ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است

بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

مشاهده پیش نمایش

گزارش تخلف
70,000تومان
0فروش موفق
محصول مورد تایید است
محصول ویژه است
محصول دارای هدیه می باشد
0 فروش 0 دانشجو

مقدمه. ۳

فصل اول. ۶

۱-۱)سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران. ۶

چگونه باید آنچه را که لازمه مدیریتHSE پیمانکاران است ارزیابی و  برنامه ریزی کرد: ۷

۳-۱)دو معیار سنجش ساده براى ارزیابى عملکرد جارى سیستم وجود دارد: ۸

۱-۳-۱)تعداد حوادث یا رویدادهاى مرتبط با:HSE.. 8

: HSE 2-3-1)هزینه. ۹

۵-۱) سازمان یا پیمانکار کدام سطح مدیریتHSE را باید در حرفه خویش بکار گیرد؟. ۱۲

۱-۶-۱)  رویکرد سازمان و پیمانکار نسبت به مدیریت HSE چگونه است؟. ۱۴

۲-۶-۱) میزان اتکاى سازمان بر سیستم هاى رسمى چقدر است؟. ۱۴

فصل دوم ۱۸

شکل(۱-۲)سیستم مدیریت  HSE: 18

۳-۱-۲) ابلاغ و اجرای خط مشی. ۲۳

ساختارهای سیستم مدیریت HSE شامل نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات است: ۲۵

۲-۲-۲)صلاحیت و آموزش.. ۲۶

۴-۲-۲) مستند سازی و کنترل مستندات.. ۳۰

۵-۲-۲) کنترل عملیات.. ۳۱

۶-۲-۲)برنامه ریزی اضطراری.. ۳۳

۱-۳-۲)ارزیابی ریسک… ۳۴

شناسایی و ارزیابی جنبه ها و اثرات بارز زیست محیطی. ۳۵

نحوه ارزیابی جنبه های زیست محیطی و اثر ات بارز آنها: ۳۶

۳-۳-۲) اهداف کلان،اهداف خرد و برنامه ریزی بهبود ۳۸

بخش(۴-۲) ۴۰

اندازه گیری عملکرد ۴۰

۱-۴-۲) شاخص های عملکرد: ۴۰

۲-۴-۲)تعیین عدم انطباق ها ۴۱

۱-۵-۲) ممیزی HSE چیست؟                                         شکل۱۷-۲) ممیزی HSE.. 43

بخش(۶-۲) ۴۴

بازنگری مدیریت.. ۴۴

فصل سوم ۴۶

۱-۳)چگونه باید تغییراتی را که تمایل به انجام دادن آنها در سازمان وجود دارد ، به مرحله اجرا در آورد؟. ۴۶

تهیه گزینه هاى اجرائى. ۴۶

۲-۳)چگونه باید بهترین گزینه را انتخاب کرد؟. ۴۶

آنالیزهزینه در مقابل منافع. ۴۷

۳-۳)چگونه می توان با موفقیت تغییرات را انجام داد؟. ۴۷

فصل چهارم ۵۱

چگونه مى توان فرهنگ مثبت HSE را درک نموده و آن را ترویج کرد؟. ۵۱

۱-۴) فرهنگHSE چیست؟. ۵۱

۱-۱-۴)تعریف فرهنگ ایمنی. ۵۱

۲-۴)چرا فرهنگHSE مهم است؟. ۵۲

۳-۴) چگونه فرهنگ HSEرا باید ایجاد و حفظ نمود؟. ۵۵

۴-۴) فرهنگ مطلوب HSE از چه مؤلفه هایى تشکیل مى شود؟. ۵۶

۵-۴) مدل جا افتاده فرهنگ HSE.. 57

۷-۴) بهترین شیوه عملى در سطح فردى.. ۶۱

۸-۴)چطور مى توان فرهنگ HSE سازمان را ارزیابى کرد؟. ۶۳

۹-۴) شناخت قوانین نانوشته در سطوح مدیریت.. ۶۴

اقدامات غیر عمد- اشتباهات انسانى. ۶۵

۱۰-۴)محرک ها ۶۵

۱-۱۰-۴)روال عرفى (روتین) ۶۵

۲-۱۰-۴)موقعیتى. ۶۶

۳-۱۰-۴) استثنائى. ۶۷

۴-۱۰-۴) منفعت شخصى. ۶۷

۵-۱۰-۴) خرابکارى.. ۶۸

۱۱-۴) چگونه مى توان ارتقاى فرهنگHSE را برنامه ریزى و اجرا نمود؟. ۷۰

۱۲-۴)رویکرد چهارP. 71

فصل پنجم ۷۴

۱-۵) چگونه می توان مدیریت HSE را به صورت یک استراتژی سازماندهی کرد؟. ۷۴

۲-۵)چرا باید مسئولیت هاى خاص در درون HSE ایجاد کرد؟. ۷۵

۳-۵)چه کسى باید مسئول امور HSEباشد؟. ۷۵

۴-۵) چگونه باید مسئولیت HSEرا بین افراد مختلف سازمان توزیع کرد؟. ۷۶

۵-۵) تعریف مسئولیت هاى مختلف در HSE: 77

۶-۵) کدام ساختار سازمانى، مؤثرترین عملکرد  HSE را ارائه خواهد کرد؟. ۷۹

۷-۵) چگونه مى توان کارکنان را هم به لزوم پیروى از اصول HSEمجاب نمود؟. ۸۱

فصل ششم ۸۷

۱-۶) چگونه میتوان نحوه اجراى استراتژىHSE را مانیتور کرد؟. ۸۷

۲-۶) چه مواردى را باید مانیتور کرد؟. ۸۸

۱-۲-۶) مانیتورینگ انفعالى. ۸۸

۲-۲-۶) مانیتورینگ از پیش برنامه ریزى شده ۸۸

۳-۲-۶) دلایل انتخاب مانیتورینگ انفعالى توسط اغلب مدیران. ۹۰

۳-۶) چگونه باید معیارهاى عملکرد را تعیین و اولویت بندى کرد؟. ۹۰

۶-۶) انواع سیستم کنترلی. ۹۴

فصل هفتم ۹۷

۱-۷) چگونه مى توان راهى را که براى اداره HSE بصورت استراتژى برگزیده شده، بهبود بخشید؟. ۹۷

۱-۱-۷) چرا مدیران باید در رویکرد خود به مدیریت HSE نوآورى داشته باشند؟. ۹۷

۲-۷) چرا باید ممیزى کرد؟. ۹۷

۳-۷) بهترین روش براى اجراى برنامه ممیزى چیست؟. ۹۸

۱-۳-۷) شش جزء یک برنامه مؤثر ممیزى.. ۹۸

۴-۷) چه تکنیکهایى براى تشویق و ترغیب به ارائه ایده هاى نو وجود دارد؟. ۹۹

۵-۷) ایده هاى نو و بدیع را چگونه مى توان ارزیابى کرد؟. ۹۹

فصل هشتم ۱۰۱

۱-۸) ارزیابی ریسک… ۱۰۱

۳-۸) سنجش چیست؟. ۱۰۴

۴-۸) چه عواملى در فرآیند سنجش مؤثرند؟. ۱۰۵

۵-۸) گروهاى ذینفع چه کسانى هستند؟. ۱۰۷

مزایاى پیشى گرفتن از سطح انتظارات گروههاى ذینفع. ۱۰۸

فصل نهم ۱۰۹

۱-۹) نگاه کلی بر مراحل مختلف پروژه : ۱۰۹

۱-۱-۹) مرحله اول : از برگزاری مناقصات تا انعقاد قرارداد : ۱۰۹

۲-۱-۹) مرحله دوم پروژه از انعقاد قرارداد تا تحویل پروژه می باشد که در چارت ذیل آورده شده است. ۱۱۰

فصل دهم ۱۱۲

نتیجه گیری  و پیشنهادات: ۱۱۲

فرم پیشنهادی.. ۱۱۶

راهنمای پیشنهادی برای ارزیابی HSE پیمانکار : سیستم امتیاز دهی. ۱۲۳

ضمیمهA) ارزیابی ماتریکس ریسک.. ۱۲۸

ضمیمه B) تعریف عواقب شدت ریسک.. ۱۲۹

ضمیمه C)تعریف عواقب شدت ریسک.. ۱۳۰

منابع و ماخذ: ۱۳۱

منابع فارسی: ۱۳۱

منابع لاتین: ۱۳۵

 

 

 

 

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong>موضوع تحقیق : </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

بررسی اجرای موضوعات <strong>HSE</strong> در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

<strong> </strong>

<strong>
</strong>

مقدمه

&nbsp;

&nbsp;

تجربه سالیان دراز مدیران اجرایی کشور حکایت از آن دارد که در اجرای عملیات عظیم پیمانکاری  مهمترین عاملی که می تواند به انتقال و ارتقاء فن آوری ملی منجر شود ، حمایت از ایجاد و تقویت شرکتهای پیمانکار[۱] یا پیمانکار عمومی در کشور است . شرکتهایی که بتوانند اجرای یک طرح بزرگ را به طور کامل برعهده گیرند و همچنین در صورت لزوم به اجزای قابل تفکیک تقسیم کرده و با انتخاب پیمانکاران فرعی(پیمانکاران جزء[۲]) نسبت به خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی آنها همت گمارند ، در ضمن بتوانند هماهنگی لازم را بین پیمانکاران فرعی ایجاد کنند وبا نظارت مهندسی و کنترل پروژه ، مسئولیت کیفیت کار و عملکرد مناسب طرح و زمانبندی و هزینه نهایی آن را نیز بپذیرند .

ایجاد تحول اساسی در ساختار استراتژیک مدیریت عالی تصمیم گیری کشور ، علاوه بر تاسیس شرکتهای پیمانکاری توانمند ، اثرات و مزایای دیگری نیز به همراه داشته که از آن جمله می توان به انتقال فنآوری مربوط به انجام پروژه ها اشاره کرد که این امر از جهات مختلف منشا کسب منافع ملی گردیده است . خوشبختانه طی چند سال اخیر تلاش مضاعفی در همین راستا و به منظور تقویت شرکتهای پیمانکار جامع درجهت ارتقاء فنآوری ملی صورت گرفته است .

با رشد روز افزون تکنولوژی همواره خطرات و ریسک های ناشی از کار نیز افزایش پیدا می کند . کنترل این خطرات نیازمند نوعی سیستم مدیریتی است که منجر به کاهش این خطرات و حصول اطمینان از افزایش ایمنی ، رفاه کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیست می گردد .

[۱] -Contractor

[۲] -Subcontractors

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

preloader