no-img
بازار فایل

رفتار با مشتري | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو رفتار با مشتري | بازار فایل
DOC
تولید ناب

تولید ناب


مقدمه. ۲ تولید ناب... ۴ عرضه و تولید ناب... ۱۷ تولید ناب و رفتار با مشتری.. ۱۹ طرز کار کارخانه. ۲۰ مدیریت و تولید ناب... ۲۷ طراحی و تولید ناب... ۲۸ SPC در تولید ناب... ۳۲ رفتار با مشتری.. ۳۳ نتیجه گیری.. تولید ناب تولید ناب نشأت گرفته از تحقیق جیم ووماک ، دان جونز و دان روس ، سه مدیر ارشد (IMVP) *  است . این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که موفقیت در تحقیقاتشان اساساً می تواند مرهون ۶ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 568   نویسنده : milinoor