no-img
بازار فایل

ضربه گیرها | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو ضربه گیرها | بازار فایل
DOC
کاربرد حفاظها و ضربه گیرها در راهها جهت جلوگیری از خسارتهای جانی و مالی و کاهش تصادفات

کاربرد حفاظها و ضربه گیرها در راهها جهت جلوگیری از خسارتهای جانی و مالی و کاهش تصادفات


کاربرد حفاظها و ضربه گیرها در راهها جهت جلوگیری از خسارتهای جانی و مالی و کاهش تصادفات در جاده‌ها و راهها مقدمه سمینار. ۵ مقدمه سمینار. ۶ کلیات سمینار. ۷ I- موانع کنار راه ۹ II- خاکریزها و شیبهای کنار جاده ۱۰ III- شدت تصادف... ۱۲ -IV محدوده بازیابی.. ۱۲ نگهداری منطقه بازیابی.. ۱۳ IV- I - روشهای ایمن کردن محدوده بازیابی.. ۱۳ سپر کردن جلوی موانع.. ۱۴ IIV - حفاظهای ایمنی.. ۱۶ حفاظتهای فلزی.. ۱۷ ارتفاع حفاظهای فلزی.. ۱۸ اتصالات و پایه‌های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 474   نویسنده : milinoor