no-img
بازار فایل

کشور پرو | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو کشور پرو | بازار فایل
DOC
نقش زن در اداره آموزش عالی در کشور پرو

نقش زن در اداره آموزش عالی در کشور پرو


پرو. ۳ مقدمه : ۳ تاریخچه مشارکت زنان در جامعه پرو. ۵ وضعیت فعلی The Present Situation. 9 دسترسی به تحصیلات ابتدایی و متوسطه. ۱۲ آموزش عالی و آموزش دانشگاهی Higher Education and University eclu…. ۱۶ مشاغل زنانه Female Vocations. 18 سیمای آموزشی جدید برای زن پرویی.. ۱۹ دسترسی به مدیریت آموزش عالی.. ۲۱ موانعی که باید برداشته شوند. ۲۵ بعضی از راهکارهای پیشنهادی.. ۲۷ خطوط کلی عملیاتی.. ۲۷ خطوط خاص عملیاتی.. ۲۹ پرو   نقش زن دراداره آموزش عالی در پرو گلایس بازیو زامورا آر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 460   نویسنده : milinoor