ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است

بررسی حاشیه نشینی در تهران (اسلام شهر) + تصاویر

مشاهده پیش نمایش

گزارش تخلف
70,000تومان
0فروش موفق
محصول مورد تایید است
محصول ویژه است
محصول دارای هدیه می باشد
0 فروش 0 دانشجو

بررسی حاشیه نشینی در تهران. ۴

( اسلام شهر  ) ۴

چکیده پژوهش: ۵

فرضیات پژوهش: ۹

مقدمه ۱۰

فصل اول. ۱۴

مبانی نظری. ۱۴

۱ ـ ۱ ـ اوقات فراغت.. ۱۵

۱-۱-۱- نظریات مرتبط با فراغت.. ۱۶

۱-۱-۲- اهداف گذران فراغت.. ۱۶

۱-۱-۳- ویژگیهای فعالیتهای فراغتی. ۱۸

۱-۱-۵- فراغت و تفریح در دین. ۲۱

۱-۱-۶- ابعاد اقتصادی گذران فراغت.. ۲۲

۱-۱-۷- تأثیرات عدم برنامه ریزی فراغت.. ۲۳

۱-۱-۸- تقسیم بندی وقت آزاد ۲۴

۱-۱-۹- نیازهای امروزی به فعالیتهای فراغتی. ۲۵

۱-۱-۱۰- تأثیر اوقات فراغت در معماری. ۲۷

۱-۱-۱۱- جهانی شدن برنامه ریزی گذران فراغت.. ۲۸

۱-۱-۱۲- سابقه برنامه ریزی فراغت در ایران. ۲۹

۱-۱-۱۳- بخشهای موثر در برنامه ریزی فراغت.. ۳۰

۱-۱-۱۴- تمهیدات کالبدی و راهکارهای عملی تفریح. ۳۰

۱-۱-۱۵- فضاهای فراغتی تهران. ۳۲

مقدمه ۳۲

۱-۱-۱۵-۱- سیر تحول کاربری گذاران اوقات فراغت در تهران. ۳۳

۱-۱-۱۵-۳- فرصتهای گذران اوقات فراغت در تهران. ۴۱

۱-۱-۱۵-۴- طبقه بندی فعالیتهای گذران اوقات فراغت در تهران. ۴۲

۱-۱-۵-۵- ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در محیط بیرون شهر تهران. ۴۳

۱-۱-۱۵-۶- ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران. ۴۴

۱ ـ  ۲ ـ فضاهای جمعی. ۴۸

مقدمه ۴۸

۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ تمدن و جامعه ۴۸

۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ تمدن و شهر ۴۹

۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ شهر و حیات مدنی. ۵۰

۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ فضای جمعی. ۵۰

۱ ـ ۲ ـ ۵ ـ فضای شهری. ۵۱

۱-۲-۵-۱- کارکردهای فضاهای شهری. ۵۴

۱-۲-۵-۳- ساخت فضای شهری. ۵۶

۱ ـ ۳ ـ انسان و طبیعت.. ۶۰

۱ ـ ۴ ـ باغ ایرانی. ۶۳

۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ آب در باغ ایرانی. ۶۵

۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ گیاه در باغ ایرانی. ۶۶

۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ اصول طراحی باغ ایران. ۶۶

۱ ـ ۵ ـ چشم اندازهای فرهنگی. ۷۱

۱ ـ ۶ ـ حس قداست.. ۷۵

۱ ـ ۷ ـ گردشگری ( توریسم ) ۷۹

۱ ـ ۷ ـ ۱ ـ گردشگری و گردشگران در ایران. ۷۹

۱ ـ ۷ ـ ۲ ـ اکوتوریسم. ۸۰

۱ ـ ۸ ـ طرح منظر ۸۱

۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ منظره پردازی. ۸۴

۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ  ۱ـ منظره پردازی در هنر اروپا ۸۶

۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ ۲ ـ منظره پردازی در ایران. ۸۷

فصل دوم ۸۹

مطالعات بستر. ۸۹

فرحزاد در گذر زمان. ۹۰

۲ ـ ۱ ـ شناخت تاریخ منطقه ۹۱

۲-۲- مطالعات اقلیمی‌ ۱۰۴

نمودار ۱-۲: بارندگی. ۱۰۸

۲ ـ  ۳ ـ پوشش گیاهی. ۱۱۱

۲ ـ ۴ ـ مطالعات سازمان فضایی و سیمای منطقه ۱۱۲

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ شناخت سازمان فضایی : ۱۱۲

۲ ـ ۴ ـ  ۱ ـ  ۱ ـ نظام توزیع عناصر : ۱۱۲

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ نظام توزیع کاربریها : ۱۱۳

۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ شناخت ساخت فضایی. ۱۱۵

۲ ـ ۴  ـ ۳  شناخت فضای شهری ( جمعی ) ۱۱۵

نتیجه گیری : ۱۱۶

۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ شناخت سیمای شهر ۱۱۷

۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ  ۱ ـ سیمای بیرونی شهر ( نمای از دور شهر ) ۱۱۷

۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ سیمای درونی بافت.. ۱۱۹

۲ ـ ۵ ـ شناخت ارزشهای اجتماعی ـ فرهنگی. ۱۲۳

۲ ـ ۶ ـ تحولات جمعیتی ، اقتصادی و فعالیتی. ۱۲۴

۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ وضعیت و عوارض اجتماعی توسعه در محدوده ۱۲۴

۲ ـ  ۶ـ  ۱ ـ ۱ ـ تغییرات اکولوژی اجتماعی. ۱۲۴

۲ ـ  ۶ـ  ۱ ـ ۲ ـ تعارض طبیعت و شهر ۱۲۵

۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ نا امنی اجتماعی. ۱۲۵

۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ  ۴ ـ افول نقش فراغتی و تفریحی محدوده ۱۲۶

۲ ـ ۶ ـ ۲ ـ وضعیت مالکیت اراضی. ۱۲۶

۲ ـ ۶ ـ ۲ ـ ۱ـ نحوه حقوقی مالکیت اراضی. ۱۲۶

۲ ـ ۷ ـ مطالعات منظر محیط. ۱۲۸

۸-۲ ـ تحلیل نیروهای موثر بر حوزه ۱۲۹

۲ ـ ۸ ـ ۱ ـ شبکه حمل و نقل. ۱۲۹

۲ ـ ۸ ـ ۲ ـ تأسیسات و زیر ساختهای شهری. ۱۳۰

۲ ـ ۹ ـ طرحها و پروژه های مصوب.. ۱۳۱

۲ ـ ۹ ـ ۱ ـ کلیات طرح تفصیلی. ۱۳۱

۲ ـ ۹ ـ ۲ ـ طرح جامع قدیم تهران. ۱۳۱

۲ ـ ۹ ـ ۳ ـ طرح اجرایی تهران ( ۱۳۵۰ ) ۱۳۲

۲ ـ ۹ ـ ۴ ـ طرح جامع توسعه جهانگردی در ایران ( ۱۳۵۱ ) ۱۳۲

۲ ـ ۹ ـ ۵ ـ طرح جامع جدید ساماندهی تهران ( ۱۳۷۰ ) ۱۳۲

۲ ـ ۹ ـ ۶ ـ طرح مطالعات ساماندهی گردشگاههای تهران ( ۱۳۷۴ ) ۱۳۳

۲ ـ ۹ ـ ۷ ـ طرح بهسازی منطقه فرحزاد ( ۱۳۷۲ ـ شهرداری تهران ) ۱۳۴

نتیجه گیری. ۱۳۵

فصل سوم ۱۳۶

امکانات و محدودیتها ۱۳۶

۳ ـ ۱ ـ امکانات و محدودیتهای طبیعی. ۱۳۷

۳ ـ ۲ ـ  امکانات و محدودیتهای کالبدی. ۱۳۸

۳ ـ ۳ ـ امکانات و محدودیتهای اجتماعی. ۱۳۹

فصل چهارم ۱۴۰

اهداف کلی و اهداف عملیاتی. ۱۴۰

۴ ـ  ۱ـ اهداف کلی. ۱۴۰

فصل پنجم. ۱۴۲

برنامه های پیشنهادی. ۱۴۲

۵ ـ ۱ ـ برنامه کاربری اراضی. ۱۴۳

۵ ـ ۲ ـ برنامه حمل و نقل و زیر ساختها ۱۴۳

۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ برنامه حمل و نقل. ۱۴۳

۵ ـ ۲ ـ ۲ ـ برنامه زیر ساختها ۱۴۳

۵ ـ ۳ ـ برنامه مدیریت آب.. ۱۴۴

۵ ـ ۴ ـ برنامه نظام فضای باز و سبز ۱۴۴

۵ ـ ۵ ـ برنامه طراحی شهری. ۱۴۵

 

 

بررسی حاشیه نشینی در تهران

( اسلام شهر  )

<strong>
</strong>

چکیده پژوهش:

پژوهش انجام شده که در ارتباط با حاشیه نشینی در تهران و به مطالعه موردی منطقه اسلام شهر پرداخته ، با هدف تبیین فرایند شکل گیری ، دگرگونی و تغییرات پدیده و نیز عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر آن و فراهم کردن بستر لازم برای ارزیابی عینی نتایج و بازخوردهای سیاست ها و روش های برخورد با پدیده صورت گرفته است.

در انجام این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده و از پژوهش هایی که در داخل کشور صورت گرفته همچنین اخذ مطالب از پژوهشهایی که در خارج ازی کشور صورت گرفته توسط اینترنت آن بر محتوا و پویایی آن افزوده شده است.

در این پژوهش فرآیند، چگونگی و عوامل مؤثر در شکل گیری و دگرگونی سکونتگاههای خودرو در ایران و منطقه کلانشهری تهران ، تبیین تفاوتها و عدم تشابه فرایند و عوامل مؤثر بر شکل گیری و دگرگونی سکونتگاههای خودرو در ایران، نقش ، عملکرد و ویژگیهای عام سکونتگاههای خودرو در ایران و منطقه شهری تهران در مراحل شکل گیری و گذار، انطباق چارچوب نظری عام پژوهش بر شرایط ایران و منطقه شهری تهران، تبیین سکونتگاهها خودروی ایران از دیدگاه کلان نظری ، مطالعات لازم انجام شده.

سپس موقعیت و وسعت استان تهران و در مراحل بعدی جمعیت و مهاجرت ، بررسی مقایسه ای برخی شاخصهای اقتصادی – اجتماعی شهرستانهای استان تهران ( در مقایسه با سطح استان و کشور) ، توزیع جغرافیایی مهاجرین در استان تهران ، سپس ویژگیهای طبیعی استان تهران شامل آب و هوا ، زمین شناسی ، وضعیت گسلها و زلزله خیزی ، ارزیابی منابع اراضی و طبقه بندی اراضی ، منابع آب سطحی و زیرزمینی ، پوشش گیاهی ، اکولوژی و محیط زیست ، کاربری اراضی ، زراعت و باغداری ، دامداری و سپس به صنایع تبدیلی ، اقتصاد کشاورزی و نظام بهره برداری و قابلیتها و محدودیتهای اصلی توسعه استان تهران شناسایی گردیده است.

بخش بعدی ابتدا تعاریف، ویژگیها و فرایند ایجاد سکونتگاه خودرو که شامل ویژگیهای فیزیکی ، اجتماعی و حقوقی (قانونی) و دیگر سکونتگاههای خودرو، تحول تاریخی واژه سکونتگاه خودرو ، فرایند ایجاد سکونتگاه خودرو، رویکردها نسبت به سکونتگاه خودرو، نقش آتی سکونتگاههای خودرو در مسکن شهری همچنین به دو مورد پژوهشها یکی در مصر و دیگری در بنگلادش پرداخته که تمامی مطالب این بخش برگرفته از اینترنت و سپس ترجمه شده است.

مرور نظریات و دیدگاهها پیرامون زمینه ها و ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی پیدایش سکونتگاههای خودرو که در آن به تعریف، مشخصات و ویژگیهای بخش غیررسمی، اهمیت و کارکردهای بخش غیررسمی و نقش آنها در تأمین مسکن و شکل دهی سکونتگاههای خودرو و بعد مشخصات و ویژگیهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای خودرو و سپس در مرحله بعد به تجزیه و تحلیل یافته های مرتبط با وضعیت اقتصادی در شهرستان اسلام شهر پرداخته شده که در آن وضعیت هزینه (درآمد) ، قیمت واحد مسکونی ، وضعیت ترکیب شغلی ، وضعیت مکان شغل ساکنین و وضعیت تغییر (تحرک) شغلی در اسلام شهر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی حاشیه نشینی در تهران (اسلام شهر) + تصاویر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

preloader