ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است

توان های پذیرش توریسم شهرستان کرمانشاه

مشاهده پیش نمایش

گزارش تخلف
70,000تومان
0فروش موفق
محصول مورد تایید است
محصول ویژه است
محصول دارای هدیه می باشد
0 فروش 0 دانشجو

<strong> </strong>
<table width=”606″>
<tbody>
<tr>
<td colspan=”2″ width=”606″><strong>فهرست</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>عنوان</td>
<td width=”88″>صفحه</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>چکیده</td>
<td width=”88″>۱</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>پیشگفتار</td>
<td width=”88″>۳</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″><strong>فصل ۱: طرح پژوهش </strong></td>
<td width=”88″>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱- بیان مسئله</td>
<td width=”88″>۵</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۲- بیان عنوان پایان نامه</td>
<td width=”88″>۵</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۳-  نیازها و ارزشهای پژوهش</td>
<td width=”88″>۵</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۴- پرسش های پژوهش</td>
<td width=”88″>۶</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۵- فرضیه های پژوهش</td>
<td width=”88″>۶</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۶- روش های پژوهش</td>
<td width=”88″>۷</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۷- تنگناهای پژوهش</td>
<td width=”88″>۷</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۸- محدوده مورد بررسی پژوهش</td>
<td width=”88″>۸</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″><strong>فصل ۲: چهارچوب نظری پژوهش</strong></td>
<td width=”88″>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱- بیان واژه های و مفاهیم جهانگردی و گردشگری</td>
<td width=”88″>۹</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۲- سیمای جهانگردی</td>
<td width=”88″>۱۱</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۳- پیشینه تاریخی توریسم (یا جهانگردی)</td>
<td width=”88″>۱۳</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۳-۱-  سده های نخستین</td>
<td width=”88″>۱۵</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۳-۲- سده های میانه</td>
<td width=”88″>۱۶</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۳-۳- سده های نو</td>
<td width=”88″>۱۶</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۴- ارزش جهانگردی</td>
<td width=”88″>۱۷</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۵- آینده جهانگردی</td>
<td width=”88″>۱۹</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”134″>
<table width=”100%”>
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
۶- کانون ها و جاذبه های جهانگردی</td>
<td width=”88″>۲۰</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۷- اجزای ترکیبی جهانگردی</td>
<td width=”88″>۲۲</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۸- ویژگی جاذبه های جهانگردی</td>
<td width=”88″>۲۴</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۸-۱- جاذبه های دست ساخت  انسان</td>
<td width=”88″>۲۴</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۸-۲- جاذبه های طبیعی</td>
<td width=”88″>۲۵</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۹- فرم های گوناگون جهانگردی</td>
<td width=”88″>۲۶</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱۰- آب و هواشناسی و جهانگردی</td>
<td width=”88″>۲۶</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱۱-  پیامد اقتصادی جهانگردی</td>
<td width=”88″>۲۸</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱۲-  امکانات اقامتی و رفاهی جهانگردی</td>
<td width=”88″>۲۹</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱۲-۱-  انواع امکانات اقامتی در اروپا</td>
<td width=”88″>۳۰</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱۳- تبلیغات و بازاریابی در جهانگردی</td>
<td width=”88″>۳۲</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱۳-۱- ویژگی های بازاریابی در جهانگردی</td>
<td width=”88″>۳۳</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”78″>
<table width=”100%”>
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
۱۳-۲ – شیوه های بازاریابی</td>
<td width=”88″>۳۴</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱۴- پیامدهای درآمدی و پیشه زای جهانگردی و ایران گردی</td>
<td width=”88″>۳۴</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱۵- آمار در جهانگردی</td>
<td width=”88″>۳۷</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱۵-۱- هدف از آمارگیری در جهانگردی</td>
<td width=”88″>۳۸</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱۵-۲- گوناگونی آمار در جهانگردی</td>
<td width=”88″>۳۹</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱۵-۳- روش های بزرگ آمارگیری</td>
<td width=”88″>۴۰</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱۵-۴- تنگناها و سختیهای آمارگیری</td>
<td width=”88″>۴۱</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱۵-۵ – آمار جهانگردی بومی</td>
<td width=”88″>۴۲</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱۵-۶- آمار جهانگردی بین المللی</td>
<td width=”88″>۴۳</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″><strong>فصل ۳ : گردشگری در ایران</strong></td>
<td width=”88″>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱- پیشگفتار</td>
<td width=”88″>۴۵</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۲- پیشینه گردشگری در ایران</td>
<td width=”88″>۴۵</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۳- وضعیت جهانگردی در ایران</td>
<td width=”88″>۴۸</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۴- جاذبه های جهانگردی ایران</td>
<td width=”88″>۴۹</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۵- رویارویی صنعت توریسم و صنایع دستی و پیامدهای آن در ایران</td>
<td width=”88″>۵۱</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۶- سهم ایران در بازار جهانگردی</td>
<td width=”88″>۵۲</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۷- ناهمواریها و تنگناهای جهانگردی در ایران</td>
<td width=”88″>۵۲</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۸-  پیشنهادهایی برای بالا بردن صنعت جهانگردی و ایرانگردی</td>
<td width=”88″>۵۴</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″><strong>فصل ۴: توانهای گردشگری شهر کرمانشاه</strong></td>
<td width=”88″>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱- پیشینه تاریخی استان کرمانشاه</td>
<td width=”88″>۵۸</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۲- جغرافیای تاریخی و فرهنگی کرمانشاه</td>
<td width=”88″>۶۰</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۳- چگونگی پیدایش نام کرمانشاه</td>
<td width=”88″>۶۳</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۴- زبان و گویش اهالی کرمانشاه</td>
<td width=”88″>۶۳</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۵- نژاد و ویژگی های کلی کرمانشاه</td>
<td width=”88″>۶۳</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۶- آثار تاریخی و فرهنگی کرمانشاه</td>
<td width=”88″>۶۸</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۶-۱- تاق بستان</td>
<td width=”88″>۶۸</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۶-۲- تکیه معاون الملک</td>
<td width=”88″>۶۹</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۶-۳- مجموعه بازار</td>
<td width=”88″>۶۹</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۶-۴- حمام ها</td>
<td width=”88″>۷۰</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۶-۵- مسجدها و آرامگاه ها</td>
<td width=”88″>۷۰</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۶-۶- تکیه بیگلربیگی</td>
<td width=”88″>۷۱</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۶-۷- کلیساها</td>
<td width=”88″>۷۱</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۶-۸- خانه های تاریخی</td>
<td width=”88″>۷۱</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۶-۹- موزه ها</td>
<td width=”88″>۷۲</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”110″>
<table width=”100%”>
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
۶-۱۰ – پارک ها</td>
<td width=”88″>۷۲</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۶-۱۱- سراب نیلوفر</td>
<td width=”88″>۷۳</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۶-۱۲- دیگر یادگارها و جاهای دیدنی</td>
<td width=”88″>۷۳</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″><strong>فصل ۵: تجزیه و تحلیل</strong></td>
<td width=”88″>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱- پیش گفتار</td>
<td width=”88″>۷۷</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۲- بررسی میزان ورود گردشگران خارجی و پیامد آن در اشتغال زایی</td>
<td width=”88″>۷۹</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۳- بررسی درآمد ارزی تخمینی حاصل از گردشگری و زیرساخت های وابسته به آن</td>
<td width=”88″>۹۱</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″><strong>فصل ۶: نتیجه گیری و پیشنهاد </strong></td>
<td width=”88″>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۱- پیشگفتار</td>
<td width=”88″>۹۵</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۲- نتیجه گیری</td>
<td width=”88″>۹۶</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>۳- پیشنهادها</td>
<td width=”88″>۹۷</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>منابع</td>
<td width=”88″>۱۰۵</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”231″></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width=”606″>
<tbody>
<tr>
<td width=”518″><strong>فهرست نقشه ها</strong></td>
<td width=”88″>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>نقشه ۲-۱ طبقه بندی کشورها براساس مناطق و گروه بندی سازمان ملل</td>
<td width=”88″>۴۴</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>نقشه ۳-۱  نقشه کشور به تفکیک ۳۰ استان</td>
<td width=”88″>۵۷</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>نقشه ۴-۱ نقشه تقسیمات کشوری به تفکیک استان ها</td>
<td width=”88″>۵۹</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>نقشه ۴-۲ تقسیمات کشوری استان کرمانشاه</td>
<td width=”88″>۶۰</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>نقشه ۴-۳ تقسیمات کشوری شهرستان کرمانشاه</td>
<td width=”88″>۷۵</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>نقشه ۴-۴ نقشه راه های استان کرمانشاه</td>
<td width=”88″>۷۶</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<table width=”606″>
<tbody>
<tr>
<td width=”518″><strong>فهرست جدول ها</strong></td>
<td width=”88″>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>جدول ۲-۱ اشتغال در صنعت جهانگردی کشورهای برگزیده شده سال ۱۹۸۸</td>
<td width=”88″>۲۸</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>جدول ۲-۲ افراد پیشه ور در بخش جهانگردی در سال ۱۹۷۰</td>
<td width=”88″>۳۷</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>جدول ۵-۱ آمار ورود جهانگردان به ایران ( ۱۳۷۲- ۱۳۵۰) مرکز آمار سازمان اطلاعات و مدیریت</td>
<td width=”88″>۸۱</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>جدول ۵-۲ شاخص های جمعیتی و ورودی جهانگردی کشور در سالهای ۵۵ ، ۶۵، ۷۵، ۸۵</td>
<td width=”88″>۸۴</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>جدول ۵-۳  شاخص های جمعیتی و ورودی جهانگردی استان و شهر کرمانشاه در سال های ۵۵، ۶۵، ۷۵، ۸۵</td>
<td width=”88″>۸۶</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>جدول ۵-۴ آمار بازدید کنندگان داخلی در سال ۸۵ از کرمانشاه</td>
<td width=”88″>۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>جدول ۵-۵ آمار بازدیدکنندگان خارجی در سال ۸۵ از کرمانشاه</td>
<td width=”88″>۸۹</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>جدول ۵-۶ آمار ورود جهانگردان به ایران از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳</td>
<td width=”88″>۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>جدول ۵-۷ آمار ورود گردشگران خارجی  به استان کرمانشاه از ۷۸ تا ۸۳</td>
<td width=”88″>۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>جدول ۵-۸ تخمین درآمد ارزی  حاصل از ورود جهانگردان به ایران سال (۱۳۷۸ – ۱۳۴۸)</td>
<td width=”88″>۹۲</td>
</tr>
<tr>
<td width=”518″>جدول ۵-۹ لیست مکانهای اقامتی (هتل ها و مهمانسراها) شهرستان کرمانشاه ۱۳۸۴</td>
<td width=”88″>۹۴</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<strong>
</strong>

<strong>چکیده:</strong>

جهانگردی یکی از بزرگترین فعالیت های انسان امروزی است که می تواند تغییراتی بزرگ در سیمای زمین، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و روش زندگی انسانها پدید آورد. اهمیت گردش و جهانگردی در فرهنگ ها و تفاهیم بین المللی سبب شده است که مجمع عمومی سازمان متحتد، روز ۲۹ سپتامبر (۵ مهرماه) هر سال را روز جهانی جهانگردی اعلام کند.

صنعت گردشگری در ایران آنچنان که باید، جایگاه واقعی خود را نیافته است. کشوری که در آمار سازمان جهانی جهانگردی از نظر توانهای توریستی در رده دهم دنیا می باشد، اما از نظر تعداد ورودی گردشگران و درآمد بدست آمده از این صنعت در رده هفتاد و پنجم و به گفته ای هشتادو پنجم دنیا قرار دارد. اگر در سطح ملی نیز بخواهیم  سنجشی داشته باشیم استان کرمانشاه پس از استان فارس از نظر توان های گردشگری در جایگاه دوم کشور قرار دارد، اما در جذب گردشگر و جهانگرد آماری که نشان دهنده شمار گردشگران وارد شده به این استان است درجایگاهی بسیار پایین تر از این قراردارد. در این پژوهش تلاش بر این بوده است،که با شناسایی توان ها و ضعف های موجود، راهکارهایی برای برطرف نمودن این ضعف ها و توانمند نمودن این صنعت با ارزش ارائه شود.

در پژوهش حاضر، فصل دوم، درباره تاریخچه صنعت جهانگردی (توریسم) و ارزش و جایگاه آن و در جهان و روندی که این صنعت در آینده  پیش می گیرد. بحث شده است. از تاثیرات این صنعت در رونق اقتصادی و اشتغال زایی در سطح جامعه و همچنین از اجزای ترکیبی و وابسته به  این صنعت  و تاثیرات منفی این صنعت سخن به میان آمده است. انواع جاذبه های جهانگردی و شیوه های بازاریابی، چگونگی آمارگیری از جهان گردان و برآورد ارزیابی بدست آمده از این صنعت از موضوعات مورد بحث این فصل می باشد، فصل سوم، پیشینه و جایگاه جهانگردی و همچنین انواع جاذبه های گردشگری، مشکلات و  تنگناهای  این صنعت در ایران را مورد بررسی قرار داده است.
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”174″>
<table width=”100%”>
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
فصل چهارم، که موضوع اصلی پژوهش می باشد، درباره توان های گردشگری کرمانشاه می باشد. در این فصل تاریخچه این سرزمین و جاذبه های تاریخی و فرهنگی،  باستانی و طبیعی آن بررسی شده است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “توان های پذیرش توریسم شهرستان کرمانشاه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

preloader