no-img
بازار فایل

آرمان شهر | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو آرمان شهر | بازار فایل
DOC
شهر الکترونیک

شهر الکترونیک


فهرست مطالب   چکیده...................................................................................................................................................................... ۱ مقدمه........................................................................................................................................................................ ۲ تعریف شهر الکترونیک......................................................................................................................................... ۴ شهر الکترونیکی..................................................................................................................................................... ۵ آرمان شهر الکترونیکی......................................................................................................................................... ۸ ویژگی های شهر الکترونیکی خوب................................................................................................................. ۱۱ آشنایی با نمونه هایی از شهرهای الکترونیکی در جهان............................................................................ ۱۴ مفهوم حکومت مداری خوب و ارتباط آن با شهر الکترونیکی................................................................. ۱۷ منابع و مأخذ......................................................................................................................................................... ۲۱   چکیده درایران فرهنگ شهرهای الکترونیکی و اینترنتی در حال گسترش ا ست و کم‌کم باور مسئولین در درک نیاز حرکت به سمت و سوی شهرهای الکترونیکی در حال شکل گیری است. شاید در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 431   نویسنده : milinoor