ها در طرح اولیه ی رساله عبارت بودند از :« ماهی سیاه کوچولو» ( صمد بهرنگی )، «مهره ی مار» ( م.ا. به آذین)، «اسائه ی ادب» ( صادق چوبک )، «  آب زندگی» ( صادق هدایت )،«سرگذشت کندوها» و «نون و القلم » ( جلال آل احمد ) . اما پس از مشورت استادان گرامی و طبق نظر و صلاح دید ایشان، تنها سه داستان «آب زندگی»، « سرگذشت کندوها» ، و « نون و القلم» برای نقد و بررسی انتخاب شد. بنابراین عنوان رساله از «بررسی تمثیل های معاصر» به «نقد و بررسی تمثیل های هدایت و آل احمد» تغییر یافت.

در تفسیر داستان های منتخب، اندیشه ها و عقاید فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی نویسندگان آن ها در نظر گرفته شده و داستان ها جزیی از فضای فکری نویسندگان تلقی شده اند. اما قصد نگارنده ی رساله به هیچ وجه ارزیابی و ارزش گذاری بر عقاید این داستان نویسان نیست و سعی او تنها در جهت ترسیم این فضای فکری پیش روی خواننده است.

در نقد و بررسی و تفسیر داستان ها از روش واحدی پیروی نشده و نگارنده خود را موظف به رعایت چارچوب ثابت و غیر قابل تغییری ندانسته است. روش نویسنده‌ی رساله و طرز برخورد او با هر داستان نسبت به عناصر برجسته و مهم داستان ها تغییر کرده و در هر فصل صورت دیگری به خود گرفته است. خواننده ی رساله اگر پیش از آن، داستان های مورد بحث را خوانده باشد، این روش متغیر را از طرف نگارنده خواهد پذیرفت.

_ از همه ی کسانی که  پیش از انتخاب موضوع و پس از آن به هر وسیله: با طرح پرسشی کوتاه، نگاهی کنج کاو، احوال پرسی پرمعنا، حرف هایی صریح یا در پرده و … پیش تر و بیش تر از من نگران سر و سامان یافتن یا نیافتن این رساله بودند و کلاغ این قصه ی دور و دراز را تا رسیدن به لانه هم راهی کردند، سپاس گزارم.

از یکایک استادان گروه زبان و ادبیات فارسی در دنشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، که در طول تحصیل هفت ساله ی خود ( کارشناسی و کارشناسی ارشد) خوشه ای از خرمن دانش ایشان چیده و شیرینی آن را چشیده ام، تشکر می‌کنم.

از سرکار خانم دکتر حمیرا زمردی ( راهنمای این رساله ) که به ویژه در زمان تصویب موضوع هم راهی خود را از من دریغ نداشته و شنوای حرف ها و پاسخ گوی پرسش هایم بودند، سپاس گزارم و نیز جناب آقای دکتر محمد رضا ترکی ( مشاور این رساله ) را به سبب فروتنی بزرگوارانه شان می ستایم.

فهرست مطالب

عنوانشماره ی صفحه

مقدمه……………………………….. ۱

فصل اول: تمثیل……………………….. ۴

۱-تمثیل در حوزه ی بلاغت………………… ۴

۲- روایت های تمثیلی…………………… ۸

۲-۱- تمثیل از دیدگاه نقد ادبی معاصر…. ۸

۲-۲- ساختار روایی تمثیل……………. ۱۰

۲-۳- انواع روایت های تمثیلی………… ۱۱

۲-۳-۱- افسانه‌ی تمثیلی………….. ۱۱

۲-۳-۲- حکایت اخلاقی…………….. ۱۲

۲-۳-۳- تمثیل رمزی……………… ۱۳

۲-۴- تقسیم بندی دیگر………………. ۱۴

۲-۵- انواع تمثیل از نظر موضوع………. ۱۵

۳- ضرورت بیان تمثیلی………………….. ۱۶

شش

۳-۱- ترس و احتیاط…………………. ۱۶

عنوانشماره ی صفحه

۳-۲- حفظ راز از نااهل……………… ۱۷

۳-۳- مصلحت……………………….. ۱۷

۳-۴- تأثیرگذاری بیشتر، جلب توجه و برانگیختن دقت ۱۸

۳-۵- تعلیم و عینی کردن مفهوم ذهنی…… ۱۸

۴- ضرورت تمثیل گرایی در کتب آسمانی……… ۱۸

۵- داستان تمثیلی ، داستان رمزی و بهره گیری از نماد  ۲۱

۵-۱- نگاهی دیگر به داستان تمثیلی……. ۲۱

۵-۲- داستان رمزی………………….. ۲۳

۵-۳- مقایسه‌ی بیان رمزی و بیان تمثیلی… ۲۵

۵-۴- جایگاه نماد در روایات تمثیلی و رمزی ۲۸

۶- تمثیل و عدم واقعیت…………………. ۳۲

۷- تمثیل در ادبیات داستانی معاصر……….. ۳۳

فصل دوم :‌بررسی داستانهای «آب زندگی » ، «سرگذشت کندوها» و «نون والقلم» بر بنیاد عمده ترین ویژگی های قصه ها  ۳۶

هفت

۱- خرق عادت………………………….. ۳۷

عنوانشماره ی صفحه

۲- پیرنگ ضعیف………………………… ۳۸

۳- شخصیت ها و شیوه‌ی شخصیت پردازی……….. ۳۹

فصل سوم : تفسیر تمثیلی داستان «آب زندگی » . ۴۴

۱- شرایط سیاسی و اجتماعی در زمان نگارش داستان   ۴۴

۲- تفسیر داستان………………………. ۴۵

فصل چهارم: تفسیر تمثیلی داستان «سرگذشت کندوها»  ۵۵

۱- سرگذشت نفت………………………… ۵۶

۲- تفسیر داستان………………………. ۵۸

۲-۱- سرگذشت کندوها (نظری برداستان)….. ۵۸

۲-۲- تفسیر داستان با تفکیک عناصر و اجرای اصلی   ۵۹

۲-۲-۱- ولایت زنبورها……………. ۶۱

۲-۲-۲- عسل…………………….. ۶۱

۲-۲-۳- بلا……………………… ۶۲

۲-۲-۴- خواب زمستانی…………….. ۶۳

هشت

۲-۲-۵- تصمیم کمندعلی بک…………. ۶۳

عنوانشماره ی صفحه

۲-۲-۶- مورچه های قرمز…………… ۶۴

۲-۲-۷- جلسه‌ی گیس سفیدها…………. ۶۴

۲-۲-۸- پرواز زنبورها……………. ۶۶

۲-۳- نقد و نظر……………………. ۶۶

فصل پنجم : تفسیر تمثیلی «نون و القلم»…… ۶۹

۱- مهمترین جنبش چپ گرای معاصر………….. ۷۰

۲- ماجرای یک شکست (نظری بر داستان)……… ۷۲

۳- تفسیر داستان………………………. ۷۳

۳-۱- حکومت قلندرانه……………….. ۷۴

۳-۲- هونگ های برنجی……………….. ۷۷

۳-۳- دو میرزا بنویس……………….. ۷۹

۳-۴- فرجام کار……………………. ۸۲

۳-۵- از دم در مسجد جامع تا ارگ حکومتی.. ۸۳

۴- نقد ونظر………………………….. ۸۴

پا نوشت……………………………… ۸۶

فهرست منابع و مآخذ……………………. ۹۵درباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *