no-img
بازار فایل

اشياي تازه | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو اشياي تازه | بازار فایل
DOC
موزه ملی ایران

موزه ملی ایران


مقدمه. ۲ تاریخچه. ۵ معرفی بنا: ۷ نمای  بیرونی و درها: ۹ درها: ۱۰ شناسایی فنی و روش ساخت درها: ۱۱ آسیب شناسی: ۱۴ بررسی آسیبهای وارده بر درها و شناسایی عوامل مؤثر در تخریب: ۱۴ بررسی علت تخریب در درهای عمارت.. ۱۶ الف: تخریب شیمیایی.. ۱۶ ب: تخریب فیزیکی.. ۱۷ طرح مرمت: ۱۸ هدف: ۱۸ رئوس عملیات اجرایی: ۱۸   مقدمه اولین موزه ملی ایران در یک اتاق برپا شد اولین موزه ملی ایران ، سال ۱۹۲۵ شمسی در یکی از اتاق های بزرگ عمارت قدیم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 508   نویسنده : milinoor