ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است

ارزیابی کمی و کیفی آب و فاضلاب و آزمایش مربوط به آن

مشاهده پیش نمایش

گزارش تخلف
70,000تومان
0فروش موفق
محصول مورد تایید است
محصول ویژه است
محصول دارای هدیه می باشد
0 فروش 0 دانشجو

ارزیابی کمی و کیفی آب و فاضلاب و آزمایش های مربوط به آن. ۳

تقسیم بندی آب ها ۴

آب های مورد استفاده در ساختمان. ۶

آب های آبیاری.. ۶

اساس کار کارخانه آب معدنی. ۸

روش تهیه محلول های آزمایشگاهی: ۹

۱- طرز تهیه بافر ۱۰ (۱/۰ ± ۱۰ = PH): 9

۲- طرز تهیه معرف اریوکروم بلاک تی : ۹

۳- طرز تهیه موروکسید یا پورپورات آمونیوم. ۱۰

۴- محلول بافر ۱۳ یا محلول هیدراکسید ۱N : 10

۵- محلول (۰/۰۱M) E.D.T.A : 10

۶- محلول استاندارد کلسیم (کرینات کلسیم): ۱۱

۷- هیدراکسید آمونیم ۳N : 11

۸-۱- طرز تهیه اسید کلریدریک ۰/۰۲N : 11

۸-۲- طرز تهیه فنل فتالیین : ۱۱

۸-۳- متیل اورانژ: ۱۲

۸-۴- مخلوط بروموکروزل و متیل رد: ۱۲

۹- طرز تهیه نیترات نقره ۰/۰۱۴۱N : 12

۱۰- طرز تهیه معرف کرومات پتاسیم: ۱۲

۱۱- استاندارد کلرید سدیم ۰/۰۱۴۱N : 12

۱۲- طرز تهیه معرف نیتریت: ۱۳

۱۳- طرز تهیه معرف های سولفات: ۱۴

آزمایشگاه شیمی. ۱۵

قلیائیت هیدروکسیل: ۱۵

کلرور: ۱۵

– سختی کل Ca/Mg : 16

هدایت الکتریکی: ۱۷

انواع تیتراسیون: ۱۸

نیترات (HAch) 18

آزمایشگاه شیمیایی – میکروبی. ۲۳

شرح آزمایش: ۲۳

آزمایشگاه شیمیایی – میکروبی. ۲۴

شرح آزمایش: ۲۴

آزمایشگاه شیمیایی – میکروبی. ۲۵

شرح آزمایش: ۲۵

آزمایشگاه شیمیایی – میکروبی. ۲۶

شرح آزمایش: ۲۶

آزمایشگاه میکروبی. ۲۸

شرایط موجود در آزمایشگاه میکروبی : ۲۸

شرایط استریل وسایل موجود در آزمایشات: ۲۸

روش کشت میکروبی: ۲۸

روش شناسایی کلی فرم ها: ۲۹

محیط کشت جهت شناسایی کلی فرم ها: ۲۹

قسمت تاثیری کلی فرم: ۳۰

شناسایی اشرشیاکلی: ۳۰

شناسایی سودرموناس آئروژنزا: ۳۲

روش دوم: ۳۳

شناسایی استرپتوکوک نوع D لابسفیلد : ۳۴

تست اکسیداز: ۳۵

محیط کشت پیشنهادی برای لکتریدیوم: ۳۶

بخش QC (کنترل کیفیت) ۳۸

۲- درب بطری ها ۳۸

۳- برچسب  Label که از جنس Opp هستند ۳۹

۳- نظافت در کنترل کیفیت مهم است.. ۳۹

عوامل موثر بر کنترل کیفیت : ۴۰

بطری ها : ۴۲

فرم شناسنامه مواد اولیه. ۴۳

فرم شناسنامه مواد اولیه.۴۶

در مبحث آب نکته مهم کنترل کیفیت آب می باشد که کنترل به دو صورت کنترل سابقه دار و کنترل کیفیت روز مره (‌عمومی ) انجام می شود که حال به طور مختصر تعریفی از آن دو ارائه می شود .

کنترل کیفیت سابقه دار عبارتست از یک روش تحلیلی و بررسی مزایا و معایب و نسبت های آن که در آزمایشگاه انجام می شود .

کنترل کیفیت روزمره (‌عمومی ) عبارتست از کنترل کیفیت عمومی و خارج از آزمایشگاهی است .
<h1> <a name=”_Toc414369823″></a>تقسیم بندی آب ها</h1>
<ul>
<li><strong>آب های زیر زمینی </strong></li>
</ul>
آبی که لایه های نفوذ پذیر زمین را اشغال می کند را به عنوان آب های زیر زمینی می‌شناسیم .

آب های زیر زمینی به صورت های مختلف از قبیل چاه ، قنات و غیره قابل برداشت می باشند و اغلب از آبهایی که در سفره های زیر زمینی انباشته شده جهت مصارف آشامیدنی و شرب استفاده می کنند از آن جهت که آب های سطحی احتمال وجود آلاینده ها در آن بسیار می باشد و هنگامی که این آب ها از لایه های مختلف به داخل زمین نفوذ می کنند این مواد همراه آبها تا اندازه های گرفته می شود و در حقیقت لایه های زیر زمین به عنوان یک صافی برای آب عمل می کند و لذا آب مناسب تری اگر املاح معدنی دیگر همراه آب نشود و خاک ما شور نباشد بدست خواهد آمد .
<ul>
<li><strong>آب های سطحی </strong></li>
</ul>
آبهایی که جاری یا ساکن برروی زمین باشد را به عنوان آبهای سطحی می شناسیم

سرعت جریان آب در ماسه در روز ۵-۱ متر است ولیکن در سنگ ریزه (‌شن ) ۱۰-۶ متر در روز می باشد اما همین آب در گل و لای و خاک رس ممکن است چند متر یا سانتیمتر در روز باشد .

آب های سطحی ممکن است مواد آلاینده ای را که بروی سطح زمین قرار دارند را با خود برده و تجزیه هوازی یابی هوازی روی آنها انجام دهد ولذا باید از لحاظ امراض مختلف که احتمال دارد در این نوع آبها باشد یقین حاصل کنیم که این مستلزم آزمایش های مختلف در زمینه های دما و تعیین درصد فسفر کل ، درصد آهن کل و درصد های <strong><em>Zn, Cu, Cr, Ni</em></strong> و تعیین <strong><em>PH</em></strong> و<strong><em>BOD5, COD</em></strong> آب ها که به ترتیب برابر است با مقدار قلیائیت و اکسیژن شیمیایی و زیست شیمیایی لازم می باشد .

<strong>۳) آب های آشامیدنی </strong>

در مورد آب های آشامیدنی ما دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی (‌<strong><em>WHO</em></strong>) را باید مورد توجه قرار دهیم

البته آب های آشامیدنی بیشتر همان آب هایی هستند که از چاه ، قنات و رودها در دستر س قرار می گیرند .
<h1><a name=”_Toc414369824″></a>آب های مورد استفاده در ساختمان</h1>
این نوع آب ها باید دارای شوری کم جهت استحکام سیمان و سخت شدن سریع آن باشند
<h1><a name=”_Toc414369825″></a>آب های آبیاری</h1>
آب های مورد استفاده در آبیاری محدوده های بسیار گسترده دارد که برای هر نوع گیاه و تنوع های آن مختلف می باشد و لذا آب های شور بستگی به شرایط اقلیمی ممکن است مناسب یا نامناسب باشد یا نمونه‌ای دیگر اینکه مثلاً آب های حاوی کربنات برای خاک های قلیایی و خاک های حاوی سنگ آهک و متراکم زیان بخش بوده و لیکن برای خاک های ماسه‌ای و اسیدی مفید می باشد .

&nbsp;

<strong>شکلی شماتیک از نحوه مراحل انجام آزمایش های لازم که بروی آب آشامیدنی صورت می گیرد .</strong>
<ul>
<li>لخته سازی مواد معلق</li>
<li>صاف کردن با ماسه</li>
</ul>
منبع آب <strong><em>ç</em></strong> منبع ذخیره آب خام<strong><em>ç</em></strong>             ۳- صاف کردن با ذغال
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”282″>
<table width=”100%”>
<tbody>
<tr>
<td><strong>( چاه،رود، قنات،چشمه )    (‌حوضچه‌ها،استخرها)</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
۴ – کلر زنی

۵- تصفیه
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”167″></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
مصرف کننده (‌خانگی ، صنعتی ،کشاورزی )

اساس کار کارخانه آب معدنی

&nbsp;

۱)‌آزمایشگاه شیمی – میکروبی

۲)کنترل کیفیت

&nbsp;

<strong>۱)شیمی </strong><strong>–</strong><strong> میکروبی </strong>

اندازه گیری های عناصر زیر توسط دستگاه <strong><em>D.R.4000</em></strong>

۱)<strong><em>PH</em></strong>

۲) هدایت سنجی

۳) سختی کل

۴) قلیائیت کل

۵) کلر

۶) سولفات

۷) بی کربنات

۸) فلوراید

۹) کادمیم

۱۰) سرب

*‌آهن طبق استانداردهای جدید حذف شده است

فلزهای سمی آب باید حذف شوند

فلوراید نباید بیش از <strong><em>۱mg</em></strong> باشد چنانچه بیش از این مقدار باشد باید روی سیبل قید شود چونکه برای کودکان و نوزادان مضر است و نباید مصرف شود .

&nbsp;

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ارزیابی کمی و کیفی آب و فاضلاب و آزمایش مربوط به آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

preloader