no-img
بازار فایل

فلسفه زیبایی شناسی | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو فلسفه زیبایی شناسی | بازار فایل
DOC
فلسفه زیبایی شناسی از دیدگاه فمینیستی

فلسفه زیبایی شناسی از دیدگاه فمینیستی


فلسفه زیبایی شناسی از دیدگاه فمینیستی مقدمه ۲ مقدمه ۳ هنرمندان و هنر ۶ مختصری از تاریخ مفاهیم. ۶ مبانی مفهومی. ۸ ایده هنرمند: اسلاف باستانی. ۲۰ تقلید (میمسیس) : توهم و واقعیت.. ۲۶ بحث از موزها در باب خلاقیت.. ۳۱ هنروری: افراد و گروه‌ها ۳۷ هنرهای زیبا و تصور مدرن از هنرمند. ۴۱ نظریه های بیانگری در هنر ۵۷ خلاصه ۶۳ فلسفه زیبایی شناسی از دیدگاه فمینیستی مقدمه مقاله ای که پیش رو دارید ترجمه ای است از فصل اول کتابی به نام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 484   نویسنده : milinoor