no-img
بازار فایل

انگیزش | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو انگیزش | بازار فایل
DOC
انگیزش

انگیزش


انگیزش چیست ؟. ۲ نخستین نظریه های انگیزش.... ۲ تئوری X و تئوری Y... 4 تئوری بهداشت – انگیزش.... ۶ تئوری مبتنی بر نیازهای سه گانه. ۸ نظریه تعیین هدف... ۹ تئوری تقویت رفتار. ۱۰ نظریه برابری.. ۱۲ نظریه انتظار. ۱۲ انگیزش چیست ؟ فرآیندی که طی آن افراد شدت، جهت ، پافشاری در مورد تلاشهای جهت دستیابی به یک هدف می توان انگیزش را در قالب و برحسب رفتار عملی تعریف کرد. کسانی که تحریک شوند نسبت به کسانی که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 547   نویسنده : milinoor
DOC
انگیزش

انگیزش


انگیزش.... ۳ مقدمه: ۳ انگیزش : تعریف و توضیح.. ۴ نگرشهای اولیه به نگرش.... ۶ تئوریهای انگیزش مبتنی بر نیاز. ۷ استثناهای نظریه نیازهای مازلو: ۹ ارزیابی تئوری انگیزش مازلو: ۱۰ ارزیابی تئوری آلدرفر. ۱۲ ارزیابی تئوری مکلند. ۱۴ ارزیابی تئوری هرزبرگ... ۱۶ تئوریهای مبتنی بر هدف... ۱۶ مدل انتظار وروم. ۱۷ ارزیابی تئوری و روم. ۱۷ مدل انتظار پورتر و لولر. ۱۸ ارزیابی تئوری پورتر و لولر. ۱۹ تئوری برابری آدامز. ۲۰ ارزیابی تئوری آدامز. ۲۱ تئوری هدف لاک... ۲۲ ارزیابی تئوری لاک... ۲۳ تئوری جذب کلی.. ۲۴ دیدگاههای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 492   نویسنده : milinoor