ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است

ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

مشاهده پیش نمایش

گزارش تخلف
70,000تومان
0فروش موفق
محصول مورد تایید است
محصول ویژه است
محصول دارای هدیه می باشد
0 فروش 0 دانشجو

چکیده تحقیق ۵

مقدمه ۷

فصل اول ۸

۱-۱- بیان موضوع ۸

۴- تعریف چند اصطلاح ۱۵

۴-۱- تعریف اصطلاحی دین ۱۵

۴-۲- تعریف اصطلاحی ذمه ۱۶

۴-۳- تعریف برائت ذمه و بری الذمه ۱۶

۴-۳-۱- برائت ذمه ۱۶

۴-۳-۲- بری الذمه ۱۶

فصل دوم ۱۷

۱-۱- نظر فقهاء ۱۷

۱-۲- بیان نظریه حقوق دانان ۱۸

۲-۲- ادله ایقاع بودن ابراء ۱۹

۲-۳- ماهیت ابراء از حیث اسقاط و تملیک ۲۰

۳-۱- آثار فرق اسقاط و تملیک ۲۲

۲-۵- آثار ابراء ۲۹

۵-۱- سقوط طلب ۲۹

۵-۲- انحلال تضمین های طلب ۳۰

۵-۳- ابراء یکی از مسئولان متضامن ۳۲

۲-۶- رجوع از ابراء ۳۳

۲-۸- اثر اقرار مدیون بعد از ابراء ۳۷

۲-۹- ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده است ۳۷

۲-۱۰- مسائل مبحث ابراء ۳۸

فصل سوم ۴۱

مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر ۴۱

۳-۱- ابراء و هبه دین ۴۱

۳-۲- ابراء و اعراض ۴۳

۳-۳- ابراء و ایفاء تعهد ۴۴

فصل چهارم ۴۶

۴-۱- ابراء در رهن ۴۶

۲-۱- ابراء ذمه ضامن و مضمون عنه توسط مضمون له ۴۹

۲-۲- ابراء ذمه ضامن در ترامی ضمان ۵۰

۲-۳- آیا ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد ۵۱

۴-۴- ابراء در عقد کفالت ۵۳

۴-۴-۱- ابراء در ترامی کفالت ۵۵

۴-۵- ابراء در صلح ۵۶

۴-۶- ابراء در ودیعه ۵۷

۴-۷- ابراء در وکالت ۵۸

۷-۷- آیا وکالت در بیع وکالت در ابراء از ثمن نیز می باشد؟ ۵۹

۸-۱- امکان ابراء غاصب ۶۱

۸-۲- ابراء یکی از غاصبین در تعاقب ایادی ۶۲

۴-۹- ابراء ذمه میت ۶۴

۱۰-۱- بررسی نظریات پیرامون صحت و عدم صحبت ابراء مالم یجب ۶۶

۱-۱- نظریه صحت ابراء مالم یجب ۶۶

۱-۲- نظریه عدم صحبت ۶۸

۴-۱۱- خیار شرط در ابراء ۶۸

۴-۱۲- بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد ۷۰

۱-۱- اخذ برائت توسط پزشک یا ابراء ذمه پزشک ۷۱

۱-۲- قاعده احسان ۷۲

۱۳-۲- تحلیل مسئولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران ۷۳

فصل پنجم ۷۷

۵-۱- مالکیت ما فی الذمه ۷۷

۱-۱- منشاء مالکیت ما فی الذمه ۷۸

۱-۲- اقسام و موارد مالکیت ما فی الذمه ۷۹

۱-۳- شرایط مالکیت ما فی الذمه ۸۰

۳-۲- قبول ترکه ۸۰

۳-۳- تأدیه دیون مورث ۸۰

۱-۴- اثر مالکیت ما فی الذمه ۸۱

۵-۲- تبدیل تعهد ۸۲

۲-۱- ماهیت تبدیل تعهد ۸۲

۲-۲- موارد تبدیل تعهد ۸۳

۲-۳- شرایط تبدیل تعهد ۸۳

۳-۱- شرایط عمومی ۸۴

۳-۲- شرایط اختصاصی ۸۴

۳-۲-۱- وجود تعهد صحیح قبلی ۸۵

۳-۲-۲- پیدایش تعهد جدید ۸۵

۳-۲-۳- تفاوت دو تعهد در یکی از ارکان ۸۵

۵-۲-۴- آثار تبدیل تعهد ۸۶

۴-۱- سقوط تعهد اول ۸۶

۴-۲- زوال تضمینات و فروع تعهد اول ۸۶

۴-۳- پیدایش تعهد جدید ۸۶

۵-۳- تهاتر ۸۷

۳-۱- فایده تهاتر ۸۷

۳-۲- تهاتر قهری و شرایط لازم برای تحقق آن ۸۸

۴-۱- وجود دو دین بین دو شخص ۸۸

۴-۲- موضوع دو دین کلی باشد ۸۸

۲-۳- موضوع دو تعهد از یک جنس باشد ۸۹

۲-۴- زمان تأدیه دو دین یکی باشد ۸۹

۲-۵- مکان تأدیه دو دین یکی باشد ۹۰

۲-۶- هر دو دین آزاد باشند ۹۱

۲-۷- دعوی هر دو دین قابل استماع باشد ۹۱

۲-۸- دو دین تقابل داشته باشند ۹۲

۳-۳- انواع تهاتر ۹۲

۳-۱- تهاتر قراردادی ۹۲

۳-۲- تهاتر قضایی ۹۳

۵-۳-۴- اثر تهاتر قهری ۹۳

منابع عربی ۹۵

منابع و مآخذ ۹۶

 
<h1><a name=”_Toc418510043″></a>چکیده تحقیق</h1>
مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران تدوین یافت که اولاً به بررسی ماهیت و احکام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانیاً احکام ابراء در عقود و ایقاعات مختلف و مقایسه آن با اعمال حقوقی دیگر مورد بررسی قرار گرفت که برای نیل به این اهداف مباحث در پنج فصل تهیه و تنظیم گردد. در فصل اول کلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء و چند اصطلاح دیگر که باین شده؛ که به عبارت مختصر ابراء مشتق از «برء» به معنی بیزار کردن، ادا کردن وام و صرف نظر کردن از طلبکار از حق خود به اختیار است. در فصل دوم ماهیت ابراء از حیث عقد و ایقاع، اسقاط مورد بررسی قرار گرفت که مشهور فقها و حقوقدانان قائل به ایقاع و اسقاط ابراء شدند و اینکه قبول مدیون در آن شرط نیست. همچنین در این فصل ارکان ابراء (مبریء ابراء کننده)- مبرأ (ابراء شونده) مبرأ منه (موضوع ابراء)، اقسام و شرایط لازم برای تحقق ابراء، آثار و احکام مترتب بر آن ذکر شد که اثر اصلی ابراء سقوط طلب و انحلال تضمین های ان بود. فصل سوم را مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند: هبه دین، ایفاء دین، اعراض در بر گرفت که همه این اعمال از جهت سقوط و برائت مدیون با ابراء مشترک ولی ماهیتی متمایز با ابراء دارا بودند. در فصل چهارم ابراء در برخی عقود و ایقاعات ارائه گردید. به عنوان مثال در عقد ضمان، اثر ابراء مضمون عنه و ضامن توسط مضمون له و همچنین اثر ابراء در ودیعه، غصب و اقدامات پزشکی و غیره مورد بررسی قرار گرفت.

فصل پنجم پیرامون مشتبهات ابراء که عبارتند از تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه تدوین یافت.

<strong>
</strong>
<h1><a name=”_Toc418510044″></a>مقدمه</h1>
بی تردید ابراء یکی از مسائل علمی بین افراد جامعه است که بین فرد طلبکار و بدهکار واقع می شود و از طرفی همه افعال و اعمال ما در جامعه باید وجهه شرعی و قانونی داشته باشند چرا که شارع مقدس برای تک تک امور و جزئیات زندگی ما حکمی مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس که احکام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیم. به همین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را که یک از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داد و احکام و آثار آن را با توجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهای متأخر و حقوقدانان را ارائه کدن.

این تحقیق در ۵ فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول- کلیات تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم- حاوی مطالبی پیرامون ماهیت، ارکان و همچنین شرایط تحقق ابراء و مواردی از این قبیل است

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

preloader