no-img
بازار فایل

كف سازي اتاقها | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو كف سازي اتاقها | بازار فایل
DOC
رشته معماری ساختمان

رشته معماری ساختمان


مقدمه : ۲ توضیحاتی در مورد پروژه: ۲ پیاده کردن نقشه : ۷ گودبرداری در ساختمان: ۸ پی سازی: ۱۱ نحوه قرارگیری صفحه زیر ستون: ۱۳ مونتاژ نمودن شناژها: ۱۵ استقرار ستون روی صفحه ستون: ۱۶ طویل کردن ستونها: ۱۹ اتصال ستون به زیر ستون: ۲۰ اتصال پل به ستون: ۲۱ نحوه اتصال بادبندها: ۲۴ پی سازی در ساختمانهای بتنی: ۲۶ اجرای ستون درساختمانهای بتنی: ۲۸ اجرای تیرهای اصلی بتنی: ۳۲ نحوه اجرای سقف: ۳۵ نحوه اجرای دیوار زیرزمین: ۳۹ نحوه اجرای گچ کاری دیوارها با استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 486   نویسنده : milinoor