no-img
بازار فایل

پروژه فلزات آمورف +شکل | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
پروژه فلزات آمورف +شکل
doc
2016-10-19
3.1مگابایت
تعداد صفحه:70
5000 تومان
1 فروش
5000 تومان – خرید

پروژه فلزات آمورف +شکل


فهرست مطالب

عنوانصفحه

 

فصل اول : فلزات آمورف و آمورف کامپوزیتی……… ۱

۱-۱  مقدمه………………………………….. ۲

۲-۱ فلزات آمورف…………………………….. ۶

۱-۲-۱ خواص آلیاژهای آمورف…………………… ۹

۲-۲-۱عمده نقطه ضعف مکانیکی مواد آمورف……….. ۱۲

۳-۱ مکانیزم های تغییر شکل در فلزات آمورف…….. ۱۲

۱-۳-۱ تشکیل حجم آزاد………………………… ۱۳

۲-۳-۱ افزایش دمای موضعی …………………….. ۱۸

فصل دوم : شکست در  فلزات آمورف ……………… ۲۳

۱-۲ شباهت های شکست فلزات آمورف با فلزات کریستالی ۲۴

۱-۱-۲ اثر فشار هیدرواستاتیک روی جریان تنش……. ۲۴

فصل سوم : کامپوزیت کردن جهت بالا بردن پلاستیسیته  ۲۵

۱-۳ راهکارهایی برای افزایش پلاستیسیته در آلیاژهای یکپارچه ۲۶

۲-۳ فلزات آمورف کامپوزیتی…………………… ۲۷

۱-۲-۳ مکانیزم تغییرات و افزایش پلاستیسیته توسط ذرات کامپوزیت  ۲۸

۳-۳  بهبود پلاستیسیته با استفاده از ذرات تقویت کننده فاز دوم  ۳۱

۴-۳ بررسی باندهای برشی توسط TEM در یک کامپوزیت BMGs   ۳۵

۱-۴-۳ انتشار باندهای برشی در کل قطعه………… ۳۹

۵-۳  انواع مختلف فلزات آمورف کامپوزیتی………. ۴۱

۱-۵-۳  کامپوزیتهای ذره ای…………………… ۴۲

۲-۵-۳   کامپیوزیتهای In-situ…………………. 42

۶-۳  ذرات خارجی تقویت کننده در فلزات شیشه ای توده    ۴۲

۱-۶-۳ کامپوزیت حاوی ذرات خارجی تقویت کننده ، تولید به روش تقویتBMG……………………………………. 43

۲-۶-۳ تولید کامپوزیت BMG   حاوی ذرات خارجی تقویت کننده با استفاده از فرایند ذوب…………………………………… ۴۴

۷-۳ فرم     In situ کامپوزیت های BMG  ………… ۴۵

۱-۷-۳  فرم کاربید In situ  در فلزات شیشه ای پایه  Zr 46

۸-۳  تشکیل و ساختارها……………………….. ۴۷

۹-۳  مکانیزم تشکیل فاز آمورف نانو ساختار شده     ۵۰

۱۰-۳ خواص مکانیکی و رفتار تغییر شکلی آلیاژ های آمورف نانوساختار شده توده……………………………………. ۵۱

۱۱-۳   تشکیل و خواص مکانیکی آلیاژ های آمورف خوشه دار توده     ۵۴

۱۲-۳ مقایسه کامپوزیت های ذره ای و In situ…….. 56

فصل چهارم :عوامل موثر در ایجاد داکتیلیته بیشتر در مواد آمورف ۶۰

۱-۴  کریستالیزاسیون ………………………… ۶۱

۱-۱-۴ اثر بیش از حد کریستالیزاسیون…………… ۶۱

۲-۴  آنیلینگ………………………………… ۶۲

منابع و مآخذ………………………………… ۶۴

 

 

فهرست تصاویر

عنوانصفحه

 

تصاویر فصل اول

شکل ۱-۱: دیاگرام ارتباط بین تغییرات حجم با دما از حالت مذاب تا لحظه گذر از دمای شیشه ای شدن،Tg…………….. 3

شکل ۱-۲ : دیاگرام ظرفیت گرمایی فلزات شیشه ای در دمایTg    ۳

شکل ۳-۱: منحنی تنش کرنش فلز شیشه ای…………. ۶

شکل ۱-۴: تصویریک آلیاژ آمورف (Ni55Pd5Nb20Ti15Zr5) در TEM 7

شکل ۱-۵ : ارتباط بین  و Hc……………….. 10

شکل  ۱-۶ : مقایسه جنس چرخ دنده ها در خصوص مقاومت به سایش ۱۱

شکل ۱-۷ : نشان دهنده پروسه حجم آزاد به وسیله معادله  Spaepen   ۱۵

شکل۱-۸ : نمودار تنش برشی نرمال در برابر کرنش برشی    ۱۶

شکل ۱-۹ : نمودار کرنش برشی در یک باند نسبت به کرنش برشی نهایی…………………………………….. ۱۷

شکل ۱-۱۰ : نمونه تست خمش و روکش کاری قلع برای بررسی باندهای برش نزدیک شکاف………………………………. ۲۰

شکل۱-۱۱: نشان دهنده باندهای برشی نزدیک شکاف در نمونه تست خمش روکش داده شده به وسیله قلع…………………….. ۲۱

شکل۱-۱۲: نشان دهنده حرارت موضعی و ذوب روکش به صورت مهره های کروی

در باندهای برشی………………………….. ۲۲

تصاویر فصل سوم

شکل ۱-۳ : مکانیزم ممکن برای افزایش دانسیته باند برشی در فلزات شیشه ای……………………………………… ۲۳

شکل ۲-۳ : شکل میدان تنش بین سوراخ ها، در طول فشردن یک فلز متخلخل کشدار…………………………………… ۲۴

شکل۳-۳: اثر ذرات گرافیت تقویت­کننده دریک فلز شیشه­ای پایه Zr برروی دانسیته باند برش درهمسایگی آن……………… ۳۴

شکل۴-۳ : میکروگرافی TEM از ساختار قلز کامپوزیتی مشخصه پراش در دهانه صفحه[۱۱۰] در منطقه محور فاز β است………. ۳۶

شکل ۵-۳ : مناطق روشن ، تصویر باندهای برشی است. (a) , (b) تصویر یک منطقه یکسان با زاویه عکس‌برداری متفاوت است………… ۳۷

شکل۶-۳ :  عکس TEM از محل بدون شکل فاز β……… ۳۹

شکل۷-۳ : ترکیب برخی ازخواص فلزات با کامپوزیت­کردن فلزات   ۴۱

شکل۸-۳ : منحنی های DSC آلیاژ های آمورف Zr-Al-Ti-Ni-Cu و Zr-Al-Cu-Pd   ۴۹

شکل۹-۳ : میکروگراف الکترون میدان روشن و الگو های پراش الکترونی آلیاژ های امورف پایه Zr آنیل شده در دمایی درست زیر واکنش اول گرمازا……………………………………….. ۴۹

شکل۱۰-۳: شکل فرایند تشکیل فاز نانو بلورین Zr2(Cu,Pd) احاطه شده با فازآمورف………………………………… ۵۰

شکل۱۱-۳: تغییرات Sf ، E و Hv با Vf ترکیبات برای آلیاژ­های آمورف ریختگی توده
Zr-Al-Ni-Cu-Pd…………………………………………………………………………………………… 51

شکل۱۲-۳ : ظاهر سطح شکست کششی آلیاژ امورف ریختگی توده ۵۲

شکل ۱۳-۳: شکل شماتیکی از حالت شکست کششی برای آلیاژ های آمورف نانوبلورینه شده که خواص مکانیکی بهبود یافته ای را نشان میدهد ۵۲

شکل ۱۴-۳: منحنی های تنش کرنش فشاری میله های استوانه ای در حالت مخلوط فاز های آمورف و نانو بلورین بلافاصله بعد از ریخته گری   ۵۳

شکل ۱۵-۳ : سطح خارجی میله آمورف نانوبلور شده تحت طویل شدگی ۵/۲% پلاستیکی…………………………………. ۵۴

شکل ۱۶-۳ : الگوی پراش  کوچک زاویه­ اشعه ایکس آلیاژ خوشه ای شده آمورف و اطلاعات آلیاژهای آمورف و نانو بلورین پایه Zr   ۵۵

شکل ۱۷-۳ : منحنی های تنش- کرنش خمشی آلیاژ آمورف خوشه ای ۵۶

شکل ۱۸-۳ : نتیجه تست فشار نمونه های گوناگون از فلزات شیشه ای کامپوزیتی با ئرات کامپوزیتی مختلف………….. ۵۷

شکل۱۹-۳ : نتایج تست فشار فلز شیشه ای Vit1 کامپوزیتی به روش W wire……………………………………….. 58

تصاویر فصل چهارم

شکل ۱-۴ : رابطه بین استحکام شکست و افزایش درصد کریستالیزاسیون

-۱  مقدمه

طبق آزمایشات مستقل از دما و فشار متغیر، از نظر ترمودینامیکی، مواد سه حالت اصلی : مایع، جامد، گاز دارند.

تعیین کننده هر یک از این حالات درجه آزادی بین اتمها و قید و بند آنها به یکدیگر است و یک مرحله تحول بین هر حالت وجود دارد. تعریف شیشه : یک مایع شیشه ای یا جامد بدون کریستال است که مشخصه های ویسکوزیته و ساختار آن نشان دهنده هم جامد و هم مایع است. به عبارت دیگر شیشه یک جامد در دمای اتاق است زیرا ویسکوزیته آن بیش از حد توازن یعنی ۶/۱۴ ۱۰ است و از طرف دیگر هنوز یک مایع است زیرا ساختار اتمها و مولکولهای آن یک ساختار بی نظم و شبیه مایع است . جامد از فاز کریستالی به وجود آمده است و یک کریستال از یک نظم دوره‌ای بین اتمها پیروی می کند اما مایع دارای چنین نظمی نیست و یک نظم تصادفی بین اتمها بدون تناوب و دوره خاصی را دارد.

بنابراین می گوییم، شیشه جامد و آمورفی است که اتمهای ساختار آن مانند مایع است. مهمترین مشخصه یک شیشه علاوه بر ساختار آن، پدیده تحول و به وجود آمدن آن است.

تحول و به وجود آمدن شیشه در یک Tg [1]ایجاد می‌شود،‌مذاب تا زیر دمای انجماد سرد می‌شود و تا زمانیکه دما کاهش می یابد ویسکوزیته نیز به صورت پیوسته زیاد می‌شود (شکل ۱-۱).

[۱] – دمای شیشه ای شدندرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *