no-img
بازار فایل

راکتانس | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو راکتانس | بازار فایل
DOC
مشخص کردن راکتانس محورهای q و d از موتورهای سنکرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری

مشخص کردن راکتانس محورهای q و d از موتورهای سنکرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری


خلاصه مقاله : ۲ I- مقدمه: ۲ II ـ آزمایشهای برای مشخص کردن راکتانس: ۴ III - دیاگرام فازوری موتورهای سنکرون مغناطیس دائم باردار: ۷ IV- حساب کردن  : ۹ V- آزمایشهای مشخص کردن Xd و Xq 11 الف - آزمایش بی باری با دسترس بودن ولتاژ متغیر U.. 12 VI- مقایسه ای از آنالیزهای ریاضی و آزمایشها: ۱۴ VII - نتیجه: ۱۷ محاسبات تعیین راکتانسهای ماشین سنکرون مغناطیس دائم به روش تجربی: ۱۸ روشهای مختلف اندازه گیری زاویه بار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 468   نویسنده : milinoor