no-img
بازار فایل

کودکان کار | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو کودکان کار | بازار فایل
DOC
روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی + نمودار و جدول

روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی + نمودار و جدول


  مقدمه پژوهش.. ۴ مقدمه. ۴ بیان مسئله. ۶ هدف تحقیق. ۷ برای. ۴ چه تحقیق. ۷ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷ تعاریف نظری.. ۸ تعاریف عملیاتی. ۱۰ فصل دوم ۱۰ پیشینه پژوهش.. ۱۱ مقدمه: ۱۱ تعاریف کودکان کار و خیابانی. ۱۱ خصوصیات کودکان خیابانی ۱۷ ساختار اجتماعی کودکان خیابانی. ۱۹ ویژگی های روانی و اجتماعی کودکان خیابانی. ۱۹ علل پیدایش کودکان خیابانی. ۲۱ شناخت فراگرد (فرایند) ۲۴ هدف از برقرراری ارتباط چیست.. ۲۸ مبانی ارتباط اثر بخش.. ۲۹ موانع ارتباطی. ۳۱ مهارت های روابط انسانی. ۳۳ مراحل بهبود ارتباط. ۳۴ مدل ارتباطی گربنر. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 480   نویسنده : milinoor