no-img
بازار فایل

مقاله | بازار فایل - Part 3


بازار فایل

مطالب

آرشیو مقاله | بازار فایل - Part 3
DOC
اختلالات وابسته به مواد

اختلالات وابسته به مواد


فهرست مطالب صفحه اختلالات وابسته به الکل....................................................................................................... وابستگی به سوء مصرف الکل.................................................................................. علائم مسمومیت با الکل........................................................................................... درمان برای دلیریوم ترک الکل.................................................................................. اختلال سایکوتیک ناشی از الکل و درمان................................................................. اختلالات وابسته به آمفتامین یا شیشه آمفتامین..................................................................... اختلالات وابسته به حشیش.................................................................................................. اختلالات وابسته به کوکائین................................................................................................. پیوست:................................................................................................................................ منابع.....................................................................................................................................   اختلالات وابسته به مواد اختلالات وابسته به الکل: درک اثرات الکل و اهمیت بالینی اختلالات وابسته به الکل در کار روان شناسی ضرروی است. مسمویت با الکل سبب بروز تحریک پذیری، رفتار خشن، احساس افسردگی و در موارد نادر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 390   نویسنده : milinoor
DOC
آزمایش موعد

آزمایش موعد


چکیده: ۲ مقدمه: ۳ ادبیات تحقیق: ۴ متن تحقیق: ۶ سوالات تحقیق: ۶ فرضیه های پژوهش: ۷ ابزار آزمایش: ۷ شیوه اجرای آزمایش : ۷ نتایج آزمایش: ۸ بحث و تعبیر و تفسیر. ۸ گزارش بالینی: ۹ پیوست: ۱۰ کتابنامه. ۱۰ چکیده: پژوهش انجام گرفته، اجرای مهارت سنج موئد بر روی یکی از دانش جویان رشته روانشناسی بالینی به عنوان آزمودنی می باشد. هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر تکرار و تمرین بر روی عملکرد است. ابزار مهارت سنج موئد شامل یک سیم مفتولی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 403   نویسنده : milinoor
DOC
آزمایش مولر – لایر

آزمایش مولر – لایر


خطای ادراکی «مولر-لایر» ۲ چکیده: ۲ مقدمه: ۳ ادبیات پژوهش: ۴ شناسایی محرک ها: ۶ طرح تحقیق: ۷ روش اجرای آزمایش.... ۷ نتایج آزمایش: ۹ بحث و تعبیر و تفسیر: ۱۰ گزارش بالینی: ۱۰ فهرست منابع: ۱۱ خطای ادراکی «مولر-لایر» چکیده: آزمایش در مورد خطای ادراکی «مولر-لایر» است ولی خواهیم خطای ادراکی آزمودنی را بسنجیم. این آزمایش با یک آزمون خطای مولر-لایر انجام می شود که دارای دو صفحه ثابت و متحرک است. آزمایشگر در ۲۰ مرحله متحرک را به آزمودنی نشان می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 896   نویسنده : milinoor
DOC
آگاهی بر عملکرد

آگاهی بر عملکرد


آگاهی بر عملکرد. ۲ چکیده ۲ مقدمه: ۳ ادبیات پژوهش.... ۴ متن تحقیق: ۵ فرضیه تحقیق: ۶ متغیرهای آزمایش: ۶ شیوه اجرا و طرح آزمایش: ۶ شیوه اجرا: ۶ دستورالعمل به آزمودنی: ۷ نتایج آزمایش : ۱۰ بحث و تعبیر و تفسیر: ۱۱ پیوست ها: ۱۱ کتاب نامه: ۱۷ آگاهی بر عملکرد چکیده هدف در این بررسی مشاهده از آگاهی بر عملکرد می باشد. این آزمایش از نوع طرح های بازگشتی «ABA» و جزو مطالعات موردی (Case study) می باشد. این آزمایش در سه مرحله صورت گرفت، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 336   نویسنده : milinoor
DOC
انتقال دو جانبه

انتقال دو جانبه


انتقال دوجانبه. ۲ چکیده تحقیق: ۲ مقدمه: ۳ ادبیات تحقیق: ۴ مناطق قشر مخ: ۴ درون دادهای حسی به دو نیمکره: ۷ طرح تحقیق: ۷ سوالات تحقیق ما عبارتند از: ۸ فرضیه های ما نیز عبارتند از: ۸ شیوه‌ اجرای آزمایش: ۸ نتایج آزمایش: ۹ بحث و تعبیر و تفسیر. ۹ گزارش بالینی : ۱۰ پیوست... ۱۲ فهرست منابع.. ۱۴ انتقال دوجانبه چکیده تحقیق: آزمایش در مورد انتقال دوجانبه می باشد که می خواهیم بدانیم اطلاعاتی که از طریق یک نمیکره دریافت می گردد به نیمکره دیگر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 516   نویسنده : milinoor
DOC
بررسی روش انرژی و کاربرد آن در خواص کششی پارچه

بررسی روش انرژی و کاربرد آن در خواص کششی پارچه


بررسی روش انرژی و کاربرد آن در خواص کششی پارچه. ۳ ۱- مقدمه : ۳ ۲- روشهای آنالیز انرژی.. ۴ ۳- فرمول سازی ریاضی معادلات انرژی.. ۵ ۱-۳- مسئله اصلی. ۵ ۲-۳-فرضیات.. ۶ ۳-۳- آنالیز ریاضی. ۷ انرژی کرنشی. ۷ حل با تئوری کنترل بهینه. ۹ تفسیر فیزیکی. ۱۱ ۴-۳- الگوریتم محاسباتی. ۱۴ فشار نخ یا تابع پتانسیل تماسی. ۱۵ ۶-۳- آنالیز ابعادی.. ۱۷ ۷-۳- توسعه تئوری.. ۱۸ ۸-۳- مقایسه ساختارهای تاری – پودی و حلقوی با استفاده از پارامترهای نرمال. ۱۸ ۹-۳- نتایج : [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 428   نویسنده : milinoor
DOC
تاثیر کوشش و خطا بر روی یادگیری فرد

تاثیر کوشش و خطا بر روی یادگیری فرد


تأثیر کوشش و خطا بر روی یادگیری فرد. ۲ چکیده تحقیق «ماز پیترسن»: ۲ چکیده تحقیق «ماز u شکل»: ۳ مقدمه: ۴ ادبیات تحقیق: ۵ یادگیری از راه کوشش و خطا: ۶ طرح تحقیق «ماز پیترسن»: ۷ فرضیه تحقیق: ۸ نمونه: ۸ اجرای آزمایش: ۸ طرح تحقیق «ماز u شکل» ۱۰ فرضیه تحقیق: ۱۰ وسایل آزمایش: ۱۰ نتایج آزمایش «ماز پیترسن» ۱۲ نتایج آزمایش «ماز u شکل»: ۱۳ بحث و تعبیر و تفسیر: ۱۳ گزارش بالینی: ۱۴ پیوست: ۱۵ منابع: ۱۶ تأثیر کوشش و خطا بر روی یادگیری فرد   چکیده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 505   نویسنده : milinoor
DOC
روشی برای رنگ کردن نخ پلی استر با استفاده از رنگ ایندیگو و افزایش خواص تثبیت رنگ آن

روشی برای رنگ کردن نخ پلی استر با استفاده از رنگ ایندیگو و افزایش خواص تثبیت رنگ آن


روشی برای رنگ کردن نخ پلی استر با استفاده از رنگ ایندیگو و افزایش خواص تثبیت رنگ در آن. ۲ چکیده ۲ ۱- مقدمه. ۳ ۲- کارهای آزمایشی. ۴ ۱-۲- مواد مصرف شده ۴ ۲-۲- عملیات رنگرزی.. ۴ ۳-۲- احیاء رنگ... ۵ ۴-۲- تهیه بخش اسید لوکویابی رنگ... ۵ ۵-۲- اندازه گیری رنگ... ۵ ۶-۲- آنالیز H P L C.. 6 ۷-۲- تهیه رنگ دیسپرس با استفاده از سیستم ماشینی رنگ... ۶ ۸-۲- ثبات رنگ... ۶ ۳- نتایج و بحث.. ۶ ۱-۳- تأثیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 399   نویسنده : milinoor
DOC
سنجش آستانه مطلق شنوایی

سنجش آستانه مطلق شنوایی


آستانه مطلق شنوایی.. ۲ چکیده : ۲ چکیده آستانه مطلق حسی لامسه (لامسه سنج سوزنی): ۲ مقدمه: ۳ ادبیات تحقیق.. ۴ طرح تحقیق آستانه مطلق شنوایی: ۵ وسایل مورد نیاز: ۵ شیوه اجرا: ۵ طرح تحقیق لامسه سنج سوزنی: ۷ ابزار مورد نیاز برای اجرای آزمایش: ۷ نتایج شنوایی سنج: ۸ نتایج لامسه سنج: ۸ بحث و تعبیر و تفسیر: ۸ گزارش بالینی : ۹ پیوست: ۱۰ کتابنامه. ۱۲ آستانه مطلق شنوایی   چکیده : هدف از اجرای این آزمایش بدست آوردن آستانه‌ مطلق در حس شنوایی است. برای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 749   نویسنده : milinoor
DOC
قاعده سوق امارت بر تذکیه و طهارت

قاعده سوق امارت بر تذکیه و طهارت


بخش اول : " معنای  قاعده سوق المسلمین ". ۲ بازار دار الاسلام : ۲ بخش دوم : مدارک قاعده سوق المسلمین.. ۳ مقصود از بازار مسلمانان چیست؟. ۸ نتایج و جمع بندی.. ۱۱ منابع و مآخذ: ۱۲ بخش اول : " معنای  قاعده سوق المسلمین " « معنای قاعده سوق : بازار مسلمانان اماره و نشانه ای است برطهارت و تذکیه به هنگام شک در آن دو به نسبت کالاهایی که در بازارهای مسلمانان یافت می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 463   نویسنده : milinoor