no-img
بازار فایل

چيستي شناسي نظام شكل | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

چيستي شناسي نظام شكل
zip
2016-07-14
3000 تومان
0 فروش
3000 تومان – خرید

چيستي شناسي نظام شكل


فهرست

فهرست   1

چيستي شناسي  نظام شكل     2

1-معماری مساجد   4

ب) مساجد ایرانی   5

ج)مساجد ترکی      9

2-1.صحن (حیاط) 10

3-2.ایوان            11

2-3.مناره (گلد سته )          12

چيستي شناسي  نظام شكل

(تفريدعناصر تشكيل دهندۀمسجد)

مهندس سيد بهشيدحسيني

دانشجوي دكتري معماري دانشكدهاي هنرهاي زيبا،داشكاه تهران

همه كس طالب يارندچه هشياروچه مست      همه جاخانه عشقت چه مسجدچه كنشت

                                                                                          (حافظ)

برسي روند تحول يك معماري بدون برسي تحول اجزاء يا عناصر آن،امكان بذير نيست

ازسوي ديگر هر اثر معماري قابليت تقسيم به دو نظام را داراست :نظام شكل ونظام معنا .هر شكلي مي بايد بر مبناي معناي موجوديت پذيرونيزفهم هر معنا ازطريق درك نظام شكل صورت مى پذيرد.ازاين رو در رابطه با هر اثرمعمارى معنا مقدمه لازم براى توليدشكل است.نسبت معماربا نظام شكل ومعنا گزينش است وتركيب ونقش خلاقانه معمار در اين دو امرنهفته است به عبارت ديگر هرمعمارمى بايد بر حسب فضايى كه تكوين مى دهد مواردذيل را در گزينش وتركيب ،مورد تدقيق قرار دهد:

– گزينش معناهاى متناسب با موضوع ،

– گزينش شكل هاى متناسب با معنا،

– تركيب معناها با يكديگر به منظور دستيابى به معناى مسلط،

– تركيب نظام اشكال با يكديگر.

نظام معنايى ازدوطريق قابل تفسير است:

–           كشف معنا:بازگشت به زمان ومكان توليد اثر، زمينه كافى رابراى درك معنا ازشكل به دست مى دهد

به عبارت ديگر،تلاش برآن است تا معناهاى ديروزين عين ديروزدرك شوند.در اين قاعده،پژوهنده درراستاىكشف گام بر مى داردو ساير لايه هاى اضافى معنايى را در زمان هاى ديگركنار مى زند.آفريدن معنا:افزودن لايه هاى معنايى ديگر به اثر،پس ازتكوين آن اين شيوه علاوه برآنكه در برگيرنده

معناهاى اوليه است؛معناهاى ديگر را نيزبه ازاى زمان ها در بر گيرد كه دردوشكل قابل طرح است:

الف) ممكن است شكل امروزه عين شكل ديروزباشد اما بار معنايى آن در زمان هادگرگون باشد.

ب)ممكن است شكل ديروز ازالحاقاتى در زمان هاى مختلف تا به امروزبرخوردار باشدازاين رو،به

ازاى لايه هاى لايه هاى زمانى لايه هاى معنايى نيزبه وجود خواهدآمد.دراين نوشتار مؤلف سعى دارد ت‍أثير مكان رابر نظام شكل موردتأكيد  قراردهد. اين تفكر تصريح مى دارد كه اسلام بر معناى مبادى معنوى واحد در سرزمين هاى متفاوت ازاشكال وعناصر موجود اين سرزمين ها در راستاى بيان ارزش هاى خود سودبرده است. -آفریدن معنا:افزودن لایه های معنایی دیگر به اثر،پس از تکوین آن.این شیوه علاوه برآنکه   دربرگیرندۀ معناهای اولیه است،معناهای دیگررا نیز به ازای زمان ها در برمی گیرد که در دو شکل قابل طرح است :

الف)ممکن است شکل دیروز از الحاقاتی در زمان های مختلف تا به امروز برخوردار باشد :از این رو ،به ازای لایه های زمانی لایه های معنایی نیز به وجودخواهد آمد.در این نوشتار مؤلف سعی دارد تأثیر مکان را بر نظام شکل مورد تأکید قرار دهد.این تفکر تصریح می داردکه اسلام بر معنای مبادی معنوی واحد در سرزمین متفاوت از اشکال وعناصر موجود این سرزمین ها در راستای بیان ارزش های خود سود برده است.این تفکر باور دارد که دین مبین اسلام درمحددۀ معنی حرکت کرده واز این دو نظام شکل را در سرزمین های  مفتوحه به تناسب معناها ،گزینش وترکیبی جدید ازآنها به دست داده است .به عبارت دیگر حاصل این گزینش وترکیب به نظامی ازشکل ختم شده که بیانگر دلالت های معنایی نظام ارزشی اسلام است

1-معماری مساجد

غرض ازمسجد ومیخانه ام وصال شماست         جزاین خیال ندارم خدا گواه منست

( نظام)

مسجد به خصوص مسجد جامع ،با گذشت زمان کلیه مراکز مرتبط با مردم را به خود جذب کردویا فضایی متشکل از بناهای الحاقی به صورت یک مجتمع شامل قسمت هایی از مدرسه –کتابخانه – ومهمانپذیر در آمد .

بنابراین می توان گفت برای ساختمان مسجد معماری خاصی وجود ندارد. اغلب محققین براین عقیده اند که در سرزمین های اسلام سه نوع معماری سرزمینی مسجد بارزتر است .که هر یک تحت تأثیر سنت در معماری محلی،معماری خانگی ، ضوابط فضاومکان،نوع مصالح دردسترس،سلیقه های هنری وعقاید محلی مردم به تقسیمات فرعی و دیگری طبقه بندی می شوند.ترتیب زمانی این طبقه بندی به اختصار چنین است:

الف)مسجد شبستانی (عربی )،

ب)مسجد ایرانی ،

ج)مسجد ترکی.

الف)مساجد شبستانی (عربی)

 

این سبک به نام های عباسی ،خراسانی ،هیپواستایل وشبستانی معروف است.نمونۀبارزآن مسجد جامع فهرج درسال 45ه.ق.ساخته شده است.در این سبک سادگی بنا مد نظر قرار دارد.دراین سبک بدنۀاصلی مسجد را محدودۀچهار ضلعی به شکل مربع یا مستطیل وفضایی که تقریباً در وسط بنا قرار داشته باشد که بدین ترتیب فضاهای سر پوشیده شبستان را می سازند.معمولاًدر سمت جنوب رو قبله تعداد ردیف های ستون بیشتر بوده ودرهای ورودی متعددی ازاطراف بنا برای وارد شدن ساخته می شده است .درباره نویسنده

رضا 85 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.