ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است

بررسی وصفیت فضای سبز شهری بخش زارج

مشاهده پیش نمایش

گزارش تخلف
70,000تومان
0فروش موفق
محصول مورد تایید است
محصول ویژه است
محصول دارای هدیه می باشد
0 فروش 0 دانشجو

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۱

<strong>فصل اول: طرح تحقیق</strong>

۱-۱ معرفی موضوع و بیان ابعاد آن…………………………………………………………………. ۴

۲-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………. ۴

۳-۱ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۵

۴-۱ فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………… ۶

۵-۱ متدلوژی تحقیق……………………………………………………………………………………. ۶

۶-۱ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۷

۷-۱ امکانات و محدودیت های تحقیق……………………………………………………………. ۱۱

<strong>فصل دوم: خلاصه ای بر شرایط جغرافیایی بخش زارچ   </strong>

<strong>بخش اول: ویژگی های طبیعی بخشی زارچ    </strong>

۱-۱-۲ موقع جغرافیایی، حدود، وسعت زارچ………………………………………………….. ۱۴
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”52″>
<table width=”100%”>
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
۲-۱-۲ خلاصه ای بر زمین شناسی و توپوگرافی منطقه…………………………………….. ۱۶

۳-۱-۲ آب و هوا (اقلیم)………………………………………………………………………………. ۱۷

۱-۳-۱-۲ مطالعه درجه حرارت هوا………………………………………………………………. ۱۸

۲-۳-۱-۲ بارش های جوی………………………………………………………………………….. ۱۹

۳-۳-۱-۲ باد و طوفانهای فصلی……………………………………………………………………. ۲۰

۴-۳-۱-۲ تابش خورشیدی و تاثیر آن بر رطوبت نسبی هوا………………………………. ۲۱

۵-۳-۱-۲ وضعیت سیل گیری منطقه…………………………………………………………….. ۲۱

۴-۱-۲ منابع آب…………………………………………………………………………………………. ۲۲

۵-۱-۲ پوشش گیاهی………………………………………………………………………………….. ۲۳

۶-۱-۲ خاک و انواع آن………………………………………………………………………………… ۲۴

۷-۱-۲ جمع بندی و بیان نهایی وضعیت طبیعی منطقه……………………………………… ۲۵

<strong>بخش دوم: ویژگی های انسانی بخش زارچ    </strong>

۱-۲-۲ وجه تسمیه زارچ …………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۲-۲ خصوصیات جمعیتی ( عدد، تراکم نسبی، رشد سالانه و بعد خانوار)………… ۲۷

۳-۲-۲ نسبت جنسی…………………………………………………………………………………… ۳۲

۴-۲-۲ ترکیب سنی…………………………………………………………………………………….. ۳۳

۵-۲-۲ سواد و آموزش…………………………………………………………………………………. ۳۶
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”64″>
<table width=”100%”>
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
۶-۲-۲ مهاجرت ها……………………………………………………………………………………… ۳۷

<strong>بخش سوم: اوضاع اقتصادی   </strong>

۱-۳-۲ مشخصات اقتصادی زارچ…………………………………………………………………… ۳۹

۲-۳-۲ کشاورزی………………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۳-۲ باغداری …………………………………………………………………………………………. ۴۲

۴-۳-۲ دامداری…………………………………………………………………………………………… ۴۲

۵-۳-۲ صنعت……………………………………………………………………………………………. ۴۳

۶-۳-۲ صنایع دستی…………………………………………………………………………………….. ۴۵

۷-۳-۲- خدمات…………………………………………………………………………………………. ۴۶

۸-۳-۲ اشتغال و بیکاری………………………………………………………………………………. ۴۶

<strong>فصل سوم: مفهوم و مبانی فضای سبز و سابقۀ آن در ایران       </strong>

۱-۳ فضای سبز شهری و مفهوم علمی آن……………………………………………………….. ۵۰

۲-۳ انواع فضای سبز……………………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۳ اهمیت فضای سبز در زندگی شهری………………………………………………………… ۵۴

۴-۳ نقش های عمده فضای سبز……………………………………………………………………. ۵۷

۵-۳ عملکردهای فضای سبز………………………………………………………………………….. ۵۹

۶-۳ ضرورت ایجاد فضای سبز در شهرها………………………………………………………… ۶۳
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”52″>
<table width=”100%”>
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
۷-۳ اثرات فضای سبز بر شهرها…………………………………………………………………….. ۶۴

۸-۳ ویژگی های انسانی موثر در طراحی فضای سبز شهری……………………………….. ۶۵

۹-۳ مبلمان فضای سبز شهری……………………………………………………………………….. ۶۷

۱۰-۳ تاریخچۀ فضای سبز و پارکها در ایران……………………………………………………. ۶۸

۱۱-۳ تاریخچۀ طراحی فضای سبز در ایران…………………………………………………….. ۷۰

<strong>فصل چهارم: بررسی فضای سبز زارچ      </strong>

۱-۴ انواع فضای سبز در زارچ گونه های گیاهی و مشخصات آنها………………………. ۷۳

۱-۱-۴ تعریف پارک و انواع آن…………………………………………………………………….. ۷۳

۲-۱-۴ تعریف پارک شهری و انواع آن…………………………………………………………… ۷۷

۳-۱-۴ پارک های زارچ……………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۱-۴ مساحت پارکها و سهم سرانه آنها در زارچ……………………………………………. ۸۲

۵-۱-۴ تعریف فضای سبز میادین …………………………………………………………………. ۸۴

۶-۱-۴ میادین زارچ موقعیت و سهم سرانه زارچ……………………………………………… ۸۴

۷-۱-۴ فضای سبز معابر مساحت و سهم سرانه آن در زارچ ……………………………… ۸۸

۸-۱-۴ تعریف باغها.موقعیت و سهم آن در زارچ……………………………………………… ۹۲

۲-۴ استانداردهای فضای سبز و موقعیت آن در زارچ………………………………………… ۹۶

۳-۴ انواع گونه های گیاهی به کار رفته در زارچ…………………………………………………………………………….. ۱۰۱
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”52″>
<table width=”100%”>
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
۴-۴ چگونگی گسترش فضای سبز در زارچ…………………………………………………….. ۱۰۵

<strong>فصل پنچم: آزمون فرضیات و نتایج آن     </strong>

۱-۵ تجزیه و تحلیل فرضیه ها و اثبات فرضیه۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۷

۲-۵  تجزیه و تحلیل فرضیه ها و اثبات فرضیه۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۸

۳-۵ تجزیه و تحلیل فرضیه ها و اثبات فرضیه۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۹

۴-۵ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

۵-۵ پیشنهادها و راهکارها برای افزایش و بهبود فضای سبز……………………………….. ۱۱۲

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”252″></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td width=”52″>
<table width=”100%”>
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;

<strong>فهرست جداول </strong>

<strong>عنوان                                                                                                                                  صفحه</strong>

جدول شماره۱: رشد جمعیت از سال ۸۰-۱۳۵۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۰

جدول شماره ۲: بعد خانوار از سال ۸۵-۵۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۱

جدول شماره ۳: مقایسه نسبت جنسی……………………………………………………………… ۳۳

جدول شماره ۴: ترکیب سنی سال ۱۳۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۵

جدول شماره ۵: تغییرات اشتغال از سال ۷۵-۱۳۵۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۸

جدول شماره ۶: فضای سبز میادین زارچ………………………………………………………….. ۸۶

جدول شماره ۷: فضای سبز معابر زارچ……………………………………………………………. ۸۴

جدول شماره ۸: استانداردهای پیشنهادی برای فضاهای باز و سبز………………………… ۱۰۰

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”252″></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td width=”64″>
<table width=”100%”>
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<strong> </strong>

<strong>فهرست نقشه ها  </strong>

<strong>عنوان                                                                                                                                  صفحه</strong>

نقشه ۱ : موقعیت بخش زارچ در کشور و استان و شهرستان……………………………….. ۱۳

نقشه ۲: موقعیت بخش زارچ………………………………………………………………………….. ۱۵

نقشه ۳: وضعیت کاربری اراضی بخش زارچ…………………………………………………….. ۱۰۶

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”240″></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td width=”76″>
<table width=”100%”>
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;

<strong>چکیده</strong>

در این تحقیق ابتدا یک اشاره کلی به ساختار طبیعی و اکولوژیکی بخش زارچ شده و بصورت ساختار اجتماعی و اقتصادی بخش زارچ مورد بررسی قرار گرفته است.

در قسمت بعدی تعریف فضای سبز و انواع و هم چنین عملکردهای فضای سبز که مهمترین آن عملکرد زیست محیطی می باشد که در تعدیل دما. افزایش رطوبت نسبی. تلطیف هوا و جذب گرد و غبار نقش مؤثری دارد و هم چنین به مبلمان فضای سبز شهری و تاریخچه فضای سبز و پارکها اشاره شده است.

در فصل بعدی به بررسی بخش زارچ پرداخته شده است که بخشی زارچ دارای ۸ پارک شهری است که مساحت مجموع آن ۷/۴ هکتار است که سرانه پارکها ۷/۴ متر مربع می باشد.

فضای سبز میادین که برابر ۲۱۵۰۰ متر مربع است که سرانه آن ۳/۱ متر مربع برای هر نفر است و فضای سبز معابر که ۱۲ هکتار است و سرانه آن ۸ متر مربع برای هر نفر می باشد. فضای سبز باغها ی زارچ ۲۰۵۰ هکتار است که سرانه آن ۱۳۵ متر مربع برای هر نفر می باشد.
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”64″>
<table width=”100%”>
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
که در مجموع کل مساحت فضای سبز زارچ ۷/۴۹ هکتار است که سرانه فضای سبز در بخش زارچ ۷/۴۹ متر مربع برای هر نفر است که در این زمینه کمبود فضای سبز نداریم.

هم چنین در این فصل به مقایسه استانداردهای فضای سبز و موقعیت آن در بخش زارچ پرداخته شده است و به انواع گونه های گیاهی بخش زارچ و چگونگی گسترش فضای سبز در بخش زارچ بررسی شده است. که گونه های گیاهی غالب در بخش زارچ نارون، کاج، سروخمرهای، توت و انار است که با اقلیم گرم و خشک و بافت شنی خاک زارچ سازگار است و در پایان موانع و مشکلاتی که برای افزایش فضای سبز در زارچ وجود دارد ذکر شده که عبارتند از:
<ul>
<li>کمبود آب</li>
<li>کمبود نیروی متخصص و کارشناس در زمینه فضای سبز</li>
<li>مناسب نبودن خاک زراعی</li>
<li>پایین بودن فرهنگ مردم در نگهداری از فضای سبز و مبلمان فضای سبز</li>
</ul>
و پیشنهاداتی برای افزایش بهبود فضای سبز و بخش زارچ شده است که عبارتند از :

۱- افزایش نیروی متخصص و با تجربه در امور فضای سبز بخش زارچ

۲- توجه به مبلمان روشنایی.وسایل بازی کودکان

۳- استفاده از گونه های گیاهی زیبا و سازگار با اقلیم منطقه و …..

&nbsp;
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”252″></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td width=”64″>
<table width=”100%”>
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;

&nbsp;

<strong>مقدمه</strong>

رشد جمعیت بویژه گسترش شهرنشینی و گرایش به زندگی ماشینی اثرات تخریبی زیادی را بر روی محیط زیست گذاشته است از جمله: تباهی منابع و پوشش گیاهی، تبدیل اراضی کشاورزی به ساختمانها، آلودگی محیط زیست که منجر به کمبود فضای سبز در شهرها گردیده است.

این شرایط نه تنها باعث بی ثباتی سیستم اکولوژی و فرسایش طبیعت شده بلکه بدلیل تحمل شرایط سخت زندگی بر انسان شهرنشین و اثرات روانی ناشی از مقابله با شهر و مشکلات آدمی را تندخو، عصبانی وتا حدودی بدرفتار نموده است. از نشانه های این آثار گسترش بی رویه اجتماعات شهری و کاهش درصد زمینهای زیرکشت کاهش پوشش سبز جنگلی، باغات و باغچه ها گردیده است.

بدون تردید ایجاد فضای سبز از دیر باز به لحاظ وابستگی خاص انسان با طبیعت مورد علاقه انسان بوده است، و فضای سبز بعنوان ریه های تنفسی شهری جزء نیازهای ضروری شهری است که علاوه بر فراهم کردن مکانی برای گذراندن اوغات فراغت شهروندان جنبه های دیگری جون زیبایی شناختی، تعدیل و تلطیف هوا، افزایش رطوبت نسبی و کاهش آلودگی صوتی و جذب گرد و غبارهای شهر دارد و نبود آنها به معنی نبود سلامت و تندرستی در شهرها می باشد و وضعیت شهرهای امروزی ما به گونه­ای است که حکم بر ایجاد فضای سبز وسیع و بدون برنامه نمی کند بلکه بیش از همه طالب آن نوع طراحی و معماری فضای سبز شهری است که با علایق و خواسته ها و سلیقه های طبقات مختلف اجتماعی هماهنگ باشد و بتواند آرامش و آسایش و زیبایی را بر همه طبقات شهری فراهم نماید.

واژگان کلیدی عبارتند از : شهر ، فضای سبز، استانداردهای فضای سبز، مبلمان فضای سبز.

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی وصفیت فضای سبز شهری بخش زارج”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

preloader