no-img
بازار فایل

آلياژهاي حافظه دار | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو آلياژهاي حافظه دار | بازار فایل
DOC
متالورژی و کاربردهای عملی اولیه آن + شکل

متالورژی و کاربردهای عملی اولیه آن + شکل


۱- مقدمه و تاریخچه ۵ ۲- پیش گفتار ۶ ۳-آلیاژهای حافظه دار ۷ ۴- سوپر الاستیسیته ۹ ۵- مزایا مربوط با رفتار سوپر الاستیک آلیاژحافظه دارنایتینول : ۱۰ ۶- معایب مربوط به رفتار سوپر الاستیک آلیاژ حافظه دار نایتینول: ۱۱ ۱- آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول : ۱۴ پروسه آزمایشگاهی : ۱۶ ۳-بررسی ها ۱۷ - مرفولوژی و توزیع حفره ها : ۱۷ - ارزیابی ریز ساختار : ۲۱ - آنالیزC DS: 24 ۴- تکامل خواص مکانیکی – آزمون فشار: ۲۷ ۱-ساختارهای کریستالی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 464   نویسنده : milinoor