no-img
بازار فایل

زمين آماري | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو زمين آماري | بازار فایل
DOC
هواشناسی انتخاب روشی مناسب جهت بازسازی خلاء های آماری بارندگی

هواشناسی انتخاب روشی مناسب جهت بازسازی خلاء های آماری بارندگی


۱-۱- مقدمه و هدف... ۴ ۱-۲-۲- فرایند بارش.... ۵ ۱-۲-۳- انواع بارندگی.. ۷ ۱-۲-۴- قوانین حاکم بر بارندگی.. ۹ ۱-۲-۵- پراکنش بارندگی در ایران. ۱۱ ۱-۲-۶- تغییرات بارندگی.. ۱۲ ۱-۲-۷- شبکه بارانسنجی و تعداد ایستگاههای مناسب در یک منطقه. ۱۵ ۱-۲-۸- تجزیه و تحلیل بارندگی منطقه ای.. ۱۸ ۲-۱- مرور منابع.. ۲۰ ۳-۱- محدوده مطالعاتی.. ۲۷ ۳-۱-۱- جغرافیای طبیعی منطقه. ۲۷ ۳-۱-۲- رژیم بارندگی منطقه. ۲۸ ۳-۱-۳- تغییرات بارش با ارتفاع. ۲۹ ۳-۲- شبکه ایستگاهها ۳۱ ۳-۲-۱- شبکه ایستگاههای موجود. ۳۱ ۳-۲-۲- شبکه ایستگاههای استنادی.. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 442   نویسنده : milinoor