no-img
بازار فایل

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی
doc
2017-04-27
46.6 کیلوبایت
29 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی


کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی ۱
در مهندسی رودخانه ۱
ساختار عمومی شبکه پیشنهادی : ۶
ـ الگورتیم پس انتشار خطا ۷
ـ انتخاب پارامترهای دبی رسوب ۷
ـ بکارگیری داده‌های صحرائی دبی رسوب ۸
ـ آموزش شبکه و ارزیابی نتایج ۹
ـ کالیبراسیون پارامترهای رسوب و دبی ۹
مقایسه با مطالعات قبلی ۱۰
ـ ارزیابی مدل با بکارگیری داده‌های رسوب معلق ۱۲
نتیجه‌گیری ۱۴
مدل عصبی مورد استفاده ۱۶
نتایج مدل عصبی و مقایسه آن با روش متداول تخمین رسوب ۱۷
تعیین ابعاد حفره آبشستگی پایین دست سرریزهای ریزشی آزاد با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی : ۲۱
ـ الگوریتم آموزش شبکه عصبی مصنوعی ۲۳
بررسی یادگیری شبکه عصبی ۲۴
استفاده از شبکه عصبی در روندیابی متمرکز سیلاب ۲۵
نتایج : ۲۷
موضوع تحقیق :

کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی
در مهندسی رودخانه
رسوبات انتقالی توسط رودخانه‌ها مشکلات زیادی خصوصاً جهت بهره‌برداری از سدها و سازه‌های آبی به وجود می‌آورند. در ده‌های اخیر تحقیقات بزرگی برای درک مکانیسم انتقال رسوب در جریان‌های طبیعی صورت گرفته است.
تخلیه‌های صنعتی و پساب‌های کشاورزی به داخل سیستم آبزیان باعث می‌شود که رسوبات کف توسط موادسمی آلوده شوند. به همین ترتیب وقتی رژیم رودخانه تغییر می‌نماید این رسوبات آلوده به پایین دست رودخانه انتقال می‌یابند. تخمین دبی این رسوبات آلوده گام اول به سوی بهبود سازی کیفیت آب می‌باشد.
طبق گزارشات، درحال حاضر، بسیاری از سدهای کشورمان، با مشکل رسوب و پرشدن پیش از موعد مخازن مواجه هستند از جمله گزارشی که در مورد رسوبگذاری در سد سفید رود منتشر شده که نشان می‌دهد که در هفدهمین سال بهره برداری، رسوبات ورودی نزدیک به نیمی از حجم مخزن را اشغال کرده‌اند. در حالی که مشاور این شد، عمر مفید آن را صد سال دانسته است.
همچنین سد شهید عباسپور که تخمین اولیه برای رسوب آن ۲ میلیون مترمکعب در سال بوده، در حالی که نتایج هیدروگرافی در سال ۱۳۶۲ در مخزن این سد نشان می‌دهد که درطی ۷ سال اول بهره برداری از این سد سالیانه بطور متوسط ۳۸ میلیون متر مکعب وارد مخزن شده است. بدیهی است که افزایش پیش‌بینی میزان رسوب وارده به دریاچه می‌تواند از این خسارات جلوگیری به عمل آورد و تحقیق این امر بستگی زیادی به روشهای محاسباتی و وجود سنجشهای مناسب رودخانه‌ای دارد.
تا کنون معادلات زیادی برای تخمین میزان رسوب انتقالی رسوب انتقالی توسط رودخانه‌ها ارائه شده است که همه آنها بر پایه قوانین تئوری دینامیک جریان و انتقال ذرات می‌باشد. آلونسوو نیبلینگ و فوستر در سال ۱۹۸۲ و یانگ در ۱۹۹۶ از بین دیگران، روشهای متعدد قراردادی را مقایسه نمود برای محاسبه دبی کل رسوب. بعضی از روشها که روش غیرمستقیم نامیده شدند، شامل توابع انتقالی بر اساس تابع بار بستر اینشتین هستند که بار رسوب کل از مجموع توابع بار معلق و بار بستر بدست می‌آید. مانند روش اصلاح شده اینشتین توسط کلبی و همبری (۱۹۵۵) و توفالتی (۱۹۶۹). روشهای مذکور این نکته را مدنظر قرار می‌دهند که هیدرودینامیک هر حالت انتقال یکسان نیست اگر چه تمایز آشکار بین در حالت معلق و بستر نیز به آسانی ممکن نیست، کاربرد روشهای گفته شده از نظر تئوری نسبتاً کامل است اما ممکن است به نظر دشوار برسد.
روشهای دیگر که روشهای مستقیم نامیده می‌شوند، بار رسوب کل را به طور مستقیم مشخص می‌کنند، بدون اختلاف قائل شدن بین دو حالت انتقال. بعضی از این روشها از مفهوم نیروی جریان ناشی می‌شوند. (کار جریان) مانند روش بگنولد (۱۹۶۶) و روش انگلند و هانسن (۱۹۶۷) که بستگی به مفهوم نیرو و قوانین شبیه‌سازی برای بدست آوردن تابع انتقال رسوب دارد. روش آکرو وایت (۱۹۷۳) بر اساس مفهوم نیروی جریان، بگونولد و آنالیز ابعادی برای بیان تحرک و سرعت انتقال رسوب پایه‌ریزی شده‌اند. یانگ در سالهای ۱۹۷۲ و ۷۳ یک مدل تحلیل نیرویی بکار برد و به نیروی جریان موجود در واحد وزن سیال برای انتقال رسوب تأکید کرد. ولیکانوف (۱۹۵۴) تابع انتقال را از تئوری نیروی ثقل استخراج کرد. روشهای دیگر از توابع انتقال دیگری پیروی می‌کنند، مثلاً چنگ و سیمونزو ریچاردسون (۱۹۶۷) بار کل را از مجموع بار بستر و معلق محاسبه نمودند. لارسن (۱۹۵۸) یک رابطه وابسته‌ای بین شرایط جریان و دبی رسوبی نتیجه توسعه داد. شن و هانگ (۱۹۷۲) یک معادله رگرسیون براساس داده‌های آزمایشگاهی استخراج کردند.
برانلی (۱۹۸۱) نیز آنالیز رگرسیون را برای بدست آوردن تابع بکار گرفت. ون راین (۱۹۸۴) بار کل را از مجموع بار بستر و متعلق محاسبه نمود. کریم و کندی (۱۹۹۰) آنالیز چند رگرسیونی غیرخطی را برای استخراج یک رابطه بین سرعت جریان، دبی رسوب و هندسه شکل بستر و ضریب اصطکاک رودخانه‌های فرسایشی بکار گرفت.
این مدل‌های دینامیکی در تعریف پارامترهای مهم مسئله موفق بودند. با این وجود برای بدست آوردن یک فرمول منفصل (شکل ثابت معادله)، بعضی پارمترهای مهم برای سهولت صرفنظر می‌شوند. ثابت‌های غیرمعلوم برای پایداری جمع می‌شدند و بعضی شرایط مرزی برای بکارگیری فرض می‌شوندو نتیجتاً این سؤال مطرح می‌شود که آیا فرمول برای انحراف رودخانه‌ها به طور موفق بکار رود؟درباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *