no-img
بازار فایل

دوستهای فسفردار | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو دوستهای فسفردار | بازار فایل
DOC
سمینار واکنش هیدروژن اسیدها با استرهای استیلنی در حضور هسته دوستهای فسفردار

سمینار واکنش هیدروژن اسیدها با استرهای استیلنی در حضور هسته دوستهای فسفردار


واکنش هیدروژن اسیدها با استرهای استیلنی در حضور هسته دوستهای فسفردار. ۱ مقدمه : ۲ بررسی واکنشهای ترکیبات دارای هیدروژن اسیدی با استرهای استیلنی در حضور تری فنیل فسفین. ۳         عنوان سمینار :   واکنش هیدروژن اسیدها با استرهای استیلنی در حضور هسته دوستهای فسفردار مقدمه : مطالعه واکنش ترکیبات ارگانوفسفر و کاربرد آنها در تهیه‌مواد آلی یکی از اهداف اصلی سنتز می باشد .در این ترکیبات یک اتم کربن مستقیماً‌به اتم فسفر متصل شده است . [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 472   نویسنده : milinoor